×

We gebruiken cookies om LingQ beter te maken. Als u de website bezoekt, gaat u akkoord met onze cookiebeleid.


image

Wikikids, Afsluitdijk

Afsluitdijk

De Afsluitdijk is een belangrijke waterkering en verkeersweg.

De Afsluitdijk is 23 kilometer lang en sluit het IJsselmeer af van de Waddenzee. Daarom heet de Afsluitdijk zo. De verkeersweg is deel van de Rijksweg 7 en verbindt Friesland met Noord-Holland. De Afsluitdijk is onderdeel van Zuiderzeewerken.

In 1927 is begonnen met de aanleg ervan en in 1932 is het afgemaakt. Een jaar later was de weg klaar en werd die opengesteld voor verkeer. Geschiedenis

Voorgeschiedenis

In 1886 richtte een aantal mensen de Zuiderzeevereniging op.

Deze vereniging moest onderzoeken of het maken van de latere Zuiderzeewerken haalbaar was, zodat de gevaarlijke Zuiderzee kon worden afgesloten. Cornelis Lely leidde dit onderzoek. In 1891 maakte hij het eerste ontwerp voor de afsluiting en inpoldering. In 1913 stelde Lely zich verkiesbaar als Minister van Waterstaat. Hij is dat ook geworden. In het verkiezingsprogramma stond al iets over de werken. Ondanks de protesten, onder meer van de vanuit de visserij. Maar na de hongersnood van 1916 en de waternoodsramp van 1916 werd er begonnen met het megaproject. Ontwerpfase

Voor de aanleg en het ontwerp van de Afsluitdijk werden voor nu eenvoudige technieken gebruikt.

Ze hadden toen nog geen computers of meetapparatuur. Alle sluizen en dijklichamen werden eerst op schaal gebouwd. Toch is er nog steeds belangstelling wereldwijd voor de Zuiderzeewerken en het durvende project. Hierdoor werd Nederland groot op het gebied van de waterbouwkunde. Het originele ontwerp voor de dijk stelde voor dat de dijk niet bij Cornwerd zou komen te liggen, maar bij Piaam.

Maar het bleek dat er bij de kust bij Piaam veel last was van storm en ook was de ondergrond daar niet ideaal voor de dijk. De commissie Lorentz raadde dus aan om de dijk wat noordelijker te leggen. Aanleg

Voordat de Afsluitdijk werd aangelegd werd in juni 1920 de Amsteldiepdijk of Kleine Afsluitdijk aangelegd.

Deze Dijk loopt van de kust van Noord-Holland naar het voormalige eiland Wieringen. Tijdens de bouw werd een nuttige ervaring opgedaan. Deze kwam van pas tijdens de bouw van de echte Afsluitdijk. Met de aanleg van Afsluitdijk zelf werd pas begonnen in juni 1927. Er werd op 4 locaties begonnen: Aan de kust van Friesland

Aan de kust van Noord-Holland

Het werkeiland Breezand

Het eiland Kornwerderzand

Eerst werd bij de bouw van de dijk begonnen met keileem neer te leggen.

Aan dit materiaal was een overschot in Noord-Nederland. Uiteindelijk werd er een fundering gebouwd op zinkstukken en deze werd naar beneden gebracht met stenen. 20ste eeuw

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er een belangrijke veldslag uitgevochten op de Afsluitdijk: de Slag om de Afsluitdijk.

Ook tijdens de watersnoodramp van 1953 kreeg de Afsluitdijk het zwaar te verduren, maar hij brak niet.


Afsluitdijk Afsluitdijk kapatma daykı

De Afsluitdijk is een belangrijke waterkering en verkeersweg. Der Afsluitdijk ist ein wichtiger Hochwasserschutz- und Verkehrsweg. The Afsluitdijk is an important flood defense and traffic road. L'Afsluitdijk est une importante voie de défense et de circulation contre les inondations. O Afsluitdijk é uma importante rota de defesa e tráfego de inundação. Afsluitdijk önemli bir sel savunması ve trafik yoludur.

De Afsluitdijk is 23 kilometer lang en sluit het IJsselmeer af van de Waddenzee. Der Afsluitdijk ist 23 Kilometer lang und schließt den IJsselmeer vom Wattenmeer ab. The Afsluitdijk is 23 kilometers long and closes the IJsselmeer from the Waddenzee. Afsluitdijk 23 kilometre uzunluğunda ve IJsselmeer'i Waddenzee'den kapatıyor. Daarom heet de Afsluitdijk zo. Deshalb heißt der Afsluitdijk so. That is why the Afsluitdijk is called that. É por isso que o Afsluitdijk é chamado assim. De verkeersweg is deel van de Rijksweg 7 en verbindt Friesland met Noord-Holland. Die Autobahn ist Teil des Rijksweg 7 und verbindet Friesland mit Nordholland. The highway is part of Rijksweg 7 and connects Friesland with North Holland. A rota de tráfego faz parte do Rijksweg 7 e liga a Frísia à Noord-Holland. Trafik yolu Rijksweg 7'nin bir parçasıdır ve Friesland ile Noord-Holland'ı birbirine bağlar. De Afsluitdijk is onderdeel van Zuiderzeewerken. Der Afsluitdijk ist Teil der Zuiderzee-Werke. The Afsluitdijk is part of the Zuiderzee Works. Afsluitdijk Zuiderzeewerken'nin bir parçasıdır.

In 1927 is begonnen met de aanleg ervan en in 1932 is het afgemaakt. Der Bau begann 1927 und wurde 1932 abgeschlossen. Construction began in 1927 and was completed in 1932. İnşaat 1927'de başladı ve 1932'de tamamlandı. Een jaar later was de weg klaar en werd die opengesteld voor verkeer. Ein Jahr später wurde die Straße fertiggestellt und für den Verkehr freigegeben. A year later, the road was completed and opened to traffic. Um ano depois, a estrada estava pronta e aberta ao tráfego. Bir yıl sonra yol bitti ve trafiğe açıldı. Geschiedenis Geschichte History História

Voorgeschiedenis Geschichte History Tarih

In 1886 richtte een aantal mensen de Zuiderzeevereniging op. 1886 gründeten einige Leute die Zuiderzee Association. In 1886 a number of people founded the Zuiderzee Association. 1886'da birkaç kişi Zuiderzee Derneği'ni kurdu.

Deze vereniging moest onderzoeken of het maken van de latere Zuiderzeewerken haalbaar was, zodat de gevaarlijke Zuiderzee kon worden afgesloten. Dieser Verein musste untersuchen, ob die späteren Zuiderzee-Arbeiten machbar waren, damit die gefährliche Zuiderzee abgesperrt werden konnte. This association had to investigate whether making the later Zuiderzee works was feasible, so that the dangerous Zuiderzee could be closed. Bu birlik, daha sonra Zuiderzee'nin çalışmasının mümkün olup olmadığını araştırmak zorundaydı, böylece tehlikeli Zuiderzee kapatılabilirdi. Cornelis Lely leidde dit onderzoek. Cornelis Lely leitete diese Forschung. Cornelis Lely led this research. Cornelis Lely bu araştırmaya öncülük etti. In 1891 maakte hij het eerste ontwerp voor de afsluiting en inpoldering. 1891 entwarf er den ersten Entwurf für die Zaun- und Landgewinnung. In 1891 he made the first design for the fence and land reclamation. 1891'de kapanış ve ıslah için ilk tasarımı yaptı. 1891 年,他首次设计了封闭和填海工程。 In 1913 stelde Lely zich verkiesbaar als Minister van Waterstaat. 1913 kandidierte Lely als Minister für Wasserwirtschaft. In 1913 Lely stood for election as Minister of Water Management. 1913'te Lely kendini Su Yönetimi Bakanı olarak seçti. Hij is dat ook geworden. Das ist er auch geworden. He has become that. O da oldu. In het verkiezingsprogramma stond al iets over de werken. Das Wahlprogramm erwähnte bereits etwas über die Arbeiten. There was something about the works in the election program. Seçim programı zaten eserler hakkında bir şeyler söyledi. Ondanks de protesten, onder meer van de vanuit de visserij. Trotz der Proteste, auch aus der Fischerei. Despite the protests, including from the fishing industry. Protestolara rağmen balıkçılık da dahil. Maar na de hongersnood van 1916 en de waternoodsramp van 1916 werd er begonnen met het megaproject. Aber nach der Hungersnot von 1916 und der Wasserkatastrophe von 1916 wurde das Megaprojekt gestartet. But after the famine of 1916 and the flood disaster of 1916, the mega project started. Ancak 1916 kıtlığından ve 1916 selinden sonra mega proje başladı. 但在1916年的饥荒和1916年的水灾之后,大型工程开始了。 Ontwerpfase Design-Phase Design phase

Voor de aanleg en het ontwerp van de Afsluitdijk werden voor nu eenvoudige technieken gebruikt. Für den Bau und das Design des Afsluitdijk wurden nun einfache Techniken verwendet. Simple techniques were used for the construction and design of the Afsluitdijk. Afsluitdijk inşası ve tasarımı için basit teknikler kullanılmıştır. Afsluitdijk 的建造和设计采用了简单的技术。

Ze hadden toen nog geen computers of meetapparatuur. Sie hatten zu diesem Zeitpunkt weder Computer noch Messgeräte. At that time they did not have computers or measuring equipment. O zaman bilgisayarları ya da ölçüm ekipmanı yoktu. Alle sluizen en dijklichamen werden eerst op schaal gebouwd. Alle Schleusen und Deichkörper wurden zunächst maßstabsgetreu gebaut. All locks and dyke bodies were first built to scale. Tüm kilitler ve hazne gövdeleri ilk olarak ölçekli hale getirildi. 所有的水闸和堤防都是按比例建造的。 Toch is er nog steeds belangstelling wereldwijd voor de Zuiderzeewerken en het durvende project. Dennoch besteht weltweites Interesse an den Zuiderzeewerken und dem gewagten Projekt. Yet there is still worldwide interest in the Zuiderzee Works and the daring project. Bununla birlikte, Zuiderzee çalışmalarına ve cesur projeye hala dünya çapında ilgi duyulmaktadır. 尽管如此,须德海工程和这个大胆的项目仍然受到全世界的关注。 Hierdoor werd Nederland groot op het gebied van de waterbouwkunde. Dadurch wurden die Niederlande zu einem wichtigen Akteur im Wasserbau. As a result, the Netherlands grew up in the field of hydraulic engineering. Bu, Hollanda'yı hidrolik mühendisliği alanında büyük kıldı. Het originele ontwerp voor de dijk stelde voor dat de dijk niet bij Cornwerd zou komen te liggen, maar bij Piaam. Der ursprüngliche Entwurf für den Deich sah vor, dass sich der Deich nicht in Cornwerd, sondern in Piaam befinden würde. The original design for the dike suggested that the dike would not be located at Cornwerd, but at Piaam. Lezbiyen için orijinal tasarım, hendeğin Cornwerd'de değil Piaam'da bulunması gerektiğini önerdi. 堤坝的最初设计表明堤坝不会位于康沃德,而是位于皮亚姆。

Maar het bleek dat er bij de kust bij Piaam veel last was van storm en ook was de ondergrond daar niet ideaal voor de dijk. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Küste bei Piaam stark von Stürmen betroffen war und auch der dortige Untergrund für den Deich nicht optimal war. But it turned out that there was a lot of storm on the coast near Piaam and the subsurface there was also not ideal for the dike. Ancak Piaam yakınlarındaki sahil yakınında çok sayıda fırtına olduğu ve yeraltı yüzeyinin de lezbiyen için ideal olmadığı ortaya çıktı. De commissie Lorentz raadde dus aan om de dijk wat noordelijker te leggen. Der Lorentz-Ausschuss empfahl daher, den Deich etwas weiter nördlich zu verlegen. The Lorentz committee therefore recommended that the dike be placed further north. Bu nedenle Lorentz komitesi, hendeklerin biraz daha kuzeye yerleştirilmesini tavsiye etti. Aanleg aptitude Yetenek

Voordat de Afsluitdijk werd aangelegd werd in juni 1920 de Amsteldiepdijk of Kleine Afsluitdijk aangelegd. Bevor der Abschlussdeich gebaut wurde, wurde im Juni 1920 der Amsteldiepdijk oder Kleine Abschlussdijk gebaut. Before the Afsluitdijk was constructed, the Amsteldiepdijk or Kleine Afsluitdijk was constructed in June 1920. Afsluitdijk inşa edilmeden önce Amsteldiepdijk veya Kleine Afsluitdijk Haziran 1920'de inşa edildi. 在 Afsluitdijk 建成之前,Amsteldiepdijk 或 Kleine Afsluitdijk 于 1920 年 6 月建成。

Deze Dijk loopt van de kust van Noord-Holland naar het voormalige eiland Wieringen. Dieser Deich verläuft von der Küste Nordhollands bis zur ehemaligen Insel Wieringen. This dike runs from the coast of North Holland to the former island of Wieringen. Bu lezbiyen, Kuzey Hollanda sahilinden eski Wieringen adasına kadar uzanıyor. 这条堤坝从北荷兰海岸一直延伸到以前的维林根岛。 Tijdens de bouw werd een nuttige ervaring opgedaan. Während des Baus wurden nützliche Erfahrungen gesammelt. A useful experience was gained during construction. İnşaat sırasında faydalı bir deneyim kazanıldı. 在施工过程中获得了有益的经验。 Deze kwam van pas tijdens de bouw van de echte Afsluitdijk. Dies war beim Bau des echten Abschlussdeichs praktisch. This came in handy during the construction of the real Afsluitdijk. Bu gerçek Afsluitdijk inşası sırasında kullanışlı geldi. 这在真正的 Afsluitdijk 建造过程中派上用场。 Met de aanleg van Afsluitdijk zelf werd pas begonnen in juni 1927. Der Bau des Abschlussdeichs selbst begann erst im Juni 1927. The construction of Afsluitdijk itself did not start until June 1927. Afsluitdijk 本身的建设直到 1927 年 6 月才开始。 Er werd op 4 locaties begonnen: An 4 Standorten gestartet: Started at 4 locations: 4 konum başlatıldı: Aan de kust van Friesland On the coast of Friesland

Aan de kust van Noord-Holland On the coast of North Holland

Het werkeiland Breezand The work island Breezand

Het eiland Kornwerderzand The island of Kornwerderzand

Eerst werd bij de bouw van de dijk begonnen met keileem neer te leggen. Beim Bau des Deiches wurde zunächst mit der Ablagerung von Geschiebelton begonnen. The construction of the dike first started with depositing boulder clay. Lezyonun inşası önce kaya kilinin biriktirilmesiyle başladı. 首先,当堤坝建成时,开始沉积巨石粘土。

Aan dit materiaal was een overschot in Noord-Nederland. In den nördlichen Niederlanden gab es einen Überschuss dieses Materials. There was a surplus of this material in the Northern Netherlands. Kuzey Hollanda'da bu malzemenin fazlası vardı. 在荷兰北部,这种材料过剩。 Uiteindelijk werd er een fundering gebouwd op zinkstukken en deze werd naar beneden gebracht met stenen. Schließlich wurde auf Zinkstücken ein Fundament gebaut und mit Steinen niedergerissen. Eventually a foundation was built on zinc pieces and this was brought down with stones. Sonunda, çinko parçaları üzerine bir temel inşa edildi ve taşlarla yıkıldı. 最终在锌片上建立了一个基础,并用石头打倒了它。 20ste eeuw 20\. Jahrhundert 20th century 20\. yüzyıl

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd er een belangrijke veldslag uitgevochten op de Afsluitdijk: de Slag om de Afsluitdijk. Während des Zweiten Weltkriegs wurde auf dem Abschlussdeich eine wichtige Schlacht ausgetragen: die Schlacht am Abschlussdijk. During the Second World War, an important battle was fought on the Afsluitdijk: the Battle of the Afsluitdijk. İkinci Dünya Savaşı sırasında Afsluitdijk: Afsluitdijk Savaşı'nda önemli bir savaş yapıldı. 第二次世界大战期间,阿夫鲁堤防发生了一场重要的战役:阿夫鲁堤防之战。

Ook tijdens de watersnoodramp van 1953 kreeg de Afsluitdijk het zwaar te verduren, maar hij brak niet. Auch der Abschlussdeich hatte es bei der Flutkatastrophe von 1953 schwer, aber er brach nicht. The Afsluitdijk also suffered heavily during the flood disaster of 1953, but it did not break. Afsluitdijk, 1953 seli sırasında da ağır acı çekti, ancak kırılmadı. Afsluitdijk 在 1953 年的洪水灾害中也经历了艰难的时期,但它并没有破裂。