image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Luca 22

Praznicul Azimilor, numit Paștele, se apropia.Preoţii cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod.Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani.După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără știrea norodului.Ziua Praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit.Și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: „Duceţi-vă de pregătiţi-ne Paștele, ca să mâncăm.”„Unde voiești să pregătim?” L-au întrebat ei.El le-a răspuns: „Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intrași spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul îţi zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paștele cu ucenicii Mei?»'Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata: acolo să pregătiţi Paștele.”Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese El. Și au pregătit Paștele.Când a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece apostoli.El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima Mea;căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.”Și a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu și a zis: „Luaţi paharul acesta și împărţiţi-l între voi,pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.”Apoi a luat pâine și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”„Dar iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta.Negreșit , Fiul omului Se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!”Și au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare.Isus le-a zis: „Împăraţii neamurilor domnesc peste ele și, celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători.Voi să nu fiţi așa. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește.Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și Eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă.Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.De aceea vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie,ca să mâncaţi și să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea și să ședeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta și, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe fraţii tăi.”„Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar și în temniţă și la moarte.”Și Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoșul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoști.”Apoi, le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?” „De nimic”, I-au răspuns ei.Și El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă de asemenea s-o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie.Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ‘El a fost pus în numărul celor fărădelege.' Și lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.”„Doamne”, I-au zis ei, „iată aici două săbii.” Și El le-a zis: „Destul!”După ce a ieșit afară, S-a dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El.Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.”Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a început să Se roage,zicând: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși facă-se nu voia Mea, ci a Ta.”Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să Se roage și mai fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ.După ce S-a rugat, S-a sculat și a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristareși le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă și rugaţi-vă , ca să nu cădeţi în ispită.”Pe când grăia El încă, iată că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute.Și Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?”Cei ce erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?”Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă.Dar Isus a luat cuvântul și a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Și S-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat.Isus a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului și bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieșit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege?În toate zilele eram cu voi în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului.”După ce au pus mâna pe Isus, L-au dus și L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după El de departe.Au aprins un foc în mijlocul curţii și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei.O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat ţintă la el și a zis: „Și omul acesta era cu El.”Dar Petru s-a lepădat și a zis: „Femeie, nu-L cunosc.”Peste puţin, l-a văzut un altul și a zis: „Și tu ești unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.”Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: „Nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu El, căci este galileean.”Petru a răspuns: „Omule, nu știu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul.Domnul S-a întors și S-a uitat ţintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”Și a ieșit afară și a plâns cu amar.Oamenii care păzeau pe Isus Îl batjocoreau și-L băteau.L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă și-L întrebau, zicând: „Prorocește, cine Te-a lovit?”Și rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri.Când s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis:„Dacă ești Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi credeși dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul.De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu.”Toţi au zis: „Ești Tu dar Fiul lui Dumnezeu?” Și El le-a răspuns: „Așa cum o spuneţi ; da, sunt.”Atunci ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura Lui.”Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Praznicul Azimilor, numit Paștele, se apropia.Preoţii cei mai de seamă și cărturarii căutau un mijloc cum să omoare pe Isus; căci se temeau de norod.Dar Satana a intrat în Iuda, zis și Iscarioteanul, care era din numărul celor doisprezece.Iuda s-a dus să se înţeleagă cu preoţii cei mai de seamă și cu căpeteniile străjerilor Templului cum să-L dea în mâinile lor.Ei s-au bucurat și au căzut la învoială să-i dea bani.După ce le-a făgăduit că li-L va da în mâini, Iuda căuta un prilej nimerit să dea pe Isus în mâinile lor, fără știrea norodului.Ziua Praznicului Azimilor, în care trebuiau jertfite Paștele, a venit.Și Isus a trimis pe Petru și pe Ioan și le-a zis: „Duceţi-vă de pregătiţi-ne Paștele, ca să mâncăm.”„Unde voiești să pregătim?” L-au întrebat ei.El le-a răspuns: „Iată, când veţi intra în cetate, vă va ieși înainte un om, ducând un urcior cu apă; mergeţi după el în casa în care va intrași spuneţi stăpânului casei: ‘Învăţătorul îţi zice: «Unde este odaia pentru oaspeţi, în care să mănânc Paștele cu ucenicii Mei?»'Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata: acolo să pregătiţi Paștele.”Ei au plecat și au găsit așa cum le spusese El. Și au pregătit Paștele.Când a sosit ceasul, Isus a șezut la masă cu cei doisprezece apostoli.El le-a zis: „Am dorit mult să mănânc Paștele acestea cu voi înainte de patima Mea;căci vă spun că, de acum încolo, nu le voi mai mânca până la împlinirea lor în Împărăţia lui Dumnezeu.”Și a luat un pahar, a mulţumit lui Dumnezeu și a zis: „Luaţi paharul acesta și împărţiţi-l între voi,pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viţei, până când va veni Împărăţia lui Dumnezeu.”Apoi a luat pâine și, după ce a mulţumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: „Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceţi lucrul acesta spre pomenirea Mea.”Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat, zicând: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.”„Dar iată că mâna vânzătorului Meu este cu Mine la masa aceasta.Negreșit , Fiul omului Se duce după cum este rânduit. Dar vai de omul acela prin care este vândut El!”Și au început să se întrebe unii pe alţii cine din ei să fie acela care va face lucrul acesta.Între apostoli s-a iscat și o ceartă, ca să știe care din ei avea să fie socotit ca cel mai mare.Isus le-a zis: „Împăraţii neamurilor domnesc peste ele și, celor ce le stăpânesc, li se dă numele de binefăcători.Voi să nu fiţi așa. Ci cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește.Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și Eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă.Voi sunteţi aceia care aţi rămas necontenit cu Mine în încercările Mele.De aceea vă pregătesc Împărăţia, după cum Tatăl Meu Mi-a pregătit-o Mie,ca să mâncaţi și să beţi la masa Mea în Împărăţia Mea și să ședeţi pe scaune de domnie, ca să judecaţi pe cele douăsprezece seminţii ale lui Israel.”Domnul a zis: „Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul.Dar Eu M-am rugat pentru tine, ca să nu se piardă credinţa ta și, după ce te vei întoarce la Dumnezeu, să întărești pe fraţii tăi.”„Doamne”, I-a zis Petru, „cu Tine sunt gata să merg chiar și în temniţă și la moarte.”Și Isus i-a zis: „Petre, îţi spun că nu va cânta astăzi cocoșul, până te vei lepăda de trei ori că nu Mă cunoști.”Apoi, le-a mai zis: „Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălţăminte, aţi dus voi lipsă de ceva?” „De nimic”, I-au răspuns ei.Și El le-a zis: „Acum, dimpotrivă, cine are o pungă s-o ia; cine are o traistă de asemenea s-o ia și cine n-are sabie să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie.Căci vă spun că trebuie să se împlinească cu Mine aceste cuvinte scrise: ‘El a fost pus în numărul celor fărădelege.' Și lucrurile privitoare la Mine sunt gata să se împlinească.”„Doamne”, I-au zis ei, „iată aici două săbii.” Și El le-a zis: „Destul!”După ce a ieșit afară, S-a dus, ca de obicei, în Muntele Măslinilor. Ucenicii Lui au mers după El.Când a ajuns la locul acela, le-a zis: „Rugaţi-vă, ca să nu cădeţi în ispită.”Apoi S-a depărtat de ei ca la o aruncătură de piatră, a îngenuncheat și a început să Se roage,zicând: „Tată, dacă voiești, depărtează paharul acesta de la Mine! Totuși facă-se nu voia Mea, ci a Ta.”Atunci I s-a arătat un înger din cer, ca să-L întărească.A ajuns într-un chin ca de moarte și a început să Se roage și mai fierbinte; și sudoarea I se făcuse ca niște picături mari de sânge, care cădeau pe pământ.După ce S-a rugat, S-a sculat și a venit la ucenici; i-a găsit adormiţi de întristareși le-a zis: „Pentru ce dormiţi? Sculaţi-vă și rugaţi-vă , ca să nu cădeţi în ispită.”Pe când grăia El încă, iată că a venit o gloată. Și cel ce se chema Iuda, unul din cei doisprezece, mergea în fruntea lor. El s-a apropiat de Isus, ca să-L sărute.Și Isus i-a zis: „Iudo, cu o sărutare vinzi tu pe Fiul omului?”Cei ce erau cu Isus au văzut ce avea să se întâmple și au zis: „Doamne, să lovim cu sabia?”Și unul din ei a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă.Dar Isus a luat cuvântul și a zis: „Lăsaţi-i! Până aici!” Și S-a atins de urechea omului aceluia și l-a vindecat.Isus a zis apoi preoţilor celor mai de seamă, căpeteniilor străjerilor Templului și bătrânilor, care veniseră împotriva Lui: „Aţi ieșit după Mine ca după un tâlhar, cu săbii și cu ciomege?În toate zilele eram cu voi în Templu, și n-aţi pus mâna pe Mine. Dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului.”După ce au pus mâna pe Isus, L-au dus și L-au băgat în casa marelui preot. Petru mergea după El de departe.Au aprins un foc în mijlocul curţii și au șezut jos. Petru s-a așezat și el printre ei.O slujnică l-a văzut cum ședea la para focului, s-a uitat ţintă la el și a zis: „Și omul acesta era cu El.”Dar Petru s-a lepădat și a zis: „Femeie, nu-L cunosc.”Peste puţin, l-a văzut un altul și a zis: „Și tu ești unul din oamenii aceia.” Iar Petru a zis: „Omule, nu sunt dintre ei.”Cam după un ceas, un altul întărea același lucru și zicea: „Nu mai încape îndoială că și omul acesta era cu El, căci este galileean.”Petru a răspuns: „Omule, nu știu ce zici.” Chiar în clipa aceea, pe când vorbea el încă, a cântat cocoșul.Domnul S-a întors și S-a uitat ţintă la Petru. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Domnul: „Înainte ca să cânte cocoșul, te vei lepăda de Mine de trei ori.”Și a ieșit afară și a plâns cu amar.Oamenii care păzeau pe Isus Îl batjocoreau și-L băteau.L-au legat la ochi, Îl loveau peste faţă și-L întrebau, zicând: „Prorocește, cine Te-a lovit?”Și rosteau împotriva Lui multe alte batjocuri.Când s-a făcut ziuă, bătrânii norodului, preoţii cei mai de seamă și cărturarii s-au adunat împreună și au adus pe Isus în Soborul lor. Ei I-au zis:„Dacă ești Tu Hristosul, spune-ne!” Isus le-a răspuns: „Dacă vă voi spune, nu veţi credeși dacă vă voi întreba, nu-Mi veţi răspunde, nici nu-Mi veţi da drumul.De acum încolo, Fiul omului va ședea la dreapta puterii lui Dumnezeu.”Toţi au zis: „Ești Tu dar Fiul lui Dumnezeu?” Și El le-a răspuns: „Așa cum o spuneţi ; da, sunt.”Atunci ei au zis: „Ce nevoie mai avem de mărturie? Noi înșine am auzit-o din gura Lui.”

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.