image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Luca 11

Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat și Ioan pe ucenicii lui.”El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare ziși ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. '”Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopţii și-i zice: ‘Prietene, împrumută-mi trei pâini,căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte'și, dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: ‘Nu mă tulbura; acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pâini', –vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuși, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie.De aceea și Eu vă spun: Cereţi, și vi se va da; căutaţi, și veţi găsi; bateţi, și vi se va deschide.Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește și celui ce bate, i se deschide.Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește?Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie?Deci, dacă voi, care sunteţi răi, știţi să daţi daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”Isus a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat.Dar unii ziceau: „El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.”Alţii, ca să-L ispitească, Îi cereau un semn din cer.Isus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei este pustiită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta.Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăţia lui, fiindcă ziceţi că Eu scot dracii cu Beelzebul?Și dacă Eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea, ei înșiși vor fi judecătorii voștri.Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi.Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost.Dar , dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el.Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește.Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. 'Și când vine, o găsește măturată și împodobită.Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așază în ea, și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: „Ferice de pântecele care Te-a purtat și de ţâţele pe care le-ai supt!”Și El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-L păzesc!”Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta.Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam și-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon.Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta și-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona.Nimeni n-aprinde o lumină ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar, dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric.Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric.Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.”Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a șezut la masă.Fariseul a văzut cu mirare că Isus nu Se spălase înainte de prânz.Dar Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curăţiţi partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate.Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru?Daţi mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, și atunci toate vă vor fi curate.Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile, și daţi uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, și pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute!Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe!Vai de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele, care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe.”Unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul și I-a zis: „Învăţătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi.”„Vai și de voi, învăţători ai Legii”, a răspuns Isus. „Pentru că voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de ele.Vai de voi! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinţii voștri.Prin aceasta mărturisiţi că încuviinţaţi faptele părinţilor voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiţi mormintele.De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: ‘Le voi trimite proroci și apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni,ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii:de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și Templu'; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta!Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoștinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-aţi împiedicat să intre.”După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-L pună la strâmtoare și să-L facă să vorbească despre multe lucruri;I-au întins astfel laţuri, ca să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Într-o zi, Isus Se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii Lui I-a zis: „Doamne, învaţă-ne să ne rugăm, cum a învăţat și Ioan pe ucenicii lui.”El le-a zis: „Când vă rugaţi, să ziceţi: ‘Tatăl nostru care ești în ceruri! Sfinţească-se Numele Tău; vie Împărăţia Ta; facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ.Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă în fiecare ziși ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator, și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. '”Apoi le-a mai zis: „Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopţii și-i zice: ‘Prietene, împrumută-mi trei pâini,căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte'și, dacă dinăuntrul casei lui, prietenul acesta îi răspunde: ‘Nu mă tulbura; acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ţi dau pâini', –vă spun: chiar dacă nu s-ar scula să i le dea, pentru că-i este prieten, totuși, măcar pentru stăruinţa lui supărătoare, tot se va scula și-i va da tot ce-i trebuie.De aceea și Eu vă spun: Cereţi, și vi se va da; căutaţi, și veţi găsi; bateţi, și vi se va deschide.Fiindcă oricine cere capătă; cine caută găsește și celui ce bate, i se deschide.Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă-i cere fiul său pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește?Sau, dacă cere un ou, să-i dea o scorpie?Deci, dacă voi, care sunteţi răi, știţi să daţi daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!”Isus a scos dintr-un bolnav un drac, care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat.Dar unii ziceau: „El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor.”Alţii, ca să-L ispitească, Îi cereau un semn din cer.Isus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: „Orice împărăţie dezbinată împotriva ei este pustiită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta.Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăţia lui, fiindcă ziceţi că Eu scot dracii cu Beelzebul?Și dacă Eu scot dracii cu Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea, ei înșiși vor fi judecătorii voștri.Dar, dacă Eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, Împărăţia lui Dumnezeu a ajuns până la voi.Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost.Dar , dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el.Cine nu este cu Mine este împotriva Mea și cine nu adună cu Mine risipește.Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: ‘Mă voi întoarce în casa mea, de unde am ieșit. 'Și când vine, o găsește măturată și împodobită.Atunci se duce de mai ia cu el alte șapte duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așază în ea, și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dintâi.”Pe când spunea Isus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: „Ferice de pântecele care Te-a purtat și de ţâţele pe care le-ai supt!”Și El a răspuns: „Ferice mai degrabă de cei ce ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și-L păzesc!”Pe când noroadele se strângeau cu grămada, El a început să spună: „Neamul acesta este un neam viclean; el cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona.Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și Fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta.Împărăteasa de la miazăzi se va scula, în ziua judecăţii, alături de bărbaţii acestui neam și-i va osândi; pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înţelepciunea lui Solomon; și iată că aici este Unul mai mare decât Solomon.Bărbaţii din Ninive se vor scula, în ziua judecăţii, alături de neamul acesta și-l vor osândi, pentru că ei s-au pocăit la propovăduirea lui Iona; și iată că aici este Unul mai mare decât Iona.Nimeni n-aprinde o lumină ca s-o pună într-un loc ascuns sau sub baniţă, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina.Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină, dar, dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric.Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric.Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare.”Pe când vorbea Isus, un fariseu L-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a șezut la masă.Fariseul a văzut cu mirare că Isus nu Se spălase înainte de prânz.Dar Domnul i-a zis: „Voi, fariseii, curăţiţi partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate.Nebunilor, oare Acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru?Daţi mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru, și atunci toate vă vor fi curate.Dar vai de voi, fariseilor! Pentru că voi daţi zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile, și daţi uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu: pe acestea trebuia să le faceţi, și pe celelalte să nu le lăsaţi nefăcute!Vai de voi, fariseilor! Pentru că voi umblaţi după scaunele dintâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin pieţe!Vai de voi, cărturari și farisei făţarnici! Pentru că voi sunteţi ca mormintele, care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe.”Unul din învăţătorii Legii a luat cuvântul și I-a zis: „Învăţătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi.”„Vai și de voi, învăţători ai Legii”, a răspuns Isus. „Pentru că voi puneţi pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat, iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeţi de ele.Vai de voi! Pentru că voi zidiţi mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinţii voștri.Prin aceasta mărturisiţi că încuviinţaţi faptele părinţilor voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiţi mormintele.De aceea Înţelepciunea lui Dumnezeu a zis: ‘Le voi trimite proroci și apostoli; pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alţii îi vor prigoni,ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii:de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și Templu'; da, vă spun, se va cere de la neamul acesta!Vai de voi, învăţători ai Legii! Pentru că voi aţi pus mâna pe cheia cunoștinţei: nici voi n-aţi intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-aţi împiedicat să intre.”După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-L pună la strâmtoare și să-L facă să vorbească despre multe lucruri;I-au întins astfel laţuri, ca să prindă vreo vorbă din gura Lui, pentru care să-L poată învinui.

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.