image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Luca 1

Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi,după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai Cuvântului,am găsit și eu cu cale, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ţi le scriu în șir unele după altele,ca să poţi cunoaște astfel temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai.În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron, și se chema Elisabeta.Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului.N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă; și amândoi erau înaintaţi în vârstă.Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui,după obiceiul preoţiei, a ieșit la sorţi să intre să tămâieze în Templul Domnului.În ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară.Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere.Zaharia s-a înspăimântat, când l-a văzut, și l-a apucat frica.Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta, Elisabeta, îţi va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie, și mulţi se vor bucura de nașterea lui.Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor.Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii și pe cei neascultători, la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.”Zaharia a zis îngerului: „Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân, și nevastă-mea este înaintată în vârstă.”Drept răspuns, îngerul i-a zis: „Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ţi vorbesc, și să-ţi aduc această veste bună.Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor.”Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în Templu.Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească; și au înţeles că avusese o vedenie în Templu. El le făcea semne întruna și a rămas mut.După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă.Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ţinut ascunsă de tot cinci luni. „Căci”, zicea ea,„iată ce mi-a făcut Domnul, când Și-a aruncat ochii spre mine, ca să-mi ia ocara dintre oameni.”În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!”Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta.Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus.El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, și Împărăţia Lui nu va avea sfârșit.”Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?”Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrâneţe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună.Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Și îngerul a plecat de la ea.Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate a lui Iuda.A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei.Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău.Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu?Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie.Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini.”Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește pe Domnulși mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu,pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că, de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită,pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt,și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor.A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălţat pe cei smeriţi.Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, și pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.A venit în ajutorul robului Său Israel, căci Și-a adus aminte de îndurarea Sa –cum făgăduise părinţilor noștri – faţă de Avraam și sămânţa lui în veac.”Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. Apoi s-a întors acasă.Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască; și a născut un fiu.Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare faţă de ea și se bucurau împreună cu ea.În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său.Dar mama lui a luat cuvântul și a zis: „Nu. Ci are să se cheme Ioan.”Ei i-au zis: „Nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta.”Și au început să facă semne tatălui său, ca să știe cum ar vrea să-i pună numele.Zaharia a cerut o tăbliţă de scris și a scris, zicând: „Numele lui este Ioan.” Și toţi s-au minunat.În clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu.Pe toţi vecinii i-a apucat frica, și în tot ţinutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri.Toţi cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau: „Oare ce va fi pruncul acesta?” Și mâna Domnului era într-adevăr cu el.Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis:„Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul Său.Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David,cum vestise prin gura sfinţilor Săi proroci, care au fost din vechime;mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc!Astfel Își arată El îndurarea faţă de părinţii noștri și Își aduce aminte de legământul Lui cel sfânt,potrivit jurământului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam,că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-I slujim fără frică,trăind înaintea Lui în sfinţenie și neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești căile Luiși să dai poporului Său cunoștinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui;datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime,ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morţii și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!”Iar pruncul creștea și se întărea în duh. Și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Fiindcă mulţi s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunţită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi,după cum ni le-au încredinţat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai Cuvântului,am găsit și eu cu cale, preaalesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu de-amănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ţi le scriu în șir unele după altele,ca să poţi cunoaște astfel temeinicia învăţăturilor pe care le-ai primit prin viu grai.În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron, și se chema Elisabeta.Amândoi erau neprihăniţi înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului.N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stearpă; și amândoi erau înaintaţi în vârstă.Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui,după obiceiul preoţiei, a ieșit la sorţi să intre să tămâieze în Templul Domnului.În ceasul tămâierii, toată mulţimea norodului se ruga afară.Atunci, un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere.Zaharia s-a înspăimântat, când l-a văzut, și l-a apucat frica.Dar îngerul i-a zis: „Nu te teme, Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă-ta, Elisabeta, îţi va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan.El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie, și mulţi se vor bucura de nașterea lui.Căci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici băutură ameţitoare, și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele maicii sale.El va întoarce pe mulţi din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor.Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinţilor la copii și pe cei neascultători, la umblarea în înţelepciunea celor neprihăniţi, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru El.”Zaharia a zis îngerului: „Din ce voi cunoaște lucrul acesta? Fiindcă eu sunt bătrân, și nevastă-mea este înaintată în vârstă.”Drept răspuns, îngerul i-a zis: „Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu; am fost trimis să-ţi vorbesc, și să-ţi aduc această veste bună.Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele, care se vor împlini la vremea lor.”Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mira de zăbovirea lui în Templu.Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească; și au înţeles că avusese o vedenie în Templu. El le făcea semne întruna și a rămas mut.După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă.Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ţinut ascunsă de tot cinci luni. „Căci”, zicea ea,„iată ce mi-a făcut Domnul, când Și-a aruncat ochii spre mine, ca să-mi ia ocara dintre oameni.”În luna a șasea, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea, numită Nazaret,la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria.Îngerul a intrat la ea și a zis: „Plecăciune ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei!”Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemne urarea aceasta.Îngerul i-a zis: „Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu.Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un Fiu, căruia Îi vei pune numele Isus.El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; și Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David.Va împărăţi peste casa lui Iacov în veci, și Împărăţia Lui nu va avea sfârșit.”Maria a zis îngerului: „Cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat?”Îngerul i-a răspuns: „Duhul Sfânt Se va coborî peste tine, și puterea Celui Preaînalt te va umbri. De aceea, Sfântul care Se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu.Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrâneţe; și ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a șasea lună.Căci niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere.”Maria a zis: „Iată, roaba Domnului; facă-mi-se după cuvintele tale!” Și îngerul a plecat de la ea.Maria s-a sculat chiar în zilele acelea și a plecat în grabă spre munţi, într-o cetate a lui Iuda.A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei.Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt.Ea a strigat cu glas tare: „Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău.Cum mi-a fost dat mie să vină la mine maica Domnului meu?Fiindcă iată, cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie.Ferice de aceea care a crezut; pentru că lucrurile care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini.”Și Maria a zis: „Sufletul meu mărește pe Domnulși mi se bucură duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu,pentru că a privit spre starea smerită a roabei Sale. Căci iată că, de acum încolo, toate neamurile îmi vor zice fericită,pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine. Numele Lui este sfânt,și îndurarea Lui se întinde din neam în neam peste cei ce se tem de El.El a arătat putere cu braţul Lui; a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor.A răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălţat pe cei smeriţi.Pe cei flămânzi i-a săturat de bunătăţi, și pe cei bogaţi i-a scos afară cu mâinile goale.A venit în ajutorul robului Său Israel, căci Și-a adus aminte de îndurarea Sa –cum făgăduise părinţilor noștri – faţă de Avraam și sămânţa lui în veac.”Maria a rămas împreună cu Elisabeta cam trei luni. Apoi s-a întors acasă.Elisabetei i s-a împlinit vremea să nască; și a născut un fiu.Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare faţă de ea și se bucurau împreună cu ea.În ziua a opta, au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său.Dar mama lui a luat cuvântul și a zis: „Nu. Ci are să se cheme Ioan.”Ei i-au zis: „Nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta.”Și au început să facă semne tatălui său, ca să știe cum ar vrea să-i pună numele.Zaharia a cerut o tăbliţă de scris și a scris, zicând: „Numele lui este Ioan.” Și toţi s-au minunat.În clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a dezlegat limba, și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu.Pe toţi vecinii i-a apucat frica, și în tot ţinutul acela muntos al Iudeii se vorbea despre toate aceste lucruri.Toţi cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau: „Oare ce va fi pruncul acesta?” Și mâna Domnului era într-adevăr cu el.Zaharia, tatăl lui, s-a umplut de Duhul Sfânt, a prorocit și a zis:„Binecuvântat este Domnul Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul Său.Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David,cum vestise prin gura sfinţilor Săi proroci, care au fost din vechime;mântuire de vrăjmașii noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc!Astfel Își arată El îndurarea faţă de părinţii noștri și Își aduce aminte de legământul Lui cel sfânt,potrivit jurământului prin care Se jurase părintelui nostru Avraam,că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-I slujim fără frică,trăind înaintea Lui în sfinţenie și neprihănire, în toate zilele vieţii noastre.Și tu, pruncule, vei fi chemat proroc al Celui Preaînalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești căile Luiși să dai poporului Său cunoștinţa mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui;datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat Soarele care răsare din înălţime,ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morţii și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii!”Iar pruncul creștea și se întărea în duh. Și a stat în locuri pustii până în ziua arătării lui înaintea lui Israel.

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.