image

Biblia - Evanghelie, Evanghelia după Ioan 6

Evanghelia după Ioan 6

După aceea, Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei.O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.Isus S-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii Săi.Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape.Isus Și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre El. Și a zis lui Filip: „De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia?”Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă.Filip i-a răspuns: „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.”Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:„Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz și doi pești, dar ce sunt acestea la atâţia?”Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să șadă jos.” În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos, în număr de aproape cinci mii.Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce ședeau jos; de asemenea, le-a dat și din pești cât au voit.După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.”Le-au adunat deci și au umplut douăsprezece coșuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi.Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume.”Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur.Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării.S-au suit într-o corabie și treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, și Isus tot nu venise la ei.Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată.După ce au vâslit cam douăzeci și cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblând pe mare și apropiindu-Se de corabie. Și s-au înfricoșat.Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!”Voiau deci să-L ia în corabie. Și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau.Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea.A doua zi, sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulţumise lui Dumnezeu.Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Isus.Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: „Învăţătorule, când ai venit aici?”Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea și v-aţi săturat.Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veșnică și pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuși Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.”Ei I-au zis: „Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?”Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta : să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.”„Ce semn faci Tu deci”, I-au zis ei, „ca să-l vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?Părinţii noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris: ‘Le-a dat să mănânce pâine din cer. '”Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer,căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viaţa.”„Doamne”, I-au zis ei, „dă-ne totdeauna această pâine.”Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în Mine nu va înseta niciodată.Dar v-am spus că M-aţi și văzut și tot nu credeţi.Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară,căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.Și voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viaţa veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.”Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: „Eu sunt Pâinea care s-a coborât din cer.”Și ziceau: „Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice El: ‘Eu M-am coborât din cer'?”Isus le-a răspuns: „Nu cârtiţi între voi.Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.În proroci este scris: ‘Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.' Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învăţătura Lui vine la Mine.Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl.Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veșnică.Eu sunt Pâinea vieţii.Părinţii voștri au mâncat mană în pustie și au murit.Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară.Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: „Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?”Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului și dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înșivă.Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viaţa veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană și sângele Meu este cu adevărat o băutură.Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne în Mine, și Eu rămân în el.După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi și el prin Mine.Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voștri, și totuși au murit; cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac.”Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”Isus, care știa în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?…Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viaţă.Dar sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă.Și a adăugat: „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El.Atunci, Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?”„Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veșnice.Și noi am crezut și am ajuns la cunoștinţa că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”Isus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? Și totuși unul din voi este un drac.”Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul, căci el avea să-L vândă; el, unul din cei doisprezece.Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

LingQ에서 온라인 언어학습

Evanghelia după Ioan 6

După aceea, Isus S-a dus dincolo de Marea Galileii, numită Marea Tiberiadei.O mare gloată mergea după El, pentru că vedea semnele pe care le făcea cu cei bolnavi.Isus S-a suit pe munte și ședea acolo cu ucenicii Săi.Paștele, praznicul iudeilor, erau aproape.Isus Și-a ridicat ochii și a văzut că o mare gloată vine spre El. Și a zis lui Filip: „De unde avem să cumpărăm pâini ca să mănânce oamenii aceștia?”Spunea lucrul acesta ca să-l încerce, pentru că știa ce are de gând să facă.Filip i-a răspuns: „Pâinile pe care le-am putea cumpăra cu două sute de lei n-ar ajunge ca fiecare să capete puţintel din ele.”Unul din ucenicii Săi, Andrei, fratele lui Simon Petru, I-a zis:„Este aici un băieţel care are cinci pâini de orz și doi pești, dar ce sunt acestea la atâţia?”Isus a zis: „Spuneţi oamenilor să șadă jos.” În locul acela era multă iarbă. Oamenii au șezut jos, în număr de aproape cinci mii.Isus a luat pâinile, a mulţumit lui Dumnezeu, le-a împărţit ucenicilor, iar ucenicii le-au împărţit celor ce ședeau jos; de asemenea, le-a dat și din pești cât au voit.După ce s-au săturat, Isus a zis ucenicilor Săi: „Strângeţi firimiturile care au rămas, ca să nu se piardă nimic.”Le-au adunat deci și au umplut douăsprezece coșuri cu firimiturile care rămăseseră din cele cinci pâini de orz, după ce mâncaseră toţi.Oamenii aceia, când au văzut minunea pe care o făcuse Isus, ziceau: „Cu adevărat, acesta este prorocul cel așteptat în lume.”Isus, fiindcă știa că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăși la munte, numai El singur.Când s-a înserat, ucenicii Lui s-au coborât la marginea mării.S-au suit într-o corabie și treceau marea, ca să se ducă în Capernaum. Se întunecase, și Isus tot nu venise la ei.Sufla un vânt puternic și marea era întărâtată.După ce au vâslit cam douăzeci și cinci sau treizeci de stadii, văd pe Isus umblând pe mare și apropiindu-Se de corabie. Și s-au înfricoșat.Dar Isus le-a zis: „Eu sunt, nu vă temeţi!”Voiau deci să-L ia în corabie. Și corabia a sosit îndată la locul spre care mergeau.Norodul, care rămăsese de cealaltă parte a mării, băgase de seamă că acolo nu era decât o corabie și că Isus nu Se suise în corabia aceasta cu ucenicii Lui, ci ucenicii plecaseră singuri cu ea.A doua zi, sosiseră alte corăbii din Tiberiada, aproape de locul unde mâncaseră ei pâinea, după ce Domnul mulţumise lui Dumnezeu.Când au văzut noroadele că nici Isus, nici ucenicii Lui nu erau acolo, s-au suit și ele în corăbiile acestea și s-au dus la Capernaum să caute pe Isus.Când L-au găsit, dincolo de mare, I-au zis: „Învăţătorule, când ai venit aici?”Drept răspuns, Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Mă căutaţi nu pentru că aţi văzut semne, ci pentru că aţi mâncat din pâinile acelea și v-aţi săturat.Lucraţi nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viaţa veșnică și pe care v-o va da Fiul omului; căci Tatăl, adică Însuși Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui.”Ei I-au zis: „Ce să facem ca să săvârșim lucrările lui Dumnezeu?”Isus le-a răspuns: „Lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta : să credeţi în Acela pe care L-a trimis El.”„Ce semn faci Tu deci”, I-au zis ei, „ca să-l vedem și să credem în Tine? Ce lucrezi Tu?Părinţii noștri au mâncat mană în pustie, după cum este scris: ‘Le-a dat să mănânce pâine din cer. '”Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că Moise nu v-a dat pâinea din cer, ci Tatăl Meu vă dă adevărata pâine din cer,căci Pâinea lui Dumnezeu este aceea care se coboară din cer și dă lumii viaţa.”„Doamne”, I-au zis ei, „dă-ne totdeauna această pâine.”Isus le-a zis: „Eu sunt Pâinea vieţii. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în Mine nu va înseta niciodată.Dar v-am spus că M-aţi și văzut și tot nu credeţi.Tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine și pe cel ce vine la Mine, nu-l voi izgoni afară,căci M-am coborât din cer ca să fac nu voia Mea, ci voia Celui ce M-a trimis.Și voia Celui ce M-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce Mi-a dat El, ci să-l înviez în ziua de apoi.Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viaţa veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.”Iudeii cârteau împotriva Lui, pentru că zisese: „Eu sunt Pâinea care s-a coborât din cer.”Și ziceau: „Oare nu este acesta Isus, fiul lui Iosif, pe ai cărui tată și mamă îi cunoaștem? Cum dar zice El: ‘Eu M-am coborât din cer'?”Isus le-a răspuns: „Nu cârtiţi între voi.Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.În proroci este scris: ‘Toţi vor fi învăţaţi de Dumnezeu.' Așa că oricine a ascultat pe Tatăl și a primit învăţătura Lui vine la Mine.Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a văzut pe Tatăl.Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în Mine are viaţa veșnică.Eu sunt Pâinea vieţii.Părinţii voștri au mâncat mană în pustie și au murit.Pâinea care se coboară din cer este de așa fel ca cineva să mănânce din ea și să nu moară.Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viaţa lumii.”La auzul acestor cuvinte, iudeii se certau între ei și ziceau: „Cum poate omul acesta să ne dea trupul Lui să-l mâncăm?”Isus le-a zis: „Adevărat, adevărat vă spun că, dacă nu mâncaţi trupul Fiului omului și dacă nu beţi sângele Lui, n-aveţi viaţa în voi înșivă.Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viaţa veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi.Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană și sângele Meu este cu adevărat o băutură.Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu rămâne în Mine, și Eu rămân în el.După cum Tatăl, care este viu, M-a trimis pe Mine și Eu trăiesc prin Tatăl, tot așa, cine Mă mănâncă pe Mine va trăi și el prin Mine.Astfel este pâinea care s-a coborât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o părinţii voștri, și totuși au murit; cine mănâncă pâinea aceasta va trăi în veac.”Isus a spus aceste lucruri în sinagogă, când învăţa pe oameni în Capernaum.Mulţi din ucenicii Lui, după ce au auzit aceste cuvinte, au zis: „Vorbirea aceasta este prea de tot: cine poate s-o sufere?”Isus, care știa în Sine că ucenicii Săi cârteau împotriva vorbirii acesteia, le-a zis: „Vorbirea aceasta este pentru voi o pricină de poticnire?Dar dacă aţi vedea pe Fiul omului suindu-Se unde era mai înainte?…Duhul este acela care dă viaţă, carnea nu folosește la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu sunt duh și viaţă.Dar sunt unii din voi care nu cred.” Căci Isus știa de la început cine erau cei ce nu cred și cine era cel ce avea să-L vândă.Și a adăugat: „Tocmai de aceea v-am spus că nimeni nu poate să vină la Mine dacă nu i-a fost dat de Tatăl Meu.”Din clipa aceea, mulţi din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El.Atunci, Isus a zis celor doisprezece: „Voi nu vreţi să vă duceţi?”„Doamne”, I-a răspuns Simon Petru, „la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieţii veșnice.Și noi am crezut și am ajuns la cunoștinţa că Tu ești Hristosul, Sfântul lui Dumnezeu.”Isus le-a răspuns: „Nu v-am ales Eu pe voi, cei doisprezece? Și totuși unul din voi este un drac.”Vorbea despre Iuda, fiul lui Simon, Iscarioteanul, căci el avea să-L vândă; el, unul din cei doisprezece.

×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 cookie policy.