×

우리는 LingQ를 개선하기 위해서 쿠키를 사용합니다. 사이트를 방문함으로써 당신은 동의합니다 쿠키 정책.


image

Biblia - Evanghelie, 9 Vindecarea unui slăbănog

9 Vindecarea unui slăbănog

Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea Sa. Și iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa și a zis slăbănogului: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!” Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: „Omul acesta hulește!” Isus, care le cunoștea gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: ‘Iertate îţi sunt păcatele' sau a zice: ‘Scoală-te și umblă'? Dar, ca să știţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, – ‘Scoală-te'”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul și du-te acasă.” Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. De acolo, Isus a mers mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El. Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?” Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfă!' Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.” Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Isus și I-au zis: „De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?” Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că și-ar lua umplutura din haină, și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, și burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi, și se păstrează amândouă.” Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, I s-a închinat și I-a zis: „Fiica mea adineauri a murit, dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, și va învia.” Isus S-a sculat și a plecat după el, împreună cu ucenicii Lui. Și iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei Lui. Căci își zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, și mă voi tămădui.” Isus S-a întors, a văzut-o și i-a zis: „Îndrăznește, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.” Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Isus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis: „Daţi-vă la o parte , căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei își băteau joc de El. Dar, după ce a fost scoasă gloata, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, și fetiţa s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela. Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, care strigau și ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Și Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. Atunci S-a atins de ochii lor și a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” Și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul și le-a zis: „Vedeţi să nu știe nimeni.” Dar ei, cum au ieșit, au răspândit vestea despre El în tot ţinutul acela. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!” Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!” Isus străbătea toate cetăţile și satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputinţă care era în norod. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul , dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.”


9 Vindecarea unui slăbănog

Isus S-a suit într-o corabie, a trecut marea și a venit în cetatea Sa. Și iată că I-au adus un slăbănog, care zăcea într-un pat. Isus le-a văzut credinţa și a zis slăbănogului: „Îndrăznește, fiule! Păcatele îţi sunt iertate!” Și iată că unii din cărturari au zis în ei înșiși: „Omul acesta hulește!” Isus, care le cunoștea gândurile, a zis: „Pentru ce aveţi gânduri rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne? A zice: ‘Iertate îţi sunt păcatele' sau a zice: ‘Scoală-te și umblă'? Dar, ca să știţi că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele, – ‘Scoală-te'”, a zis El slăbănogului, „ridică-ţi patul și du-te acasă.” Slăbănogul s-a sculat și s-a dus acasă. Când au văzut noroadele lucrul acesta, s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu, care a dat oamenilor o astfel de putere. De acolo, Isus a mers mai departe și a văzut pe un om, numit Matei, șezând la vamă. Și i-a zis: „Vino după Mine.” Omul acela s-a sculat și a mers după El. Pe când ședea Isus la masă, în casă, iată că au venit o mulţime de vameși și păcătoși și au șezut la masă cu El și cu ucenicii Lui. Fariseii au văzut lucrul acesta și au zis ucenicilor Lui: „Pentru ce mănâncă Învăţătorul vostru cu vameșii și cu păcătoșii?” Isus i-a auzit și le-a zis: „Nu cei sănătoși au trebuinţă de doctor, ci cei bolnavi. Duceţi-vă de învăţaţi ce înseamnă: ‘Milă voiesc, iar nu jertfă!' Căci n-am venit să chem la pocăinţă pe cei neprihăniţi, ci pe cei păcătoși.” Atunci, ucenicii lui Ioan au venit la Isus și I-au zis: „De ce noi și fariseii postim des, iar ucenicii Tăi nu postesc deloc?” Isus le-a răspuns: „Se pot jeli nuntașii câtă vreme este mirele cu ei? Vor veni zile când mirele va fi luat de la ei, și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petic de postav nou la o haină veche; pentru că și-ar lua umplutura din haină, și ruptura ar fi mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi; altfel, burdufurile plesnesc, vinul se varsă, și burdufurile se prăpădesc; ci vinul nou îl pun în burdufuri noi, și se păstrează amândouă.” Pe când le spunea Isus aceste vorbe, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, I s-a închinat și I-a zis: „Fiica mea adineauri a murit, dar vino de pune-Ţi mâinile peste ea, și va învia.” Isus S-a sculat și a plecat după el, împreună cu ucenicii Lui. Și iată că o femeie, care de doisprezece ani avea o scurgere de sânge, a venit pe dinapoi și s-a atins de poala hainei Lui. Căci își zicea ea: „Numai să mă pot atinge de haina Lui, și mă voi tămădui.” Isus S-a întors, a văzut-o și i-a zis: „Îndrăznește, fiică! Credinţa ta te-a tămăduit.” Și s-a tămăduit femeia chiar în ceasul acela. Când a ajuns Isus în casa fruntașului sinagogii și când a văzut pe cei ce cântau din fluier și gloata bocind, le-a zis: „Daţi-vă la o parte , căci fetiţa n-a murit, ci doarme!” Ei își băteau joc de El. Dar, după ce a fost scoasă gloata, Isus a intrat înăuntru, a luat pe fetiţă de mână, și fetiţa s-a sculat. Și s-a dus vestea despre această minune în tot ţinutul acela. Când a plecat de acolo, s-au luat după Isus doi orbi, care strigau și ziceau: „Ai milă de noi, Fiul lui David!” După ce a intrat în casă, orbii au venit la El. Și Isus le-a zis: „Credeţi că pot face lucrul acesta?” „Da, Doamne”, I-au răspuns ei. Atunci S-a atins de ochii lor și a zis: „Facă-vi-se după credinţa voastră!” Și li s-au deschis ochii. Isus le-a poruncit cu tot dinadinsul și le-a zis: „Vedeţi să nu știe nimeni.” Dar ei, cum au ieșit, au răspândit vestea despre El în tot ţinutul acela. Pe când plecau orbii aceștia, iată că au adus la Isus un mut îndrăcit. După ce a fost scos dracul din el, mutul a vorbit. Și noroadele, mirate, ziceau: „Niciodată nu s-a văzut așa ceva în Israel!” Dar fariseii ziceau: „Cu ajutorul domnului dracilor scoate El dracii!” Isus străbătea toate cetăţile și satele, învăţând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputinţă care era în norod. Când a văzut gloatele, I s-a făcut milă de ele, pentru că erau necăjite și risipite, ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor Săi: „Mare este secerișul , dar puţini sunt lucrătorii! Rugaţi dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișul Lui.”