×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

משרד הפנים, משרד הפנים (b)

משרד הפנים (b)

״גיברת, אל תתחכמי ותני לי לשבת״. אמרתי לו שעם כל הכבוד, הפקידה תחליט מי פה אלוהים ומי לא״ ולא זזתי. מודה שקצת התבאסתי שגם הוא יהיה אלוהים. זה כבר לא מקורי. מקווה שהוא מוסיף את זה בתור השם הרביעי... ״באנו להוסיף שם שלישי״, אמרתי לפקידה בעמדה 2, ״אלוהים״. היא הרימה את העיניים ממחשב התקשורת של משרד הפנים, הסתכלה עלינו ואמרה: ״סליחה? לא שמעתי טוב". ״אלוהים״. זה השם שהילד בחר.

״למה, מה נראה לך? שכל אחד מתי שהוא רוצה יכול להיות פה אלוהים? !״ הרימה את הקול. ״היו מהבוקר עוד שרצו? ״ שאלתי בחשש; חשבתי שאנחנו הראשונים לתפוס.

״תעשי לי טובה״, עכשיו כבר ממש התחננתי, ״הילד צורח מאתמול וזה שם שלישי, לא תגידי ראשון. הנה, תחייבי את הכרטיס אשראי״.

״אני צריכה אישור של מנהלת. לא כל שם אנחנו מאשרים. גם אי־אפשר כל הזמן לשנות. הוא יהיה חייב להיות שבע שנים אלוהים, ותדעי לך שיעשו לכם בעיות במשטרת הגבולות. לא תוכלו להיכנס לכל מדינה, כי כל אחד יחשוב שאתם האלוהים שלה״.

״אז תכתבי בדרכון ׳אלוהים כללי׳״, הצעתי, ״כי אלוהים שייך לכל המדינות״.

המנהלת מהחדר השני אמרה לה בשיחה שאי־אפשר. היא לא הגיעה לעמדה כי היא עסוקה. אפילו בשביל אלוהים היא לא מתפנה. צעקה לתוך האפרכסת שמי אנחנו חושבים את עצמנו, ומה, באנו לעשות צחוק מאלוהים? שזה זלזול במשרד הפנים ופה זה לא גן משחקים, ושהיא מאשרת רק שמות כמו יוסי ומשה, ושאם לוקחים שניים יש חמישים אחוז הנחה על הזול מביניהם ושבסוף החודש מסתיים המבצע, ושהיא מציעה לי להציב גבולות לילד כי בסוף זה ייגמר ברע. בדרך הביתה קנינו לו שלושה רובוטים ענקיים, זוג אופניים ירוקים מבריקים, גלידה עם ארבעה כדורים, והוא סוף־סוף הפסיק לצעוק.

אמרנו לו שלילד צריך לשים גבולות, ושלא תמיד אפשר להשיג מה שרוצים, כי באמת, מה אנחנו? אלוהים?


משרד הפנים (b) Ministry of the Interior (b) Ministère de l'Intérieur (b) משרד הפנים (b)

״גיברת, אל תתחכמי ותני לי לשבת״. "Ma'am, do not be clever and let me sit." "Madame, ne soyez pas intelligente et laissez-moi m'asseoir." אמרתי לו שעם כל הכבוד, הפקידה תחליט מי פה אלוהים ומי לא״ ולא זזתי. I told him that with all due respect, the clerk would decide who was here God and who was not 'and I did not move. Je lui ai dit qu'avec tout le respect que je lui dois, le greffier déciderait qui était ici Dieu et qui n'était pas ' et je n'ai pas bougé. Eu lhe disse que com todo o respeito, o funcionário decidiria quem estava aqui Deus e quem não estava 'e eu não me mexi. מודה שקצת התבאסתי שגם הוא יהיה אלוהים. Admittedly I was a little taken aback that he too would be God. זה כבר לא מקורי. This is no longer original. Isso não é mais original. מקווה שהוא מוסיף את זה בתור השם הרביעי... ״באנו להוסיף שם שלישי״, אמרתי לפקידה בעמדה 2, ״אלוהים״. I hope he adds it as the fourth name... היא הרימה את העיניים ממחשב התקשורת של משרד הפנים, הסתכלה עלינו ואמרה: ״סליחה? She looked up from the Interior Ministry's communications computer, looked at us, and said, 'Excuse me? לא שמעתי טוב". I did not hear well. " ״אלוהים״. "God". זה השם שהילד בחר. This is the name the child chose.

״למה, מה נראה לך? 'Why, what do you think? שכל אחד מתי שהוא רוצה יכול להיות פה אלוהים? That anyone whenever he wants can be here God? !״ הרימה את הקול. She raised her voice. ״היו מהבוקר עוד שרצו? 'Were there any more they wanted this morning? ״ שאלתי בחשש; חשבתי שאנחנו הראשונים לתפוס. I asked apprehensively; I thought we were the first to catch on.

״תעשי לי טובה״, עכשיו כבר ממש התחננתי, ״הילד צורח מאתמול וזה שם שלישי, לא תגידי ראשון. "Do me a favor," I begged, "the boy has been screaming from yesterday and it's a third name, do not say first. הנה, תחייבי את הכרטיס אשראי״. Here, charge the credit card. '

״אני צריכה אישור של מנהלת. 'I need a principal's permit. לא כל שם אנחנו מאשרים. Not every name we approve of. גם אי־אפשר כל הזמן לשנות. It is also impossible to change all the time. הוא יהיה חייב להיות שבע שנים אלוהים, ותדעי לך שיעשו לכם בעיות במשטרת הגבולות. He will have to be God for seven years, and you will know that you will have problems with the border police. לא תוכלו להיכנס לכל מדינה, כי כל אחד יחשוב שאתם האלוהים שלה״. You will not be able to enter any country, because everyone will think that you are its God. '

״אז תכתבי בדרכון ׳אלוהים כללי׳״, הצעתי, ״כי אלוהים שייך לכל המדינות״. "Then write in the passport 'General God,'" I suggested, "because God belongs to all nations."

המנהלת מהחדר השני אמרה לה בשיחה שאי־אפשר. The principal from the other room told her in a conversation that it was impossible. היא לא הגיעה לעמדה כי היא עסוקה. She did not reach the position because she is busy. אפילו בשביל אלוהים היא לא מתפנה. Even for God she does not vacate. צעקה לתוך האפרכסת שמי אנחנו חושבים את עצמנו, ומה, באנו לעשות צחוק מאלוהים? A cry into the earpiece that we are thinking of ourselves, and what, we came to make a laugh from God? שזה זלזול במשרד הפנים ופה זה לא גן משחקים, ושהיא מאשרת רק שמות כמו יוסי ומשה, ושאם לוקחים שניים יש חמישים אחוז הנחה על הזול מביניהם ושבסוף החודש מסתיים המבצע, ושהיא מציעה לי להציב גבולות לילד כי בסוף זה ייגמר ברע. That it's disrespectful to the Ministry of the Interior and here it's not a playground, and that she only approves names like Yossi and Moshe, and that if you take two there is a fifty percent discount on the cheapest among them and that at the end of the month the operation ends, and that she offers me limits. Que é um desrespeito ao Ministério do Interior e aqui não é um playground, e que ela só aprova nomes como Yossi e Moshe, e que se você levar dois tem um desconto de cinquenta por cento no mais barato entre eles e que no final de no mês em que termina a operação, e que ela me oferece limites. בדרך הביתה קנינו לו שלושה רובוטים ענקיים, זוג אופניים ירוקים מבריקים, גלידה עם ארבעה כדורים, והוא סוף־סוף הפסיק לצעוק. On the way home we bought him three giant robots, a pair of shiny green bikes, four-ball ice cream, and he finally stopped yelling.

אמרנו לו שלילד צריך לשים גבולות, ושלא תמיד אפשר להשיג מה שרוצים, כי באמת, מה אנחנו? We told him that the child needs to set boundaries, and that it is not always possible to get what you want, because really, what are we? אלוהים? God?