image

Cantonese in Communication Book 1, Lesson 2 Asking the way

Dialogue 1 你 哋 去 邊度 啊 ? 我 去 上堂 。 我 去 做 運動, 你呢 ? 我 去 餐廳 食飯 , 聽 日見 。 聽 日見 再見 。

Dialogue 2 Part 1 Page 18 請問 , 大學 站 係 唔 係 喺 前邊 ? A 係 呀 , ( 大學 站 ) 就 喺 前邊 .

唔 該 . 你 知 唔 知道 超級 巿 場 喺 邊度 呀 ? A 知道 , 喺 山上 邊 , 喺 餐廳 旁邊 .

呢 度 有 冇 厠 所 呀 ? 對 唔 住 , 我 唔 知 ( 道 )。 A 唔 緊要 。

// Part 2 Page 19 你 知 唔 知道 博物館 喺 邊度 呀 ? B 知道 , 喺 辦公大樓 左邊 . C 唔 係 , 喺 圖書館 後邊 . D 都 唔 係 , 博物館 喺 火車站 後邊 .

小文 , 想 唔 想 去 睇 戲呀 ? 聽講 呢 齣 電影 好好 睇 . 好 呀 , 你 想 幾時 去 呀 ? 今晚 , 好 唔 好 ? 今晚 唔 得 . 聽日 有 考試 , 我要 溫習 . 咁 , 聽晚 呢 ? 聽晚 冇 問題 . 好 , 就 聽 晚去 . 好 , 聽 日見 .Want to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

Dialogue 1 你 哋 去 邊度 啊 ? 我 去 上堂 。 我 去 做 運動, 你呢  ? 我 去 餐廳 食飯 , 聽 日見 。 聽 日見 再見 。

Dialogue 2 Part 1 Page 18 請問 , 大學 站 係 唔 係 喺 前邊 ? A 係 呀 , ( 大學 站 ) 就 喺 前邊 .

唔 該 . 你 知 唔 知道 超級 巿 場 喺 邊度 呀 ? A 知道 , 喺 山上 邊 , 喺 餐廳 旁邊 .

呢 度 有 冇 厠 所 呀 ? 對 唔 住 , 我 唔 知 ( 道 )。 A 唔 緊要 。

// Part 2 Page 19 你 知 唔 知道 博物館 喺 邊度 呀 ? B 知道 , 喺 辦公大樓 左邊 . C 唔 係 , 喺 圖書館 後邊 . D 都 唔 係 , 博物館 喺 火車站 後邊 .

小文 , 想 唔 想 去 睇 戲呀 ? 聽講 呢 齣 電影 好好 睇 . 好 呀 , 你 想 幾時 去 呀 ? 今晚 , 好 唔 好 ? 今晚 唔 得 . 聽日 有 考試 , 我要 溫習 . 咁 , 聽晚 呢 ? 聽晚 冇 問題 . 好 , 就 聽 晚去 . 好 , 聽 日見 .

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.