×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Biblia - Genesa, 7 Noe intră în corabie

7 Noe intră în corabie

7 Domnul a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. Ia cu tine câte șapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, și câte șapte perechi, de asemenea, din păsările cerului, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, pentru ca să le ţii vie sămânţa pe toată faţa pământului. Căci, după șapte zile, voi face să plouă pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopţi și voi șterge astfel de pe faţa pământului toate făpturile pe care le-am făcut.” Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. Noe era de șase sute de ani când a venit potopul pe pământ. Și Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului. Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se târăște pe pământ, au intrat în corabie la Noe, două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, așa cum poruncise Dumnezeu lui Noe. După cele șapte zile, au venit apele potopului pe pământ. În anul al șase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a șaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. Ploaia a căzut pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. În aceeași zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei; ei și toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târâtoarele care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi. Au intrat în corabie la Noe, două câte două, din orice făptură care are suflare de viaţă. Cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Apoi, Domnul a închis ușa după el. Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ. Apele au crescut și au ridicat corabia, și ea s-a înălţat deasupra pământului. Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult pe pământ, și corabia plutea pe deasupra apelor. Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toţi munţii înalţi, care sunt sub cerul întreg, au fost acoperiţi. Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi. Și a pierit orice făptură care se mișca pe pământ, atât păsările, cât și vitele și fiarele, tot ce se târa pe pământ și toţi oamenii. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit. Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; au fost nimicite de pe pământ. N-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie. Apele au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile.


7 Noe intră în corabie 7 Noah enters the ark

7 Domnul a zis lui Noe: „Intră în corabie, tu și toată casa ta, căci te-am văzut fără prihană înaintea Mea în neamul acesta de oameni. 7 The Lord said to Noah: "Enter into the ark, you and all your household, for I have seen you blameless before Me among this generation of people. Ia cu tine câte șapte perechi din toate dobitoacele curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască; o pereche din dobitoacele care nu sunt curate, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, și câte șapte perechi, de asemenea, din păsările cerului, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, pentru ca să le ţii vie sămânţa pe toată faţa pământului. Take with you seven pairs of all clean animals, one male and one female; a pair of unclean animals, one part male and one part female, and seven pairs also of the birds of the air, one part male and one part female, to keep their seed alive throughout the face of the earth. Căci, după șapte zile, voi face să plouă pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopţi și voi șterge astfel de pe faţa pământului toate făpturile pe care le-am făcut.” Noe a făcut tot ce-i poruncise Domnul. For after seven days I will cause it to rain on the earth for forty days and forty nights, and I will thus wipe from the face of the earth all the creatures that I have made." Noah did everything the Lord commanded him. Noe era de șase sute de ani când a venit potopul pe pământ. Noah was six hundred years old when the flood came upon the earth. Și Noe a intrat în corabie cu fiii săi, cu nevastă-sa și cu nevestele fiilor săi, din pricina apelor potopului. And Noah entered into the ark with his sons, his wife, and his sons' wives, because of the waters of the flood. Din dobitoacele curate și din dobitoacele necurate, din păsări și din tot ce se târăște pe pământ, au intrat în corabie la Noe, două câte două, câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, așa cum poruncise Dumnezeu lui Noe. From clean animals and from unclean animals, from birds and from everything that creeps on the ground, they entered into the ark to Noah, two by two, one part male and one part female, as God had commanded Noah. După cele șapte zile, au venit apele potopului pe pământ. After the seven days, the waters of the flood came upon the earth. În anul al șase sutelea al vieţii lui Noe, în luna a doua, în ziua a șaptesprezecea a lunii, în ziua aceea, s-au rupt toate izvoarele adâncului celui mare și s-au deschis stăvilarele cerurilor. In the six hundredth year of Noah's life, in the second month, on the seventeenth day of the month, on that day, all the springs of the deep sea were broken up and the floodgates of the heavens were opened. Ploaia a căzut pe pământ patruzeci de zile și patruzeci de nopţi. The rain fell on the earth for forty days and forty nights. În aceeași zi au intrat în corabie: Noe, Sem, Ham și Iafet, fiii lui Noe, nevasta lui Noe și cele trei neveste ale fiilor lui cu ei; ei și toate fiarele câmpului după soiul lor, toate vitele după soiul lor, toate târâtoarele care se târăsc pe pământ după soiul lor, toate păsările după soiul lor, toate păsărelele, tot ce are aripi. On the same day entered the ark: Noah, Shem, Ham and Japheth, Noah's sons, Noah's wife and the three wives of his sons with them; they and every beast of the field after its kind, every cattle after its kind, every creeping thing that creeps on the ground after its kind, every bird after its kind, every fowl, everything that has wings. Au intrat în corabie la Noe, două câte două, din orice făptură care are suflare de viaţă. They entered the ark to Noah, two by two, from every creature that has the breath of life. Cele care au intrat erau câte o parte bărbătească și câte o parte femeiască, din orice făptură, după cum poruncise Dumnezeu lui Noe. Those who entered were one part male and one part female, of every creature, as God had commanded Noah. Apoi, Domnul a închis ușa după el. Then the Lord closed the door behind him. Potopul a fost patruzeci de zile pe pământ. The flood was forty days upon the earth. Apele au crescut și au ridicat corabia, și ea s-a înălţat deasupra pământului. The waters rose and lifted the ark, and it rose above the earth. Apele au ajuns mari și au crescut foarte mult pe pământ, și corabia plutea pe deasupra apelor. The waters became great and rose very high on the earth, and the ark floated upon the waters. Apele au ajuns din ce în ce mai mari și toţi munţii înalţi, care sunt sub cerul întreg, au fost acoperiţi. The waters became greater and greater, and all the high mountains, which are under the whole heaven, were covered. Cu cincisprezece coţi s-au înălţat apele deasupra munţilor, care au fost acoperiţi. The waters rose fifteen cubits above the mountains, which were covered. Și a pierit orice făptură care se mișca pe pământ, atât păsările, cât și vitele și fiarele, tot ce se târa pe pământ și toţi oamenii. And every creature that moved on the earth perished, both the birds and the cattle and the beasts, everything that creeps on the earth and all the people. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh de viaţă în nări, tot ce era pe pământul uscat a murit. Everything that breathed, everything that had the breath of life in its nostrils, everything that was on the dry land died. Toate făpturile care erau pe faţa pământului au fost nimicite, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; au fost nimicite de pe pământ. All the creatures that were on the face of the earth were destroyed, from man to cattle, to creeping things and to birds of the air; were destroyed from the earth. N-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie. Only Noah and what was with him in the ark remained. Apele au fost mari pe pământ o sută cincizeci de zile. The waters were great on the earth a hundred and fifty days.