×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Co nowego? / What's new?, Polacy w Imagine Cup 2012

Polacy w Imagine Cup 2012

Polacy w Imagine Cup 2012

Imagine Cup to największy konkurs technologiczny dla studentów na świecie. Organizowany jest od 2003 roku przez firmę Microsoft.

Celem tej inicjatywy jest inspirowanie młodych ludzi do wykorzystania nowych technologii na rzecz rozwiązywania istotnych problemów współczesności. Turniej ma rozwijać wyobraźnię, kreatywność oraz pasję w zakresie nowoczesnych technologii.

Każda edycja składa się z kilku etapów, z których ostatni - finał światowy - rozstrzygany jest co roku, w innym mieście świata.

Polscy studenci biorą udział w Imagine Cup od 2004 roku. Od kilku edycji Polacy regularnie stanowią jedną z największych reprezentacji krajowych. Nasi reprezentanci kilkukrotnie stawali na podium podczas finałów światowych m.in. w takich kategoriach jak: tworzenie gier, algorytmy, fotografia i film krótkometrażowy.

W tym roku, w polskim finale konkursu Imagine Cup 2012 w kategorii Projektowanie Oprogramowania.zwyciężyła aplikacja SAPER. Apliakcja opracowana została przez zespół studentów z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - ARMED (od ARMy Engineers and Developers). W lipcu ARMED będzie reprezentować Polskę w światowych finałach konkursu Imagine Cup w australijskim Sydney.

Aplikacja zmienia telefon w wykrywacz metali, w szczególności urządzenie, które identyfikuje materiały wybuchowe. Na razie SAPER może rozpoznać 40 różnych rodzajów materiałów wybuchowych, m.in. miny przeciwpancerne, pociski moździerzowe czy bomby kasetowe. Program SAPER wykorzystuje magnetometr - sensor, który mierzy pasywne zaburzenia pola magnetycznego. Taki czujnik wbudowywany jest do nowych smartfonów, gdzie służy jako elektroniczny kompas Magnetometr ze smartfonu wystarczy, żeby z odległości 30 cm wykryć zaburzenia pola magnetycznego, wywołane przez ładunek wybuchowy i z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać, jaki to rodzaj ładunku.

Użycie aplikacji Użytkownik włącza ją i pozwala jej się przez chwilę skalibrować w danym otoczeniu. Następnie przesuwa komórkę nad podejrzanym miejscem tak, żeby jego ruchy rysowały siatkę nie większą niż 30x30cm. Aplikacja łączy się z serwerem i porównuje charakterystykę zaburzeń elektromagnetycznych z danymi z bazy. Po kilku sekundach prezentuje odpowiedź, czy istnieje zagrożenie i z jak dużym prawdopodobieństwem jest to materiał danego typu. Jeśli zagrożenie zostanie wykryte, telefon wyśle informację o zagrożeniu do serwisów społecznościowych, a także prześle powiadomienie do systemu dowodzenia, który jest odpowiedzialny za rozbrajanie materiałów wybuchowych.

Aplikacja co prawda nie zastępuje wykrywaczy min, ale może wspomać w przypadku jego braku. Członkowie zespołu ARMED zaznaczają, że co 20 minut na świecie z powodu min czy niewybuchów ginie jedna osoba.

Na razie miny i niewybuchy można wykrywać tylko z odległości 30 cm, ale zespół zapowiada, że powstaje już zewnętrzny bezprzewodowy magnetometr, dzięki któremu zasięg aplikacji będzie można zwiększyć nawet do 1 metra.

Opracowano na podstawie Money.pl i wikipedia.pl


Polacy w Imagine Cup 2012 Poles in Imagine Cup 2012

Polacy w Imagine Cup 2012 Poles in the Imagine Cup 2012

Imagine Cup to największy konkurs technologiczny dla studentów na świecie. Imagine Cup is the largest technology competition for students in the world. Organizowany jest od 2003 roku przez firmę Microsoft. It has been organized since 2003 by Microsoft.

Celem tej inicjatywy jest inspirowanie młodych ludzi do wykorzystania nowych technologii na rzecz rozwiązywania istotnych problemów współczesności. The goal of this initiative is to inspire young people to use new technologies to solve important contemporary problems. Turniej ma rozwijać wyobraźnię, kreatywność oraz pasję w zakresie nowoczesnych technologii. The tournament is to develop imagination, creativity and passion in the field of modern technologies.

Każda edycja składa się z kilku etapów, z których ostatni - finał światowy - rozstrzygany jest co roku, w innym mieście świata. Each edition consists of several stages, the latest of which - the world final - is decided each year in a different city in the world.

Polscy studenci biorą udział w Imagine Cup od 2004 roku. Polish students have been participating in the Imagine Cup since 2004. Od kilku edycji Polacy regularnie stanowią jedną z największych reprezentacji krajowych. For several editions, Poles have regularly constituted one of the largest national representations. Nasi reprezentanci kilkukrotnie stawali na podium podczas finałów światowych m.in. Our representatives have stood on the podium several times at world finals, among others. w takich kategoriach jak: tworzenie gier, algorytmy, fotografia i film krótkometrażowy. in categories such as game development, algorithms, photography and short film.

W tym roku, w polskim finale konkursu Imagine Cup 2012 w kategorii Projektowanie Oprogramowania.zwyciężyła aplikacja SAPER. This year, in the Polish finals of the 2012 Imagine Cup competition in the Software Design category.the winner was the SAPER application. Apliakcja opracowana została przez zespół studentów z Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie - ARMED (od ARMy Engineers and Developers). The app was developed by a team of students from the Department of Cybernetics at the Military University of Technology in Warsaw - ARMED (from ARMy Engineers and Developers). W lipcu ARMED będzie reprezentować Polskę w światowych finałach konkursu Imagine Cup w australijskim Sydney. In July ARMED will represent Poland in the world finals of the Imagine Cup competition in Sydney, Australia.

Aplikacja zmienia telefon w wykrywacz metali, w szczególności urządzenie, które identyfikuje materiały wybuchowe. The app turns the phone into a metal detector, specifically a device that identifies explosives. Na razie SAPER może rozpoznać 40 różnych rodzajów materiałów wybuchowych, m.in. For now, SAPER can recognize 40 different types of explosives, including. miny przeciwpancerne, pociski moździerzowe czy bomby kasetowe. anti-tank mines, mortar shells or cluster bombs. Program SAPER wykorzystuje magnetometr - sensor, który mierzy pasywne zaburzenia pola magnetycznego. The SAPER program uses a magnetometer - a sensor that measures passive magnetic field disturbances. Taki czujnik wbudowywany jest do nowych smartfonów, gdzie służy jako elektroniczny kompas Magnetometr ze smartfonu wystarczy, żeby z odległości 30 cm wykryć zaburzenia pola magnetycznego, wywołane przez ładunek wybuchowy i z dużym prawdopodobieństwem rozpoznać, jaki to rodzaj ładunku. Such a sensor is being built into new smartphones, where it serves as an electronic compass A magnetometer from a smartphone is enough to detect, from a distance of 30 cm, the magnetic field disturbance caused by an explosive charge and identify with high probability what kind of charge it is.

Użycie aplikacji Użytkownik włącza ją i pozwala jej się przez chwilę skalibrować w danym otoczeniu. Using the application The user turns it on and lets it calibrate itself for a while in a given environment. Następnie przesuwa komórkę nad podejrzanym miejscem tak, żeby jego ruchy rysowały siatkę nie większą niż 30x30cm. He then moves the cell over the suspected area so that his movements draw a grid no larger than 30x30cm. Aplikacja łączy się z serwerem i porównuje charakterystykę zaburzeń elektromagnetycznych z danymi z bazy. The application connects to the server and compares electromagnetic disturbance characteristics with data from the database. Po kilku sekundach prezentuje odpowiedź, czy istnieje zagrożenie i z jak dużym prawdopodobieństwem jest to materiał danego typu. After a few seconds, it presents an answer as to whether there is a threat and how likely it is material of a particular type. Jeśli zagrożenie zostanie wykryte, telefon wyśle informację o zagrożeniu do serwisów społecznościowych, a także prześle powiadomienie do systemu dowodzenia, który jest odpowiedzialny za rozbrajanie materiałów wybuchowych. If a threat is detected, the phone will send information about the threat to social networks and also send a notification to the command system, which is responsible for defusing explosives.

Aplikacja co prawda nie zastępuje wykrywaczy min, ale może wspomać w przypadku jego braku. Although the application does not replace mine detectors, but it can help in its absence. Członkowie zespołu ARMED zaznaczają, że co 20 minut na świecie z powodu min czy niewybuchów ginie jedna osoba. ARMED team members point out that one person is killed every 20 minutes in the world due to mines or unexploded ordnance.

Na razie miny i niewybuchy można wykrywać tylko z odległości 30 cm, ale zespół zapowiada, że powstaje już zewnętrzny bezprzewodowy magnetometr, dzięki któremu zasięg aplikacji będzie można zwiększyć nawet do 1 metra. For now, mines and unexploded ordnance can only be detected from a distance of 30 centimeters, but the team announces that an external wireless magnetometer is already being developed, which will allow the app's range to be extended up to 1 meter.

Opracowano na podstawie Money.pl i wikipedia.pl Compiled on the basis of Money.pl and wikipedia.pl