×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Polskie miasta - Polish cities, Warszawa - Warsaw

Warszawa - Warsaw

Warszawa jest stolicą i największym miastem Polski.

Jest położona w środkowo - wschodniej części kraju nad rzeką Wisłą. Szacuje się, że obecnie Warszawę może zamieszkiwać ponad dwa miliony ludzi. Warszawa jest też stolicą województwa mazowieckiego.

To w niej mieszczą się siedziby parlamentu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów i innych władz krajowych. Warszawa jest centrum naukowym, kulturalnym, sportowym i politycznym na skalę całego kraju. Odgrywa też coraz większą rolę w Europie Środkowej. Na początku dwudziestego wieku Warszawa była nazywana "Wenecją północy".

Niestety podczas drugiej wojny światowej została zburzona w około osiemdziesięciu pięciu procentach. Po wojnie udało się odbudować tylko część budowli, a miasto nigdy nie odzyskało dawnego blasku. Obecnie do największych zabytków Warszawy zaliczamy: Zamek Królewski i kolumnę Zygmunta, pałac i park Łazienki Królewskie, Trakt Królewski oraz pałac i ogród w Wilanowie.

Najbardziej rozpoznawalnym budynkiem Warszawy jest Pałac Kultury i Nauki.


Warszawa - Warsaw Warsaw - Warsaw Varsovia - Varsovia Варшава - Варшава

Warszawa jest stolicą i największym miastem Polski. Warsaw is the capital and largest city of Poland. Варшава - столица и самый большой город Польши.

Jest położona w środkowo - wschodniej części kraju nad rzeką Wisłą. It is located in the central - eastern part of the country on the Vistula River. Il est situé dans le centre-est du pays, sur la Vistule. Szacuje się, że obecnie Warszawę może zamieszkiwać ponad dwa miliony ludzi. It is estimated that currently Warsaw can be inhabited by over two million people. On estime qu'actuellement plus de deux millions de personnes peuvent vivre à Varsovie. Warszawa jest też stolicą województwa mazowieckiego. Warsaw is also the capital of the Masovian Voivodeship. Varsovie est également la capitale de la voïvodie de Mazovie.

To w niej mieszczą się siedziby parlamentu, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Rady Ministrów i innych władz krajowych. It houses the seats of the Parliament, the President of the Republic of Poland, the Council of Ministers and other national authorities. Il abrite les sièges du Parlement, du président de la République de Pologne, du Conseil des ministres et d'autres autorités nationales. Warszawa jest centrum naukowym, kulturalnym, sportowym i politycznym na skalę całego kraju. Warsaw is a scientific, cultural, sporting and political center on a national scale. Varsovie est un centre scientifique, culturel, sportif et politique à l'échelle nationale. Odgrywa też coraz większą rolę w Europie Środkowej. It also plays an increasingly important role in Central Europe. Il joue également un rôle de plus en plus important en Europe centrale. Na początku dwudziestego wieku Warszawa była nazywana "Wenecją północy". At the beginning of the twentieth century Warsaw was called the "Venice of the North". Au début du vingtième siècle, Varsovie s'appelait la "Venise du Nord".

Niestety podczas drugiej wojny światowej została zburzona w około osiemdziesięciu pięciu procentach. Unfortunately, during World War II it was demolished in eighty-five percent. Malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, il a été démoli à 85%. Po wojnie udało się odbudować tylko część budowli, a miasto nigdy nie odzyskało dawnego blasku. After the war, only part of the building was rebuilt, and the city never regained its former splendor. Après la guerre, une partie seulement du bâtiment a été reconstruite et la ville n'a jamais retrouvé sa splendeur passée. Obecnie do największych zabytków Warszawy zaliczamy: Zamek Królewski i kolumnę Zygmunta, pałac i park Łazienki Królewskie, Trakt Królewski oraz pałac i ogród w Wilanowie. Currently, the largest monuments in Warsaw include: the Royal Castle and the Sigismund Column, the Royal Łazienki Palace and Park, the Royal Route and the palace and garden in Wilanów. À l'heure actuelle, les plus grands monuments de Varsovie comprennent: le château royal et la colonne de Sigismund, le parc et le palais royaux Łazienki, la route royale ainsi que le palais et le jardin de Wilanów.

Najbardziej rozpoznawalnym budynkiem Warszawy jest Pałac Kultury i Nauki. The Palace of Culture and Science is the most recognizable building in Warsaw. Le bâtiment le plus reconnaissable à Varsovie est le Palais de la culture et des sciences.