×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Modlitwa, Modlitwa w drodze - Nov 30th

Modlitwa w drodze - Nov 30th

Adwent, Mt 4,18-22

Wyobraź sobie, że ktoś do ciebie podchodzi. Zaprasza cię do zrobienia czegoś, czego się nie spodziewałeś, nie planowałeś. To właśnie robi Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza

Mt 4,18-22

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim.

Jezus spotyka Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana w czasie ich codziennych zadań i obowiązków. Oni dobrze znają swoją pracę. Postawa Jezusa, sposób, w jaki patrzył i co do nich mówił, stało się dla nich na tyle atrakcyjne, że zostawiają to co znane i idą w nieznane. Jak odczuwasz to, że Jezus patrzy na ciebie? Co ci dzisiaj mówi?

Spotkanie z Jezusem zmieniło życie apostołów. Doszło do niego z inicjatywy Jezusa. Rybacy otrzymali zaproszenie do wspólnej drogi. By być bardziej z Bogiem porzucili swoje dotychczasowe zajęcia. Jak myślisz, co ty jeszcze możesz zmienić albo co porzucić, aby być bardziej przy Jezusie?

Piotr, Andrzej, Jakub i Jan zostali zaproszeni do tworzenia ludzkiej wspólnoty z Jezusem na jakiś czas. Po latach wrócili do łowienia ryb. To była ich droga. Przez określony czas ich celem było towarzyszenie Jezusowi. Czasami boimy się coś zostawić, bo wydaje nam się, że stracimy to na zawsze. Słuchając ponownie słów Jezusa, zwróć uwagę, że do ciebie też mówi po imieniu i pokazuje ci cel. Co dzisiaj, na najbliższe dni, miesiące jest dla ciebie najważniejszym celem, który wskazuje ci Jezus? Gdzie chce, abyś był jeszcze bardziej z Nim?

Jezu, ucz mnie tego, jak bardziej być z Tobą. Otwieraj moje serce na Twój głos.

Chwała Ojcu…


Modlitwa w drodze - Nov 30th Prayer on the Way - Nov 30th Молитва в дорогу - 30 листопада

Adwent, Mt 4,18-22 Advent, Mt 4, 18-22 Адвент, Мт 4, 18-22

Wyobraź sobie, że ktoś do ciebie podchodzi. Stellen Sie sich vor, jemand kommt auf Sie zu. Imagine someone approaching you. Уявіть, що до вас хтось наближається. Zaprasza cię do zrobienia czegoś, czego się nie spodziewałeś, nie planowałeś. Er lädt dich ein, etwas zu tun, was du nicht erwartet oder geplant hast. He invites you to do something you didn't expect or planned. Він запрошує вас зробити те, чого ви не очікували чи не планували. To właśnie robi Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii. Das tut Jesus im heutigen Evangeliumsabschnitt. This is what Jesus does in today's Gospel passage. Саме це робить Ісус у сьогоднішньому євангельському уривку.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza Today's Word comes from the Gospel of Saint Matthew

Mt 4,18-22 Mt 4, 18-22

Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, Jezus ujrzał dwóch braci: Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Als Jesus am See Genezareth vorbeikam, sah er zwei Brüder: Simon, der Petrus genannt wurde, und sein Bruder Andreas, die ihre Netze in den See warfen; denn sie waren Fischer. As Jesus passed by the Sea of Galilee, he saw two brothers: Simon, who was called Peter, and his brother Andrew, casting their net into the lake; for they were fishermen. I rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi». Und er sagte zu ihnen: "Folgt mir, und ich werde euch zu Menschenfischern machen." And he said to them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Oni natychmiast, zostawiwszy sieci, poszli za Nim. Sofort verließen sie ihre Netze und folgten ihm. Immediately they left their nets and followed Him. A idąc stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci: Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem naprawiali w łodzi swe sieci. Als er von dort weiterging, sah er zwei weitere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und seinen Bruder Johannes, die mit ihrem Vater Zebedäus in einem Boot ihre Netze flickten. As he went on from there he saw two other brothers, James the son of Zebedee, and his brother John, mending their nets in a boat with their father Zebedee. Ich też powołał. Er hat sie auch angerufen. He called them too. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i poszli za Nim. Sofort verließen sie das Boot und ihren Vater und folgten ihm. Immediately they left the boat and their father and followed Him.

Jezus spotyka Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana w czasie ich codziennych zadań i obowiązków. Jesus begegnet Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes bei ihren täglichen Aufgaben und Aufgaben. Jesus meets Peter, Andrew, James, and John in their daily assignments and responsibilities. Oni dobrze znają swoją pracę. They know their job well. Postawa Jezusa, sposób, w jaki patrzył i co do nich mówił, stało się dla nich na tyle atrakcyjne, że zostawiają to co znane i idą w nieznane. Jesu Haltung, die Art, wie er aussah und was er zu ihnen sprach, wurden für sie so attraktiv, dass sie das Bekannte verließen und ins Unbekannte gingen. Jesus' attitude, the way he looked and what he spoke to them became so attractive to them that they leave the known and go into the unknown. Jak odczuwasz to, że Jezus patrzy na ciebie? Wie fühlst du dich, wenn Jesus dich ansieht? How do you feel when Jesus is looking at you? Co ci dzisiaj mówi? What is she telling you today?

Spotkanie z Jezusem zmieniło życie apostołów. Die Begegnung mit Jesus veränderte das Leben der Apostel. The meeting with Jesus changed the lives of the apostles. Doszło do niego z inicjatywy Jezusa. Es kam zu ihm auf Initiative von Jesus. It came to him at the initiative of Jesus. Rybacy otrzymali zaproszenie do wspólnej drogi. Die Fischer wurden eingeladen, sich der Reise gemeinsam anzuschließen. The fishermen were invited to join the journey together. By być bardziej z Bogiem porzucili swoje dotychczasowe zajęcia. Um mehr bei Gott zu sein, gaben sie ihre früheren Aktivitäten auf. To be more with God, they abandoned their previous activities. Jak myślisz, co ty jeszcze możesz zmienić albo co porzucić, aby być bardziej przy Jezusie? Was denkst du, kannst du ändern oder aufgeben, um mehr bei Jesus zu sein? What do you think you can change or give up to be more with Jesus?

Piotr, Andrzej, Jakub i Jan zostali zaproszeni do tworzenia ludzkiej wspólnoty z Jezusem na jakiś czas. Petrus, Andreas, Jakobus und Johannes wurden eingeladen, eine Zeit lang eine menschliche Gemeinschaft mit Jesus zu bilden. Peter, Andrew, James and John were invited to form a human fellowship with Jesus for a time. Po latach wrócili do łowienia ryb. Jahre später kehrten sie zum Fischen zurück. Years later they returned to fishing. To była ich droga. It was their way. Przez określony czas ich celem było towarzyszenie Jezusowi. Ihr Zweck war es, Jesus für eine gewisse Zeit zu begleiten. For a certain period of time, their purpose was to accompany Jesus. Czasami boimy się coś zostawić, bo wydaje nam się, że stracimy to na zawsze. Manchmal haben wir Angst, etwas zurückzulassen, weil wir denken, dass wir es für immer verlieren werden. Sometimes we are afraid to leave something behind because we think we will lose it forever. Słuchając ponownie słów Jezusa, zwróć uwagę, że do ciebie też mówi po imieniu i pokazuje ci cel. Wenn Sie sich die Worte Jesu noch einmal anhören, beachten Sie, dass er auch mit Namen zu Ihnen spricht und Ihnen eine Absicht zeigt. As you listen to Jesus' words again, notice that he is also speaking to you by name and is showing you purpose. Co dzisiaj, na najbliższe dni, miesiące jest dla ciebie najważniejszym celem, który wskazuje ci Jezus? Was ist das wichtigste Ziel, das Jesus Ihnen heute für die nächsten Tage und Monate aufzeigt? What today, for the next few days and months is the most important goal that Jesus shows you? Gdzie chce, abyś był jeszcze bardziej z Nim? Wo möchte er, dass Sie noch mehr bei ihm sind? Where does he want you to be even more with him?

Jezu, ucz mnie tego, jak bardziej być z Tobą. Jesus, teach me how to be more with You. Otwieraj moje serce na Twój głos. Open my heart to your voice.

Chwała Ojcu… Glory be to the Father ...