×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Modlitwa, Modlitwa w drodze - December 17th

Modlitwa w drodze - December 17th

Zobacz swoje życie jako oś czasu z konkretnymi wydarzeniami. Nie jest to oś samotna, lecz jedna z wielu w historii świata.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza

Mt 1,1–17

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Jezus przychodzi w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Jego przyjście jest przygotowywane. Historia zbawienia nie jest wydarzeniem związanym tylko z czasem, kiedy Jezus żył na ziemi, ale trwała przedtem i trwa nadal, ponieważ Chrystus wciąż jest z nami. Trwaj przez chwilę w zadumie, patrząc oczyma wyobraźni na tę rozwijającą się w czasie zapowiedź historii.

Ewangelista wymienia bogaty zbiór przodków Jezusa. Przodkowie zostawiają w nas ślad poprzez swoje historie. Ich poczynania mają wpływ na sytuację, w jakiej przyszliśmy na świat, więc w pewnym sensie i na nasze historie. Te opowieści bywają dla nas źródłem cennych wniosków. Przodkowie Jezusa borykali się z cierpieniem i wchodzili w grzechy, część z nich – jak Rachab lub król Dawid – nie miała dobrej reputacji, ale charakteryzuje ich postawa człowieka nawracającego się, który doświadcza Boga. Mimo ich grzeszności Bóg wybrał ich jako przodków dla swojego Syna. Z jakich czynów swojego życia nie jesteś dumny?

Podobnie jak Jezusa spotykali ludzie, którzy żyli dwa tysiące lat temu, tak też spotykają Go ci żyjący teraz. Jezus przychodzi do konkretnych osób, przychodzi również do ciebie, do tych okoliczności, w jakich żyjesz, widząc, czego doświadczasz, żeby przyprowadzić cię do Ojca.

Duchu Święty, proszę Cię, żebyś otwierał mnie na działanie Boga w tym konkretnym momencie mojego życia.

Chwała Ojcu…


Modlitwa w drodze - December 17th

Zobacz swoje życie jako oś czasu z konkretnymi wydarzeniami. View your life as a timeline with specific events. Nie jest to oś samotna, lecz jedna z wielu w historii świata. It is not a lonely axis, but one of many in the history of the world.

Dzisiejsze Słowo pochodzi z Ewangelii wg świętego Mateusza

Mt 1,1–17

Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama. Abraham był ojcem Izaaka; Izaak ojcem Jakuba; Jakub ojcem Judy i jego braci; Juda zaś był ojcem Faresa i Zary, których matką była Tamar. Fares był ojcem Esroma; Esrom ojcem Arama; Aram ojcem Aminadaba; Aminadab ojcem Naassona; Naasson ojcem Salmona; Salmon ojcem Booza, a matką była Rachab. Booz był ojcem Obeda, a matką była Rut. Obed był ojcem Jessego, a Jesse ojcem króla Dawida. Dawid był ojcem Salomona, a matką była dawna żona Uriasza. Salomon był ojcem Roboama; Roboam ojcem Abiasza; Abiasz ojcem Asy; Asa ojcem Jozafata; Jozafat ojcem Jorama; Joram ojcem Ozjasza; Ozjasz ojcem Joatama; Joatam ojcem Achaza; Achaz ojcem Ezechiasza; Ezechiasz ojcem Manassesa; Manasses ojcem Amosa; Amos ojcem Jozjasza; Jozjasz ojcem Jechoniasza i jego braci w czasie przesiedlenia babilońskiego. Po przesiedleniu babilońskim Jechoniasz był ojcem Salatiela; Salatiel ojcem Zorobabela; Zorobabel ojcem Abiuda; Abiud ojcem Eliakima; Eliakim ojcem Azora; Azor ojcem Sadoka; Sadok ojcem Achima; Achim ojcem Eliuda; Eliud ojcem Eleazara; Eleazar ojcem Mattana; Mattan ojcem Jakuba; Jakub ojcem Józefa, męża Maryi, z której narodził się Jezus, zwany Chrystusem. Tak więc od Abrahama do Dawida jest w sumie czternaście pokoleń; od Dawida do przesiedlenia babilońskiego czternaście pokoleń; od przesiedlenia babilońskiego do Chrystusa czternaście pokoleń.

Jezus przychodzi w konkretnym czasie, w konkretnym miejscu. Jego przyjście jest przygotowywane. Historia zbawienia nie jest wydarzeniem związanym tylko z czasem, kiedy Jezus żył na ziemi, ale trwała przedtem i trwa nadal, ponieważ Chrystus wciąż jest z nami. Trwaj przez chwilę w zadumie, patrząc oczyma wyobraźni na tę rozwijającą się w czasie zapowiedź historii. Take a moment to reflect as you imagine this unfolding preview of history as it unfolds over time.

Ewangelista wymienia bogaty zbiór przodków Jezusa. Przodkowie zostawiają w nas ślad poprzez swoje historie. Our ancestors leave a mark on us through their stories. Ich poczynania mają wpływ na sytuację, w jakiej przyszliśmy na świat, więc w pewnym sensie i na nasze historie. Te opowieści bywają dla nas źródłem cennych wniosków. Przodkowie Jezusa borykali się z cierpieniem i wchodzili w grzechy, część z nich – jak Rachab lub król Dawid – nie miała dobrej reputacji, ale charakteryzuje ich postawa człowieka nawracającego się, który doświadcza Boga. Mimo ich grzeszności Bóg wybrał ich jako przodków dla swojego Syna. Z jakich czynów swojego życia nie jesteś dumny?

Podobnie jak Jezusa spotykali ludzie, którzy żyli dwa tysiące lat temu, tak też spotykają Go ci żyjący teraz. Jezus przychodzi do konkretnych osób, przychodzi również do ciebie, do tych okoliczności, w jakich żyjesz, widząc, czego doświadczasz, żeby przyprowadzić cię do Ojca.

Duchu Święty, proszę Cię, żebyś otwierał mnie na działanie Boga w tym konkretnym momencie mojego życia.

Chwała Ojcu…