×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Rozmaitości, Polskie banknoty

Polskie banknoty

W Polsce na co dzień w użyciu jest pięć rodzajów banknotów.

Są to banknoty o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł. Wprowadzono je do powszechnego obiegu w 1995 roku. Banknot dziesięciozłotowy wyróżnia się ciemnobrązowo-zielonymi kolorami.

Na jego awersie, czyli przedniej stronie, znajduje się portret Mieszka I inspirowany ryciną słynnego malarza, Jana Matejki. Mieszko I żył w X w. i był pierwszym księciem Polski z dynastii Piastów.

Uważa się go za twórcę państwa polskiego. Za jego panowania Polska, w 966 r., przyjęła chrzest i została włączona do kręgu kultury chrześcijańskiej. Wracając jeszcze do banknotu, na jego rewersie, czyli tylnej stronie, widnieje umieszczony na środku denar – srebrna moneta z okresu panowania Mieszka I.

Banknot o nominale dwadzieścia złotych ma fioletowo-różowe kolory i widnieje na nim podobizna pierwszego koronowanego władcy Polski - króla Bolesława I Chrobrego.

Jego podobizna również została zainspirowana ryciną Jana Matejki. Z tyłu banknotu, w jego centralnej części, możemy zobaczyć denar Bolesława Chrobrego, używany za czasów tego właśnie króla.

Po lewej stronie natomiast jest romański kościół św. Mikołaja w Cieszynie. Banknot pięćdziesięciozłotowy jest granatowo-niebieski i widnieje na nim podobizna króla Kazimierza Wielkiego.

O tym królu znane jest powszechnie przysłowie, że "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną". Krótko mówiąc, za jego panowania w XIV wieku, Polska stała się naprawdę silnym państwem. Na odwrocie banknotu pięćdziesięciozłotowego możemy zauważyć wizerunek orła z pieczęci Kazimierza Wielkiego i insygnia królewskie – jabłko i berło.

Kolejny banknot, to banknot o nominale stu złotych.

Można go poznać po zielono-oliwkowym kolorze papieru. Na przedniej stronie widnieje portret króla Władysława Jagiełły, który zainspirowany został, podobnie jak wszystkie poprzednie, ryciną Jana Matejki. Król Władysław Jagiełło znany jest najbardziej z tego, że wygrał bitwę z Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku.

Z tej okazji co roku pod Grunwaldem organizowana jest inscenizacja tej bitwy, w której biorą udział setki ludzi. Ale wróćmy do tematu. Na tylnej stronie banknotu jest wizerunek orła z herbu Władysława Jagiełły oraz skrzyżowane dwa nagie miecze, hełm i płaszcz Krzyżacki.

I ostatni banknot – dwustuzłotowy, który szczerze mówiąc rzadko widuję, bo mało kto nosi przy sobie tak wysoki nominał.

Jest żółto-oliwkowy na przedzie i brązowo-oliwkowy z tyłu. Na przedniej stronie banknotu widnieje portret króla Zygmunta Starego, który panował na przełomie XV i XVI wieku i był wybitnym mecenasem sztuki.

Wszystkie banknoty posiadają oczywiście liczne zabezpieczenia chroniące je przed sfałszowaniem, ale na tym, przyznam się szczerze, za bardzo się nie znam.

Istnieją też banknoty kolekcjonerskie, specjalnie dla koneserów, ale to już oddzielny temat.


Polskie banknoty Polnische Banknoten Polish banknotes Billetes polacos Polskie banknoty Notas polacas Польские банкноты Польські банкноти

W Polsce na co dzień w użyciu jest pięć rodzajów banknotów. In Polen werden jeden Tag fünf Arten von Banknoten verwendet. In Poland, five types of banknotes are used on a daily basis. En Pologne, cinq types de billets sont utilisés quotidiennement. In Polonia esistono cinque tipi di banconote di uso quotidiano. В Польше каждый день используется пять типов банкнот. У Польщі щодня використовуються п’ять видів банкнот.

Są to banknoty o nominałach 10, 20, 50, 100 i 200 zł. Dies sind Banknoten mit Nennwerten von 10, 20, 50, 100 und 200 PLN. These are banknotes with denominations of 10, 20, 50, 100 and 200 PLN. Sono in tagli da 10, 20, 50, 100 e 200 zloty. Это банкноты номиналом 10, 20, 50, 100 и 200 злотых. Це банкноти номіналом 10, 20, 50, 100 та 200 злотих. Wprowadzono je do powszechnego obiegu w 1995 roku. Sie wurden 1995 in den allgemeinen Verkehr eingeführt. They were introduced to the general circulation in 1995. Ils ont été introduits dans la circulation générale en 1995. Sono stati introdotti al pubblico nel 1995. Они были введены в общий оборот в 1995 году. Вони були введені в загальний тираж у 1995 році. Banknot dziesięciozłotowy wyróżnia się ciemnobrązowo-zielonymi kolorami. Die Zehn-Zloty-Banknote zeichnet sich durch dunkelbraune und grüne Farben aus. The 10-zloty banknote is distinguished by dark brown-green colors. Le billet de dix zlotys se distingue par des couleurs marron foncé et vert. La banconota da dieci zloty si distingue per i colori marrone scuro e verde. Банкнота в десять злотих відрізняється кольорами темно-зеленого кольору.

Na jego awersie, czyli przedniej stronie, znajduje się portret Mieszka I inspirowany ryciną słynnego malarza, Jana Matejki. Auf der Vorderseite, also der Vorderseite, befindet sich ein Porträt von Mieszko I., inspiriert von einem Druck des berühmten Malers Jan Matejko. On its obverse, i.e. the front side, there is a portrait of Mieszko I inspired by the engraving of the famous painter Jan Matejko. Sur son avers, c'est-à-dire le recto, se trouve un portrait de Mieszko Ier, inspiré d'une estampe du célèbre peintre Jan Matejko. Il dritto, o lato anteriore, presenta un ritratto di Mieszko I ispirato a un'incisione del famoso pittore Jan Matejko. Na jego awersie, czyli przedniej stronie, znajduje się portret Mieszka I inspirowany ryciną słynnego malarza, Jana Matejki. На его лицевой стороне, то есть на лицевой стороне, изображен портрет Мешко I, вдохновленный гравюрой знаменитого живописца Яна Матекой. На його аверсі, тобто на лицьовій стороні, є портрет Мешка I, натхненний гравюрою знаменитого художника Яна Матейка. Mieszko I żył w X w. i był pierwszym księciem Polski z dynastii Piastów. Mieszko I. lebte im 10. Jahrhundert und war der erste polnische Fürst der Piastendynastie. Mieszko I lived in the 10th century and was the first prince of Poland from the Piast dynasty. Mieszko I a vécu au 10ème siècle et a été le premier prince polonais de la dynastie Piast. Mieszko I visse nel X secolo e fu il primo principe di Polonia della dinastia Piast. Mieszko I żył w X w. i był pierwszym księciem Polski z dynastii Piastów. Мешко І жив у 10 столітті і був першим польським князем з династії Пястів.

Uważa się go za twórcę państwa polskiego. Er gilt als Schöpfer des polnischen Staates. He is considered the creator of the Polish state. Se le considera el fundador del Estado polaco. Il est considéré comme le créateur de l'État polonais. È considerato il fondatore dello Stato polacco. Його вважають творцем Польської держави. Za jego panowania Polska, w 966 r., przyjęła chrzest i została włączona do kręgu kultury chrześcijańskiej. Während seiner Regierungszeit wurde Polen 966 getauft und in den Kreis der christlichen Kultur aufgenommen. During his reign, Poland was baptized in 966 and was included in the Christian culture. Pendant son règne, la Pologne, en 966, fut baptisée et fut incluse dans le cercle de la culture chrétienne. Durante il suo regno, la Polonia, nel 966, fu battezzata e incorporata nella cerchia della cultura cristiana. За його правління Польща прийняла хрещення в 966 році і була включена в коло християнської культури. Wracając jeszcze do banknotu, na jego rewersie, czyli tylnej stronie, widnieje umieszczony na środku denar – srebrna moneta z okresu panowania Mieszka I. Um auf die Banknote zurückzukommen, auf ihrer Rückseite, d.h. der Rückseite, befindet sich in der Mitte ein Denar - eine Silbermünze aus der Regierungszeit von Mieszko I. Returning still to the banknote, on its reverse, i.e. the back, there is a denarius placed in the middle - a silver coin from the reign of Mieszko I. En revenant sur le billet de banque, au revers ou à l’arrière, se trouve une pièce de monnaie en argent denar de la période du règne de Mieszko I. Visszatérve a bankjegy hátoldalára, azaz hátuljára, közepén denarius található - ezüst érme, a Mieszko I. uralkodása alatt. Tornando alla banconota, il rovescio presenta un denario, una moneta d'argento del regno di Mieszko I, posto al centro. Повертаючись до банкноти, на її реверсі, тобто звороті, в центрі розміщено денарій – срібна монета часів правління Мєшка I.

Banknot o nominale dwadzieścia złotych ma fioletowo-różowe kolory i widnieje na nim podobizna pierwszego koronowanego władcy Polski - króla Bolesława I Chrobrego. Die 20-Zloty-Banknote hat lila-rosa Farben und trägt das Bild des ersten gekrönten polnischen Herrschers - König Bolesław I. des Tapferen. The twenty zloty banknote has purple and pink colors and has the image of the first crowned Polish ruler - King Bolesław I the Brave. Le billet de banque de vingt zlotys a des couleurs violet-rose et porte l'image du premier souverain polonais couronné - le roi Bolesław I le Brave. A húsz zloty bankjegy lila és rózsaszín színű, és az első koronázott lengyel uralkodó, I. Bátor Bolesław király képén látható. La banconota da venti zloty ha colori viola e rosa e reca l'effigie del primo sovrano incoronato della Polonia, il re Bolesław I Chrobry. Банкнота номіналом у двадцять злотих має фіолетово-рожевий колір і несе зображення першого коронованого польського правителя – короля Болеслава I Хороброго.

Jego podobizna również została zainspirowana ryciną Jana Matejki. Seine Ähnlichkeit wurde auch durch den Stich von Jan Matejko inspiriert. His likeness was also inspired by the engraving of Jan Matejko. Sa ressemblance a également été inspirée par la gravure de Jan Matejko. Le sue sembianze sono state ispirate anche da un'incisione di Jan Matejko. Його подобу також навіяла гравюра Яна Матейка. Z tyłu banknotu, w jego centralnej części, możemy zobaczyć denar Bolesława Chrobrego, używany za czasów tego właśnie króla. Auf der Rückseite der Banknote sehen wir im mittleren Teil den Denar von Bolesław dem Tapferen, der zu Zeiten dieses Königs verwendet wurde. On the back of the banknote, in its central part, we can see the denarius of Bolesław the Brave, used at the time of this king. Au verso du billet, dans sa partie centrale, on peut voir le denier de Bolesław le Brave, utilisé au temps de ce roi. Sul retro della banconota, nella sua parte centrale, possiamo vedere il denario di Bolesław Chrobry, utilizzato durante il regno di questo stesso re. На звороті банкноти, в її центральній частині, бачимо денарій Болеслава Хороброго, який використовувався за часів цього короля.

Po lewej stronie natomiast jest romański kościół św. Auf der linken Seite befindet sich die romanische Kirche St. On the left side is the Romanesque church of St. Sur le côté gauche se trouve l'église romane St. Sulla sinistra, invece, si trova la chiesa romanica di Santa Maria Maddalena. С левой стороны находится романская церковь св. З лівого боку знаходиться романський костел св. Mikołaja w Cieszynie. Nikolaus in Cieszyn. Mikołaj in Cieszyn. Nicolas à Cieszyn. La chiesa di San Nicola a Cieszyn. Миколая в Цешині. Banknot pięćdziesięciozłotowy jest granatowo-niebieski i widnieje na nim podobizna króla Kazimierza Wielkiego. The fifty-zloty banknote is navy blue and blue and bears the image of King Casimir the Great. Банкнота в п’ятдесят злотих темно-синього та синього кольору із зображенням короля Казимира Великого.

O tym królu znane jest powszechnie przysłowie, że "zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną". Über diesen König ist das Sprichwort weithin bekannt, dass „er Polen hölzern vorfand und es aus Ziegeln ließ“. The proverb that "he found Poland wooden and left it brick" is widely known about this king. Es un proverbio muy conocido sobre este rey que "encontró Polonia de madera y la dejó de ladrillo". Le proverbe selon lequel "il trouva la Pologne en bois et la laissa en brique" est bien connu à propos de ce roi. Un noto proverbio su questo re dice che "trovò la Polonia di legno e la lasciò di mattoni". Об этом короле широко известна поговорка о том, что «нашел Польшу деревянной, а оставил кирпичной». Про цього короля широко відоме прислів’я, що «польщу дерев’яною знайшов, а цегляною залишив». Krótko mówiąc, za jego panowania w XIV wieku, Polska stała się naprawdę silnym państwem. Kurz gesagt, während seiner Herrschaft im 14. Jahrhundert wurde Polen zu einem wirklich starken Land. In short, during his reign in the fourteenth century, Poland became a really strong state. Bref, sous son règne au XIVe siècle, la Pologne est devenue un pays vraiment fort. In breve, durante il suo regno nel XIV secolo, la Polonia divenne uno Stato veramente forte. Одним словом, за його правління в 14 столітті Польща стала дійсно сильною країною. Na odwrocie banknotu pięćdziesięciozłotowego możemy zauważyć wizerunek orła z pieczęci Kazimierza Wielkiego i insygnia królewskie – jabłko i berło. Auf der Rückseite der 50-Zloty-Banknote sehen wir das Bild des Adlers aus dem Siegel von Kasimir dem Großen und die königlichen Insignien - einen Apfel und ein Zepter. On the reverse of the fifty zloty banknote we can see the image of an eagle from the seal of Casimir the Great and the royal insignia - an apple and a scepter. En el reverso del billete de cincuenta zlotys podemos ver una imagen del águila del sello de Casimiro el Grande y las insignias reales: una manzana y un cetro. Au revers du billet de cinquante zlotys, on peut voir l'image de l'aigle du sceau de Casimir le Grand et l'insigne royal - une pomme et un sceptre. Az ötven zloty bankjegy hátoldalán láthatjuk a sas képét Nagy Kaszimir pecsétjéből és a királyi jelvényt - egy almát és egy serpenyőt. Sul retro della banconota da cinquanta zloty è raffigurata l'aquila del sigillo di Casimiro il Grande e le insegne reali: una mela e uno scettro. На оборотной стороне банкноты в пятьдесят злотых мы видим изображение орла с печатью Казимира Великого и королевские знаки отличия - яблоко и скипетр. На реверсі банкноти в п’ятдесят злотих ми бачимо зображення орла з печатки Казимира Великого та королівських знаків – яблука та скіпетра.

Kolejny banknot, to banknot o nominale stu złotych. Another banknote is a one hundred zlotys banknote. Un'altra banconota è quella da cento zloty. Ще одна банкнота — банкнота в сто злотих.

Można go poznać po zielono-oliwkowym kolorze papieru. Erkennbar an der grün-oliven Farbe des Papiers. You can recognize it by its green and olive paper color. Il est reconnaissable à la couleur vert olive du papier. Si riconosce dal colore verde-oliva della carta. Його можна впізнати за зелено-оливковим кольором паперу. Na przedniej stronie widnieje portret króla Władysława Jagiełły, który zainspirowany został, podobnie jak wszystkie poprzednie, ryciną Jana Matejki. Auf der Vorderseite befindet sich ein Porträt von König Władysław Jagiełło, das wie alle vorherigen von einem Druck von Jan Matejko inspiriert wurde. On the front page there is a portrait of King Władysław Jagiełło, who was inspired, like all previous ones, by Jan Matejko's engraving. Le recto présente un portrait du roi Władysław Jagiełło, inspiré, comme tous les précédents, d'une estampe de Jan Matejko. Il lato anteriore presenta un ritratto di Re Władysław Jagiełło, ispirato, come tutti i precedenti, a un'incisione di Jan Matejko. На лицьовій стороні зображено портрет короля Владислава Ягайла, натхненний, як і всі попередні, гравюрою Яна Матейка. Król Władysław Jagiełło znany jest najbardziej z tego, że wygrał bitwę z Zakonem Krzyżackim pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku. König Władysław Jagiełło ist am besten dafür bekannt, dass er am 15. Juli 1410 die Schlacht mit dem Deutschen Orden bei Grunwald gewann. King Władysław Jagiełło is best known for winning the battle with the Teutonic Order at Grunwald on July 15, 1410. El rey Władysław Jagiełło es conocido sobre todo por haber ganado la batalla de Grunwald contra la Orden Teutónica el 15 de julio de 1410. Le roi Władysław Jagiełło est surtout connu pour avoir remporté la bataille avec l'Ordre Teutonique à Grunwald le 15 juillet 1410. Il re Władysław Jagiełło è noto soprattutto per aver vinto la battaglia di Grunwald contro l'Ordine Teutonico il 15 luglio 1410. Король Владислав Ягайло найвідоміший за перемогу в битві з Тевтонським орденом під Грюнвальдом 15 липня 1410 року.

Z tej okazji co roku pod Grunwaldem organizowana jest inscenizacja tej bitwy, w której biorą udział setki ludzi. Aus diesem Anlass wird jedes Jahr in der Nähe von Grunwald die Inszenierung dieser Schlacht organisiert, an der Hunderte von Menschen teilnehmen. On this occasion, a staging of this battle is organized every year near Grunwald, in which hundreds of people take part. A cette occasion, la mise en scène de cette bataille, à laquelle participent des centaines de personnes, est organisée chaque année près de Grunwald. Per l'occasione, ogni anno a Grunwald viene organizzata una rievocazione di questa battaglia, alla quale partecipano centinaia di persone. Z tej okazji co roku pod Grunwaldem organizowana jest inscenizacja tej bitwy, w której biorą udział setki ludzi. З цієї нагоди щороку під Грюнвальдом організовують інсценування цієї битви, в якій беруть участь сотні людей. Ale wróćmy do tematu. Aber kommen wir zurück zum Thema. But let's get back to the topic. Mais revenons au sujet. Ma torniamo all'argomento. Но вернемся к теме. Але повернемося до теми. Na tylnej stronie banknotu jest wizerunek orła z herbu Władysława Jagiełły oraz skrzyżowane dwa nagie miecze, hełm i płaszcz Krzyżacki. Auf der Rückseite der Banknote sind ein Bild des Adlers aus dem Wappen von Władysław Jagiełło und zwei gekreuzte blanke Schwerter, ein Helm und ein germanischer Umhang zu sehen. On the back side of the banknote there is an image of an eagle from the coat of arms of Władysław Jagiełło and two naked swords, a helmet and a Teutonic cloak, crossed. En el reverso del billete aparece una imagen del águila del escudo de Wladyslaw Jagiello y cruzadas dos espadas desnudas, un casco y un manto teutónico. Au verso du billet, il y a une image de l'aigle des armoiries de Władysław Jagiełło et deux épées nues, un casque et un manteau teutonique, croisés. A bankjegy hátoldalán egy sas képe látható Władysław Jagiełło címeréből és két meztelen kard, sisak és egy teutón köpeny keresztbe. Il retro della banconota presenta l'immagine dell'aquila dello stemma di Wladyslaw Jagiello e incrocia due spade nude, un elmo e un mantello teutonico. На зворотному боці банкноти зображено орла з герба Владислава Ягайла та схрещені два оголені мечі, шолом і тевтонський плащ.

I ostatni banknot – dwustuzłotowy, który szczerze mówiąc rzadko widuję, bo mało kto nosi przy sobie tak wysoki nominał. Und die letzte Banknote - zweihundert Zloty, die ich ehrlich gesagt selten sehe, weil kaum jemand eine so hohe Stückelung trägt. And the last banknote - a two-zloty one, which to be honest I rarely see, because hardly anyone carries such a high denomination. E l'ultima banconota: una banconota da 200 rupie, che francamente vedo raramente perché poche persone portano con sé un taglio così alto. И последняя банкнота - двести злотых, которые, честно говоря, я редко вижу, потому что вряд ли кто-то носит такой большой номинал. І остання банкнота – двісті злотих, які, чесно кажучи, я рідко бачу, бо навряд чи хтось носить такий високий номінал.

Jest żółto-oliwkowy na przedzie i brązowo-oliwkowy z tyłu. It is yellow and olive in the front and brown and olive in the back. È giallo-oliva sul davanti e marrone-oliva sul retro. Він жовтий / оливковий спереду і коричневий / оливковий ззаду. Na przedniej stronie banknotu widnieje portret króla Zygmunta Starego, który panował na przełomie XV i XVI wieku i był wybitnym mecenasem sztuki. The front side of the banknote features a portrait of King Sigismund the Old, who ruled at the turn of the 15th and 16th centuries and was an outstanding patron of the arts. El anverso del billete muestra un retrato del rey Segismundo el Viejo, que reinó a finales del siglo XV y principios del XVI y fue un destacado mecenas de las artes. Sul fronte della banconota è raffigurato il ritratto del re Sigismondo il Vecchio, che regnò tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo e fu un importante mecenate delle arti. На лицьовій стороні банкноти зображено портрет короля Сигізмунда Старого, який правив на зламі 15-16 століть і був видатним покровителем мистецтв.

Wszystkie banknoty posiadają oczywiście liczne zabezpieczenia chroniące je przed sfałszowaniem, ale na tym, przyznam się szczerze, za bardzo się nie znam. Natürlich haben alle Banknoten zahlreiche Schutzmaßnahmen gegen Fälschungen, aber ich muss zugeben, dass ich nicht viel darüber weiß. Of course, all banknotes have numerous safeguards to protect them against counterfeiting, but I honestly admit that I do not know much. Tutte le banconote, ovviamente, sono dotate di numerose caratteristiche di sicurezza per proteggerle dalla contraffazione, ma su questo, confesso, non ne so molto. Конечно, все банкноты имеют многочисленные средства защиты от подделки, но я должен признать, что я мало что знаю об этом. Звичайно, всі банкноти мають численні засоби захисту від підробки, але я повинен визнати, що я мало знаю про це.

Istnieją też banknoty kolekcjonerskie, specjalnie dla koneserów, ale to już oddzielny temat. There are also collector banknotes, especially for connoisseurs, but that is a separate topic. Esistono anche note da collezione, soprattutto per gli intenditori, ma questo è un argomento a parte. Є й колекційні банкноти, особливо для знавців, але це окрема тема.