×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

"Przygody Tomka Sawyera"/ "The Adventures of Tom Sawyer", 0. Wstęp

0. Wstęp

Mark Twain

Przygody Tomka Sawyera

Wstęp

Większość przygód, opowiedzianych w tej książce, zdarzyła się rzeczywiście; w jednej czy dwóch ja sam byłem bohaterem, w innych — moi szkolni koledzy.

Huck Finn jest portretem z natury. Tak samo Tomek Sawyer, ale nie według jednego pierwowzoru: jest on połączeniem charakterów aż trzech chłopców, których znałem, może zatem uchodzić za pewną kombinację psychologiczną. Dziwne zabobony, o których w książce jest mowa, panowały powszechnie wśród dzieci i niewolników Zachodu w czasie naszej historii.

Choć głównym celem mojej książki jest zabawienie młodzieży, męskiej i żeńskiej — spodziewam się jednak, że i dorośli nie będą od niej stronić, drugim bowiem moim zamiarem było w zabawnym stylu przypomnieć dorosłym, jakimi oni sami kiedyś byli, jak czuli, myśleli, mówili i jakie sami płatali figle.

Hartford, 1876

Autor


0. 0. einleitung 0. Introduction 0. Введение 0. Inledning 0 Wstęp Introduction Допуск Вступ

Mark Twain Mark Twain

Przygody Tomka Sawyera The adventures of Tomek Sawyer Приключения Тома Сойера

Wstęp Admission вход

Większość przygód, opowiedzianych w tej książce, zdarzyła się rzeczywiście; w jednej czy dwóch ja sam byłem bohaterem, w innych — moi szkolni koledzy. Die meisten Abenteuer in diesem Buch haben sich tatsächlich ereignet; in einem oder zwei war ich der Held, in anderen meine Schulkameraden. Most of the adventures told in this book have actually happened; in one or two I was a hero myself, in others - my schoolmates. Большинство приключений, рассказанных в этой книге, действительно произошло; в одном или двух из них я был героем, в других - моими школьными друзьями. Більшість пригод, про які розповідається в цій книзі, відбулися насправді; в одних-двох я сам був героєм, в інших - моїми однокласниками.

Huck Finn jest portretem z natury. Huck Finn ist ein Portrait aus der Natur. Huck Finn is a portrait from nature. Гек Финн это портрет с натуры. Гек Фінн — портрет з натури. Tak samo Tomek Sawyer, ale nie według jednego pierwowzoru: jest on połączeniem charakterów aż trzech chłopców, których znałem, może zatem uchodzić za pewną kombinację psychologiczną. Das gleiche gilt für Tom Sawyer, aber nicht für einen Prototyp: Er ist eine Kombination der Charaktere von drei Jungen, die ich kannte, sodass er als eine bestimmte psychologische Kombination angesehen werden kann. The same goes for Tom Sawyer, but not according to one prototype: it is a combination of the characters of three boys I knew, so it can be regarded as a certain psychological combination. То же самое относится и к Томеку Сойеру, но не по одному прототипу: это комбинация персонажей трех мальчиков, которых я знал, поэтому ее можно рассматривать как психологическую комбинацию. Dziwne zabobony, o których w książce jest mowa, panowały powszechnie wśród dzieci i niewolników Zachodu w czasie naszej historii. Merkwürdiger Aberglaube, der in dem Buch erwähnt wird, war in unserer Geschichte bei Kindern und Sklaven des Westens weit verbreitet. Strange superstitions, which are mentioned in the book, prevailed widely among children and slaves of the West during our history. Странные суеверия, которые упоминаются в книге, широко преобладали среди детей и рабов Запада в течение нашей истории.

Choć głównym celem mojej książki jest zabawienie młodzieży, męskiej i żeńskiej — spodziewam się jednak, że i dorośli nie będą od niej stronić, drugim bowiem moim zamiarem było w zabawnym stylu przypomnieć dorosłym, jakimi oni sami kiedyś byli, jak czuli, myśleli, mówili i jakie sami płatali figle. Während der Hauptzweck meines Buches darin besteht, junge Menschen zu unterhalten, erwarte ich, dass es auch Erwachsenen gefallen wird, denn meine andere Absicht war es, Erwachsene auf spielerische Weise daran zu erinnern, was sie einmal waren, wie sie sich gefühlt, gedacht und gesprochen haben , und welche Streiche sie spielten. Although the main purpose of my book is to entertain youth, male and female - I expect, however, that adults will not shun it, because the second intention was to remind adults in a funny way what they once were, how they felt, thought, said and what pranks they played themselves. Хотя главная цель моей книги - развлечь молодых, мужских и женских - я ожидаю, однако, что взрослые не будут уклоняться от этого, потому что мое другое намерение состояло в том, чтобы напомнить взрослым в развлекательном стиле, какими они были когда-то, как они чувствовали, думали, говорили и как что они сами разыгрывают трюки.

Hartford, 1876 Hartford, 1876

Autor Author