×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Assimil Polnisch 2, Lekcja trzydziesta czwarta

Lekcja trzydziesta czwarta

Nie pamiętam już

Tomek, miałeś posprzątać swoje rzeczy! Wiesz przecież, że wieczorem mamy gości.

Za chwilę, mamo. Muszę najpierw zadzwonić do Marka.

Zadzwonić późnej. To twój sweter?

Nie, Marka. Dał mi go na parę dni.

A ta torba? Też Marka?

Przecież dałaś mi ją na imieniny. Nie pamiętasz już?

A tak, rzeczywiście. Co to? Ty palisz, Tomek?

Coś ty, chyba żartujesz?

To co tu robią te papierosy?

To na pewno papierosy taty.

Przecież tata pali papierosy bez filtra.

No to Marka.

A te zapałki w twoich spodniach są czyje, taty czy Marka?

Ćwiczenie

Miałeś zadzwonić do mamy. Nie mam teraz czasu, zadzwonię wieczorem. Dlaczego dzwonisz dopiero teraz? Od godziny czekam na twój telefon. Nie pamiętam, czy dałeś mi swój adres? Dałem ci tylko telefon.

Miałeś rację, to zbyt trudne. Miałem ochotę zrobić sam to ćwiczenie. Dlaczego mi dałeś taki ładny prezent? Do kogo dzwonisz? Muszę zadzwonić do kolegi. Pamiętasz co trzeba zrobić? Oczywiście, nie boj się.


Lekcja trzydziesta czwarta Lektion vierunddreißig Lesson thirty-four

Nie pamiętam już Ich erinnere mich nicht mehr I don't remember anymore

Tomek, miałeś posprzątać swoje rzeczy! Tomek, du solltest deine Sachen aufräumen! Tomek, you were supposed to clean up your things! Wiesz przecież, że wieczorem mamy gości. Du weißt, dass wir heute Abend Gäste haben. You know we have guests tonight.

Za chwilę, mamo. In einer Minute, Mama. In a minute, mom. Muszę najpierw zadzwonić do Marka. Ich muss zuerst Mark anrufen. I need to call Mark first.

Zadzwonić późnej. Rufen Sie mich spät an. Call me late. To twój sweter? Das ist dein Pullover? This is your sweater?

Nie, Marka. Keine Markierung. No, Mark. Dał mi go na parę dni. Er gab es mir für ein paar Tage. He gave it to me for a couple of days.

A ta torba? Und diese Tasche? And this bag? Też Marka? Markus auch? Mark too?

Przecież dałaś mi ją na imieniny. You gave it to me for my name day. Nie pamiętasz już? Don't you remember anymore?

A tak, rzeczywiście. Yes, indeed. Co to? Was ist es? What is it? Ty palisz, Tomek? Rauchst du, Tomek? Do you smoke, Tomek?

Coś ty, chyba żartujesz? Was machst du, machst du Witze? What are you, are you kidding?

To co tu robią te papierosy? Was machen diese Zigaretten hier? So what are these cigarettes doing here?

To na pewno papierosy taty. These are definitely Dad's cigarettes.

Przecież tata pali papierosy bez filtra. Schließlich raucht Papa Zigaretten ohne Filter. After all, dad smokes cigarettes without a filter.

No to Marka. Nun, Markus. Well, Mark.

A te zapałki w twoich spodniach są czyje, taty czy Marka? Und die Streichhölzer in deiner Hose gehören wem, Papa oder Mark? And those matches in your pants are whose, Dad's or Mark's?

Ćwiczenie Übung Exercise

Miałeś zadzwonić do mamy. Du solltest Mom anrufen. You were supposed to call mom. Nie mam teraz czasu, zadzwonię wieczorem. I don't have time right now, I'll call you tonight. Dlaczego dzwonisz dopiero teraz? Why are you calling now? Od godziny czekam na twój telefon. Ich warte seit einer Stunde auf Ihren Anruf. I've been waiting for your call for an hour. Nie pamiętam, czy dałeś mi swój adres? I don't remember if you gave me your address? Dałem ci tylko telefon. I just gave you the phone.

Miałeś rację, to zbyt trudne. Du hattest Recht, es ist zu schwer. You were right, it's too hard. Miałem ochotę zrobić sam to ćwiczenie. Ich wollte diese Übung selbst machen. I wanted to do this exercise myself. Dlaczego mi dałeś taki ładny prezent? Warum hast du mir so ein schönes Geschenk gemacht? Why did you give me such a nice gift? Do kogo dzwonisz? Wen rufst du an? Who are you calling? Muszę zadzwonić do kolegi. Ich muss einen Freund anrufen. I have to call a friend. Pamiętasz co trzeba zrobić? Erinnerst du dich, was du tun musst? Do you remember what you have to do? Oczywiście, nie boj się. Natürlich keine Angst. Of course, don't be afraid.