image

הספר דוד | The David Story (1Sam 16–1Kgs 2:12), 2 Samuel 3: Abner Defects to David

2 Samuel 3: Abner Defects to David

פרק ג

3:1 ותהי המלחמה ארכה בין בית שאול ובין בית דוד ודוד הלך וחזק ובית שאול הלכים ודלים

3:2 וילדו לדוד בנים בחברון ויהי בכורו אמנון לאחינעם היזרעאלת

3:3 ומשנהו כלאב לאביגל אשת נבל הכרמלי והשלשי אבשלום בן-מעכה בת-תלמי מלך גשור

3:4 והרביעי אדניה בן-חגית והחמישי שפטיה בן-אביטל

3:5 והששי יתרעם לעגלה אשת דוד אלה ילדו לדוד בחברון

3:6 ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד ואבנר היה מתחזק בבית שאול

3:7 ולשאול פלגש ושמה רצפה בת-איה ויאמר אל-אבנר מדוע באתה אל-פילגש אבי

3:8 ויחר לאבנר מאד על-דברי איש-בשת ויאמר הראש כלב אנכי אשר ליהודה היום אעשה-חסד עם-בית שאול אביך אל-אחיו ואל-מרעהו ולא המציתך ביד-דוד ותפקד עלי עון האשה היום

3:9 כה-יעשה אלהים לאבנר וכה יסיף לו כי כאשר נשבע יהוה לדוד כי-כן אעשה-לו

3:10 להעביר הממלכה מבית שאול ולהקים את-כסא דוד על-ישראל ועל-יהודה מדן ועד-באר שבע

3:11 ולא-יכל עוד להשיב את-אבנר דבר מיראתו אתו

3:12 וישלח אבנר מלאכים אל-דוד תחתו לאמר למי-ארץ לאמר כרתה בריתך אתי והנה ידי עמך להסב אליך את-כל-ישראל

3:13 ויאמר טוב אני אכרת אתך ברית אך דבר אחד אנכי שאל מאתך לאמר לא-תראה את-פני כי אם-לפני הביאך את מיכל בת-שאול בבאך לראות את-פני

3:14 וישלח דוד מלאכים אל-איש-בשת בן-שאול לאמר תנה את-אשתי את-מיכל אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתים

3:15 וישלח איש בשת ויקחה מעם איש מעם פלטיאל בן-לוש

3:16 וילך אתה אישה הלוך ובכה אחריה עד-בחרים ויאמר אליו אבנר לך שוב וישב

3:17 ודבר-אבנר היה עם-זקני ישראל לאמר גם-תמול גם-שלשם הייתם מבקשים את-דוד למלך עליכם

3:18 ועתה עשו כי יהוה אמר אל-דוד לאמר ביד דוד עבדי הושיע את-עמי ישראל מיד פלשתים ומיד כל-איביהם

3:19 וידבר גם-אבנר באזני בנימין וילך גם-אבנר לדבר באזני דוד בחברון את כל-אשר-טוב בעיני ישראל ובעיני כל-בית בנימן

3:20 ויבא אבנר אל-דוד חברון ואתו עשרים אנשים ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר-אתו משתה

3:21 ויאמר אבנר אל-דוד אקומה ואלכה ואקבצה אל-אדני המלך את-כל-ישראל ויכרתו אתך ברית ומלכת בכל אשר-תאוה נפשך וישלח דוד את-אבנר וילך בשלום

3:22 והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב עמם הביאו ואבנר איננו עם-דוד בחברון כי שלחו וילך בשלום

3:23 ויואב וכל-הצבא אשר-אתו באו ויגדו ליואב לאמר בא-אבנר בן-נר אל-המלך וישלחהו וילך בשלום

3:24 ויבא יואב אל-המלך ויאמר מה עשיתה הנה-בא אבנר אליך למה-זה שלחתו וילך הלוך

3:25 ידעת את-אבנר בן-נר כי לפתתך בא ולדעת את-מוצאך ואת-מבואך ולדעת את כל-אשר אתה עשה

3:26 ויצא יואב מעם דוד וישלח מלאכים אחרי אבנר וישבו אתו מבור הסרה ודוד לא ידע

3:27 וישב אבנר חברון ויטהו יואב אל-תוך השער לדבר אתו בשלי ויכהו שם החמש וימת בדם עשה-אל אחיו

3:28 וישמע דוד מאחרי כן ויאמר נקי אנכי וממלכתי מעם יהוה עד-עולם מדמי אבנר בן-נר

3:29 יחלו על-ראש יואב ואל כל-בית אביו ואל-יכרת מבית יואב זב ומצרע ומחזיק בפלך ונפל בחרב וחסר-לחם

3:30 ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את-עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה

3:31 ויאמר דוד אל-יואב ואל-כל-העם אשר-אתו קרעו בגדיכם וחגרו שקים וספדו לפני אבנר והמלך דוד הלך אחרי המטה

3:32 ויקברו את-אבנר בחברון וישא המלך את-קולו ויבך אל-קבר אבנר ויבכו כל-העם

3:33 ויקנן המלך אל-אבנר ויאמר הכמות נבל ימות אבנר

3:34 ידך לא-אסרות ורגליך לא-לנחשתים הגשו כנפול לפני בני-עולה נפלת ויספו כל-העם לבכות עליו

3:35 ויבא כל-העם להברות את-דוד לחם בעוד היום וישבע דוד לאמר כה יעשה-לי אלהים וכה יסיף כי אם-לפני בוא-השמש אטעם-לחם או כל-מאומה

3:36 וכל-העם הכירו וייטב בעיניהם ככל אשר עשה המלך בעיני כל-העם טוב

3:37 וידעו כל-העם וכל-ישראל ביום ההוא כי לא היתה מהמלך להמית את-אבנר בן-נר

3:38 ויאמר המלך אל-עבדיו הלוא תדעו כי-שר וגדול נפל היום הזה בישראל

3:39 ואנכי היום רך ומשוח מלך והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני ישלם יהוה לעשה הרעה כרעתוWant to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

2 Samuel 3: Abner Defects to David

פרק ג

3:1 ותהי המלחמה ארכה בין בית שאול ובין בית דוד ודוד הלך וחזק ובית שאול הלכים ודלים

3:2 וילדו לדוד בנים בחברון ויהי בכורו אמנון לאחינעם היזרעאלת

3:3 ומשנהו כלאב לאביגל אשת נבל הכרמלי והשלשי אבשלום בן-מעכה בת-תלמי מלך גשור

3:4 והרביעי אדניה בן-חגית והחמישי שפטיה בן-אביטל

3:5 והששי יתרעם לעגלה אשת דוד אלה ילדו לדוד בחברון

3:6 ויהי בהיות המלחמה בין בית שאול ובין בית דוד ואבנר היה מתחזק בבית שאול

3:7 ולשאול פלגש ושמה רצפה בת-איה ויאמר אל-אבנר מדוע באתה אל-פילגש אבי

3:8 ויחר לאבנר מאד על-דברי איש-בשת ויאמר הראש כלב אנכי אשר ליהודה היום אעשה-חסד עם-בית שאול אביך אל-אחיו ואל-מרעהו ולא המציתך ביד-דוד ותפקד עלי עון האשה היום

3:9 כה-יעשה אלהים לאבנר וכה יסיף לו כי כאשר נשבע יהוה לדוד כי-כן אעשה-לו

3:10 להעביר הממלכה מבית שאול ולהקים את-כסא דוד על-ישראל ועל-יהודה מדן ועד-באר שבע

3:11 ולא-יכל עוד להשיב את-אבנר דבר מיראתו אתו

3:12 וישלח אבנר מלאכים אל-דוד תחתו לאמר למי-ארץ לאמר כרתה בריתך אתי והנה ידי עמך להסב אליך את-כל-ישראל

3:13 ויאמר טוב אני אכרת אתך ברית אך דבר אחד אנכי שאל מאתך לאמר לא-תראה את-פני כי אם-לפני הביאך את מיכל בת-שאול בבאך לראות את-פני

3:14 וישלח דוד מלאכים אל-איש-בשת בן-שאול לאמר תנה את-אשתי את-מיכל אשר ארשתי לי במאה ערלות פלשתים

3:15 וישלח איש בשת ויקחה מעם איש מעם פלטיאל בן-לוש

3:16 וילך אתה אישה הלוך ובכה אחריה עד-בחרים ויאמר אליו אבנר לך שוב וישב

3:17 ודבר-אבנר היה עם-זקני ישראל לאמר גם-תמול גם-שלשם הייתם מבקשים את-דוד למלך עליכם

3:18 ועתה עשו כי יהוה אמר אל-דוד לאמר ביד דוד עבדי הושיע את-עמי ישראל מיד פלשתים ומיד כל-איביהם

3:19 וידבר גם-אבנר באזני בנימין וילך גם-אבנר לדבר באזני דוד בחברון את כל-אשר-טוב בעיני ישראל ובעיני כל-בית בנימן

3:20 ויבא אבנר אל-דוד חברון ואתו עשרים אנשים ויעש דוד לאבנר ולאנשים אשר-אתו משתה

3:21 ויאמר אבנר אל-דוד אקומה ואלכה ואקבצה אל-אדני המלך את-כל-ישראל ויכרתו אתך ברית ומלכת בכל אשר-תאוה נפשך וישלח דוד את-אבנר וילך בשלום

3:22 והנה עבדי דוד ויואב בא מהגדוד ושלל רב עמם הביאו ואבנר איננו עם-דוד בחברון כי שלחו וילך בשלום

3:23 ויואב וכל-הצבא אשר-אתו באו ויגדו ליואב לאמר בא-אבנר בן-נר אל-המלך וישלחהו וילך בשלום

3:24 ויבא יואב אל-המלך ויאמר מה עשיתה הנה-בא אבנר אליך למה-זה שלחתו וילך הלוך

3:25 ידעת את-אבנר בן-נר כי לפתתך בא ולדעת את-מוצאך ואת-מבואך ולדעת את כל-אשר אתה עשה

3:26 ויצא יואב מעם דוד וישלח מלאכים אחרי אבנר וישבו אתו מבור הסרה ודוד לא ידע

3:27 וישב אבנר חברון ויטהו יואב אל-תוך השער לדבר אתו בשלי ויכהו שם החמש וימת בדם עשה-אל אחיו

3:28 וישמע דוד מאחרי כן ויאמר נקי אנכי וממלכתי מעם יהוה עד-עולם מדמי אבנר בן-נר

3:29 יחלו על-ראש יואב ואל כל-בית אביו ואל-יכרת מבית יואב זב ומצרע ומחזיק בפלך ונפל בחרב וחסר-לחם

3:30 ויואב ואבישי אחיו הרגו לאבנר על אשר המית את-עשהאל אחיהם בגבעון במלחמה

3:31 ויאמר דוד אל-יואב ואל-כל-העם אשר-אתו קרעו בגדיכם וחגרו שקים וספדו לפני אבנר והמלך דוד הלך אחרי המטה

3:32 ויקברו את-אבנר בחברון וישא המלך את-קולו ויבך אל-קבר אבנר ויבכו כל-העם

3:33 ויקנן המלך אל-אבנר ויאמר הכמות נבל ימות אבנר

3:34 ידך לא-אסרות ורגליך לא-לנחשתים הגשו כנפול לפני בני-עולה נפלת ויספו כל-העם לבכות עליו

3:35 ויבא כל-העם להברות את-דוד לחם בעוד היום וישבע דוד לאמר כה יעשה-לי אלהים וכה יסיף כי אם-לפני בוא-השמש אטעם-לחם או כל-מאומה

3:36 וכל-העם הכירו וייטב בעיניהם ככל אשר עשה המלך בעיני כל-העם טוב

3:37 וידעו כל-העם וכל-ישראל ביום ההוא כי לא היתה מהמלך להמית את-אבנר בן-נר

3:38 ויאמר המלך אל-עבדיו הלוא תדעו כי-שר וגדול נפל היום הזה בישראל

3:39 ואנכי היום רך ומשוח מלך והאנשים האלה בני צרויה קשים ממני ישלם יהוה לעשה הרעה כרעתו

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.