image

הספר דוד | The David Story (1Sam 16–1Kgs 2:12), 2 Samuel 1: David Mourns Saul & Jonathan

2 Samuel 1: David Mourns Saul & Jonathan

ספר שמואל ב — פרק א

1:1 ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את-העמלק וישב דוד בצקלג ימים שנים

1:2 ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן-המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על-ראשו ויהי בבאו אל-דוד ויפל ארצה וישתחו

1:3 ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי

1:4 ויאמר אליו דוד מה-היה הדבר הגד-נא לי ויאמר אשר-נס העם מן-המלחמה וגם-הרבה נפל מן-העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו

1:5 ויאמר דוד אל-הנער המגיד לו איך ידעת כי-מת שאול ויהונתן בנו

1:6 ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על-חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו

1:7 ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני

1:8 ויאמר לי מי-אתה ויאמר אליו עמלקי אנכי

1:9 ויאמר אלי עמד-נא עלי ומתתני כי אחזני השבץ כי-כל-עוד נפשי בי

1:10 ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על-ראשו ואצעדה אשר על-זרעו ואביאם אל-אדני הנה

1:11 ויחזק דוד בבגדו ויקרעם וגם כל-האנשים אשר אתו

1:12 ויספדו ויבכו ויצמו עד-הערב על-שאול ועל-יהונתן בנו ועל-עם יהוה ועל-בית ישראל כי נפלו בחרב

1:13 ויאמר דוד אל-הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן-איש גר עמלקי אנכי

1:14 ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את-משיח יהוה

1:15 ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע-בו ויכהו וימת

1:16 ויאמר אליו דוד דמיך על-ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את-משיח יהוה

1:17 ויקנן דוד את-הקינה הזאת על-שאול ועל-יהונתן בנו

1:18 ויאמר ללמד בני-יהודה קשת הנה כתובה על-ספר הישר

1:19 הצבי ישראל על-במותיך חלל איך נפלו גבורים

1:20 אל-תגידו בגת אל-תבשרו בחוצת אשקלון פן-תשמחנה בנות פלשתים פן-תעלזנה בנות הערלים

1:21 הרי בגלבע אל-טל ואל-מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן

1:22 מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם

1:23 שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו

1:24 בנות ישראל אל-שאול בכינה המלבשכם שני עם-עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן

1:25 איך נפלו גברים בתוך המלחמה יהונתן על-במותיך חלל

1:26 צר-לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים

1:27 איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמהWant to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

2 Samuel 1: David Mourns Saul & Jonathan

ספר שמואל ב — פרק א

1:1 ויהי אחרי מות שאול ודוד שב מהכות את-העמלק וישב דוד בצקלג ימים שנים

1:2 ויהי ביום השלישי והנה איש בא מן-המחנה מעם שאול ובגדיו קרעים ואדמה על-ראשו ויהי בבאו אל-דוד ויפל ארצה וישתחו

1:3 ויאמר לו דוד אי מזה תבוא ויאמר אליו ממחנה ישראל נמלטתי

1:4 ויאמר אליו דוד מה-היה הדבר הגד-נא לי ויאמר אשר-נס העם מן-המלחמה וגם-הרבה נפל מן-העם וימתו וגם שאול ויהונתן בנו מתו

1:5 ויאמר דוד אל-הנער המגיד לו איך ידעת כי-מת שאול ויהונתן בנו

1:6 ויאמר הנער המגיד לו נקרא נקריתי בהר הגלבע והנה שאול נשען על-חניתו והנה הרכב ובעלי הפרשים הדבקהו

1:7 ויפן אחריו ויראני ויקרא אלי ואמר הנני

1:8 ויאמר לי מי-אתה ויאמר אליו עמלקי אנכי

1:9 ויאמר אלי עמד-נא עלי ומתתני כי אחזני השבץ כי-כל-עוד נפשי בי

1:10 ואעמד עליו ואמתתהו כי ידעתי כי לא יחיה אחרי נפלו ואקח הנזר אשר על-ראשו ואצעדה אשר על-זרעו ואביאם אל-אדני הנה

1:11 ויחזק דוד בבגדו ויקרעם וגם כל-האנשים אשר אתו

1:12 ויספדו ויבכו ויצמו עד-הערב על-שאול ועל-יהונתן בנו ועל-עם יהוה ועל-בית ישראל כי נפלו בחרב

1:13 ויאמר דוד אל-הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן-איש גר עמלקי אנכי

1:14 ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך לשחת את-משיח יהוה

1:15 ויקרא דוד לאחד מהנערים ויאמר גש פגע-בו ויכהו וימת

1:16 ויאמר אליו דוד דמיך על-ראשך כי פיך ענה בך לאמר אנכי מתתי את-משיח יהוה

1:17 ויקנן דוד את-הקינה הזאת על-שאול ועל-יהונתן בנו

1:18 ויאמר ללמד בני-יהודה קשת הנה כתובה על-ספר הישר

1:19 הצבי ישראל על-במותיך חלל איך נפלו גבורים

1:20 אל-תגידו בגת אל-תבשרו בחוצת אשקלון פן-תשמחנה בנות פלשתים פן-תעלזנה בנות הערלים

1:21 הרי בגלבע אל-טל ואל-מטר עליכם ושדי תרומת כי שם נגעל מגן גבורים מגן שאול בלי משיח בשמן

1:22 מדם חללים מחלב גבורים קשת יהונתן לא נשוג אחור וחרב שאול לא תשוב ריקם

1:23 שאול ויהונתן הנאהבים והנעימם בחייהם ובמותם לא נפרדו מנשרים קלו מאריות גברו

1:24 בנות ישראל אל-שאול בכינה המלבשכם שני עם-עדנים המעלה עדי זהב על לבושכן

1:25 איך נפלו גברים בתוך המלחמה יהונתן על-במותיך חלל

1:26 צר-לי עליך אחי יהונתן נעמת לי מאד נפלאתה אהבתך לי מאהבת נשים

1:27 איך נפלו גבורים ויאבדו כלי מלחמה

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.