image

הספר דוד | The David Story (1Sam 16–1Kgs 2:12), 1 Samuel 30: David Avenges the Destruction of Ziklag

1 Samuel 30: David Avenges the Destruction of Ziklag

פרק ל

30:1 ויהי בבא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי ועמלקי פשטו אל-נגב ואל-צקלג ויכו את-צקלג וישרפו אתה באש

30:2 וישבו את-הנשים אשר-בה מקטן ועד-גדול לא המיתו איש וינהגו וילכו לדרכם

30:3 ויבא דוד ואנשיו אל-העיר והנה שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנתיהם נשבו

30:4 וישא דוד והעם אשר-אתו את-קולם ויבכו עד אשר אין-בהם כח לבכות

30:5 ושתי נשי-דוד נשבו אחינעם היזרעלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי

30:6 ותצר לדוד מאד כי-אמרו העם לסקלו כי-מרה נפש כל-העם איש על-בנו ועל-בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו

30:7 ויאמר דוד אל-אביתר הכהן בן-אחימלך הגישה-נא לי האפד ויגש אביתר את-האפד אל-דוד

30:8 וישאל דוד ביהוה לאמר ארדף אחרי הגדוד-הזה האשגנו ויאמר לו רדף כי-השג תשיג והצל תציל

30:9 וילך דוד הוא ושש-מאות איש אשר אתו ויבאו עד-נחל הבשור והנותרים עמדו

30:10 וירדף דוד הוא וארבע-מאות איש ויעמדו מאתים איש אשר פגרו מעבר את-נחל הבשור

30:11 וימצאו איש-מצרי בשדה ויקחו אתו אל-דוד ויתנו-לו לחם ויאכל וישקהו מים

30:12 ויתנו-לו פלח דבלה ושני צמקים ויאכל ותשב רוחו אליו כי לא-אכל לחם ולא-שתה מים שלשה ימים ושלשה לילות

30:13 ויאמר לו דוד למי-אתה ואי מזה אתה ויאמר נער מצרי אנכי עבד לאיש עמלקי ויעזבני אדני כי חליתי היום שלשה

30:14 אנחנו פשטנו נגב הכרתי ועל-אשר ליהודה ועל-נגב כלב ואת-צקלג שרפנו באש

30:15 ויאמר אליו דוד התורדני אל-הגדוד הזה ויאמר השבעה לי באלהים אם-תמיתני ואם-תסגרני ביד-אדני ואורדך אל-הגדוד הזה

30:16 וירדהו והנה נטשים על-פני כל-הארץ אכלים ושתים וחגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשתים ומארץ יהודה

30:17 ויכם דוד מהנשף ועד-הערב למחרתם ולא-נמלט מהם איש כי אם-ארבע מאות איש-נער אשר-רכבו על-הגמלים וינסו

30:18 ויצל דוד את כל-אשר לקחו עמלק ואת-שתי נשיו הציל דוד

30:19 ולא נעדר-להם מן-הקטן ועד-הגדול ועד-בנים ובנות ומשלל ועד כל-אשר לקחו להם הכל השיב דוד

30:20 ויקח דוד את-כל-הצאן והבקר נהגו לפני המקנה ההוא ויאמרו זה שלל דוד

30:21 ויבא דוד אל-מאתים האנשים אשר-פגרו מלכת אחרי דוד וישיבם בנחל הבשור ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר-אתו ויגש דוד את-העם וישאל להם לשלום

30:22 ויען כל-איש-רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם-דוד ויאמרו יען אשר לא-הלכו עמי לא-נתן להם מהשלל אשר הצלנו כי-אם-איש את-אשתו ואת-בניו וינהגו וילכו

30:23 ויאמר דוד לא-תעשו כן אחי את אשר-נתן יהוה לנו וישמר אתנו ויתן את-הגדוד הבא עלינו בידנו

30:24 ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על-הכלים יחדו יחלקו

30:25 ויהי מהיום ההוא ומעלה וישמה לחק ולמשפט לישראל עד היום הזה

30:26 ויבא דוד אל-צקלג וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמר הנה לכם ברכה משלל איבי יהוה

30:27 לאשר בבית-אל ולאשר ברמות-נגב ולאשר ביתר

30:28 ולאשר בערער ולאשר בשפמות ולאשר באשתמע

30:29 ולאשר ברכל ולאשר בערי הירחמאלי ולאשר בערי הקיני

30:30 ולאשר בחרמה ולאשר בבור-עשן ולאשר בעתך

30:31 ולאשר בחברון ולכל-המקמות אשר-התהלך-שם דוד הוא ואנשיוWant to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

1 Samuel 30: David Avenges the Destruction of Ziklag

פרק ל

30:1 ויהי בבא דוד ואנשיו צקלג ביום השלישי ועמלקי פשטו אל-נגב ואל-צקלג ויכו את-צקלג וישרפו אתה באש

30:2 וישבו את-הנשים אשר-בה מקטן ועד-גדול לא המיתו איש וינהגו וילכו לדרכם

30:3 ויבא דוד ואנשיו אל-העיר והנה שרופה באש ונשיהם ובניהם ובנתיהם נשבו

30:4 וישא דוד והעם אשר-אתו את-קולם ויבכו עד אשר אין-בהם כח לבכות

30:5 ושתי נשי-דוד נשבו אחינעם היזרעלית ואביגיל אשת נבל הכרמלי

30:6 ותצר לדוד מאד כי-אמרו העם לסקלו כי-מרה נפש כל-העם איש על-בנו ועל-בנתיו ויתחזק דוד ביהוה אלהיו

30:7 ויאמר דוד אל-אביתר הכהן בן-אחימלך הגישה-נא לי האפד ויגש אביתר את-האפד אל-דוד

30:8 וישאל דוד ביהוה לאמר ארדף אחרי הגדוד-הזה האשגנו ויאמר לו רדף כי-השג תשיג והצל תציל

30:9 וילך דוד הוא ושש-מאות איש אשר אתו ויבאו עד-נחל הבשור והנותרים עמדו

30:10 וירדף דוד הוא וארבע-מאות איש ויעמדו מאתים איש אשר פגרו מעבר את-נחל הבשור

30:11 וימצאו איש-מצרי בשדה ויקחו אתו אל-דוד ויתנו-לו לחם ויאכל וישקהו מים

30:12 ויתנו-לו פלח דבלה ושני צמקים ויאכל ותשב רוחו אליו כי לא-אכל לחם ולא-שתה מים שלשה ימים ושלשה לילות

30:13 ויאמר לו דוד למי-אתה ואי מזה אתה ויאמר נער מצרי אנכי עבד לאיש עמלקי ויעזבני אדני כי חליתי היום שלשה

30:14 אנחנו פשטנו נגב הכרתי ועל-אשר ליהודה ועל-נגב כלב ואת-צקלג שרפנו באש

30:15 ויאמר אליו דוד התורדני אל-הגדוד הזה ויאמר השבעה לי באלהים אם-תמיתני ואם-תסגרני ביד-אדני ואורדך אל-הגדוד הזה

30:16 וירדהו והנה נטשים על-פני כל-הארץ אכלים ושתים וחגגים בכל השלל הגדול אשר לקחו מארץ פלשתים ומארץ יהודה

30:17 ויכם דוד מהנשף ועד-הערב למחרתם ולא-נמלט מהם איש כי אם-ארבע מאות איש-נער אשר-רכבו על-הגמלים וינסו

30:18 ויצל דוד את כל-אשר לקחו עמלק ואת-שתי נשיו הציל דוד

30:19 ולא נעדר-להם מן-הקטן ועד-הגדול ועד-בנים ובנות ומשלל ועד כל-אשר לקחו להם הכל השיב דוד

30:20 ויקח דוד את-כל-הצאן והבקר נהגו לפני המקנה ההוא ויאמרו זה שלל דוד

30:21 ויבא דוד אל-מאתים האנשים אשר-פגרו מלכת אחרי דוד וישיבם בנחל הבשור ויצאו לקראת דוד ולקראת העם אשר-אתו ויגש דוד את-העם וישאל להם לשלום

30:22 ויען כל-איש-רע ובליעל מהאנשים אשר הלכו עם-דוד ויאמרו יען אשר לא-הלכו עמי לא-נתן להם מהשלל אשר הצלנו כי-אם-איש את-אשתו ואת-בניו וינהגו וילכו

30:23 ויאמר דוד לא-תעשו כן אחי את אשר-נתן יהוה לנו וישמר אתנו ויתן את-הגדוד הבא עלינו בידנו

30:24 ומי ישמע לכם לדבר הזה כי כחלק הירד במלחמה וכחלק הישב על-הכלים יחדו יחלקו

30:25 ויהי מהיום ההוא ומעלה וישמה לחק ולמשפט לישראל עד היום הזה

30:26 ויבא דוד אל-צקלג וישלח מהשלל לזקני יהודה לרעהו לאמר הנה לכם ברכה משלל איבי יהוה

30:27 לאשר בבית-אל ולאשר ברמות-נגב ולאשר ביתר

30:28 ולאשר בערער ולאשר בשפמות ולאשר באשתמע

30:29 ולאשר ברכל ולאשר בערי הירחמאלי ולאשר בערי הקיני

30:30 ולאשר בחרמה ולאשר בבור-עשן ולאשר בעתך

30:31 ולאשר בחברון ולכל-המקמות אשר-התהלך-שם דוד הוא ואנשיו

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.