image

הספר דוד | The David Story (1Sam 16–1Kgs 2:12), 1 Samuel 24: David Spares Saul's Life

1 Samuel 24: David Spares Saul's Life

פרק כד

24:2 ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגדו לו לאמר הנה דוד במדבר עין גדי

24:3 ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור מכל-ישראל וילך לבקש את-דוד ואנשיו על-פני צורי היעלים

24:4 ויבא אל-גדרות הצאן על-הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את-רגליו ודוד ואנשיו בירכתי המערה ישבים

24:5 ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר-אמר יהוה אליך הנה אנכי נתן את-איביך בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את-כנף-המעיל אשר-לשאול בלט

24:6 ויהי אחרי-כן ויך לב-דוד אתו על אשר כרת את-כנף אשר לשאול

24:7 ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה אם-אעשה את-הדבר הזה לאדני למשיח יהוה לשלח ידי בו כי-משיח יהוה הוא

24:8 וישסע דוד את-אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל-שאול ושאול קם מהמערה וילך בדרך

24:9 ויקם דוד אחרי-כן ויצא מן-המערה ויקרא אחרי-שאול לאמר אדני המלך ויבט שאול אחריו ויקד דוד אפים ארצה וישתחו

24:10 ויאמר דוד לשאול למה תשמע את-דברי אדם לאמר הנה דוד מבקש רעתך

24:11 הנה היום הזה ראו עיניך את אשר-נתנך יהוה היום בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא-אשלח ידי באדני כי-משיח יהוה הוא

24:12 ואבי ראה גם ראה את-כנף מעילך בידי כי בכרתי את-כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא-חטאתי לך ואתה צדה את-נפשי לקחתה

24:13 ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה-בך

24:14 כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה-בך

24:15 אחרי מי יצא מלך ישראל אחרי מי אתה רדף אחרי כלב מת אחרי פרעש אחד

24:16 והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את-ריבי וישפטני מידך

24:17 ויהי ככלות דוד לדבר את-הדברים האלה אל-שאול ויאמר שאול הקלך זה בני דוד וישא שאול קלו ויבך

24:18 ויאמר אל-דוד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה

24:19 ואתה הגדת היום את אשר-עשיתה אתי טובה את אשר סגרני יהוה בידך ולא הרגתני

24:20 וכי-ימצא איש את-איבו ושלחו בדרך טובה ויהוה ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי

24:21 ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל

24:22 ועתה השבעה לי ביהוה אם-תכרית את-זרעי אחרי ואם-תשמיד את-שמי מבית אבי

24:23 וישבע דוד לשאול וילך שאול אל-ביתו ודוד ואנשיו עלו על-המצודהWant to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

1 Samuel 24: David Spares Saul's Life

פרק כד Chapter Pitcher

24:2 ויהי כאשר שב שאול מאחרי פלשתים ויגדו לו לאמר הנה דוד במדבר עין גדי

24:3 ויקח שאול שלשת אלפים איש בחור מכל-ישראל וילך לבקש את-דוד ואנשיו על-פני צורי היעלים

24:4 ויבא אל-גדרות הצאן על-הדרך ושם מערה ויבא שאול להסך את-רגליו ודוד ואנשיו בירכתי המערה ישבים

24:5 ויאמרו אנשי דוד אליו הנה היום אשר-אמר יהוה אליך הנה אנכי נתן את-איביך בידך ועשית לו כאשר יטב בעיניך ויקם דוד ויכרת את-כנף-המעיל אשר-לשאול בלט

24:6 ויהי אחרי-כן ויך לב-דוד אתו על אשר כרת את-כנף אשר לשאול

24:7 ויאמר לאנשיו חלילה לי מיהוה אם-אעשה את-הדבר הזה לאדני למשיח יהוה לשלח ידי בו כי-משיח יהוה הוא

24:8 וישסע דוד את-אנשיו בדברים ולא נתנם לקום אל-שאול ושאול קם מהמערה וילך בדרך

24:9 ויקם דוד אחרי-כן ויצא מן-המערה ויקרא אחרי-שאול לאמר אדני המלך ויבט שאול אחריו ויקד דוד אפים ארצה וישתחו

24:10 ויאמר דוד לשאול למה תשמע את-דברי אדם לאמר הנה דוד מבקש רעתך

24:11 הנה היום הזה ראו עיניך את אשר-נתנך יהוה היום בידי במערה ואמר להרגך ותחס עליך ואמר לא-אשלח ידי באדני כי-משיח יהוה הוא

24:12 ואבי ראה גם ראה את-כנף מעילך בידי כי בכרתי את-כנף מעילך ולא הרגתיך דע וראה כי אין בידי רעה ופשע ולא-חטאתי לך ואתה צדה את-נפשי לקחתה

24:13 ישפט יהוה ביני ובינך ונקמני יהוה ממך וידי לא תהיה-בך

24:14 כאשר יאמר משל הקדמני מרשעים יצא רשע וידי לא תהיה-בך

24:15 אחרי מי יצא מלך ישראל אחרי מי אתה רדף אחרי כלב מת אחרי פרעש אחד

24:16 והיה יהוה לדין ושפט ביני ובינך וירא וירב את-ריבי וישפטני מידך

24:17 ויהי ככלות דוד לדבר את-הדברים האלה אל-שאול ויאמר שאול הקלך זה בני דוד וישא שאול קלו ויבך

24:18 ויאמר אל-דוד צדיק אתה ממני כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה

24:19 ואתה הגדת היום את אשר-עשיתה אתי טובה את אשר סגרני יהוה בידך ולא הרגתני

24:20 וכי-ימצא איש את-איבו ושלחו בדרך טובה ויהוה ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי

24:21 ועתה הנה ידעתי כי מלך תמלוך וקמה בידך ממלכת ישראל

24:22 ועתה השבעה לי ביהוה אם-תכרית את-זרעי אחרי ואם-תשמיד את-שמי מבית אבי

24:23 וישבע דוד לשאול וילך שאול אל-ביתו ודוד ואנשיו עלו על-המצודה

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.