image

הספר דוד | The David Story (1Sam 16–1Kgs 2:12), 1 Samuel 23: David Saves Keilah and Eludes Saul

1 Samuel 23: David Saves Keilah and Eludes Saul

פרק כג

23:1 ויגדו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את-הגרנות

23:2 וישאל דוד ביהוה לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה ויאמר יהוה אל-דוד לך והכית בפלשתים והושעת את-קעילה

23:3 ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי-נלך קעלה אל-מערכות פלשתים

23:4 ויוסף עוד דוד לשאל ביהוה ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה כי-אני נתן את-פלשתים בידך

23:5 וילך דוד ואנשו קעילה וילחם בפלשתים וינהג את-מקניהם ויך בהם מכה גדולה וישע דוד את ישבי קעילה

23:6 ויהי בברח אביתר בן-אחימלך אל-דוד קעילה אפוד ירד בידו

23:7 ויגד לשאול כי-בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח

23:8 וישמע שאול את-כל-העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל-דוד ואל-אנשיו

23:9 וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל-אביתר הכהן הגישה האפוד

23:10 ויאמר דוד יהוה אלהי ישראל שמע שמע עבדך כי-מבקש שאול לבוא אל-קעילה לשחת לעיר בעבורי

23:11 היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול כאשר שמע עבדך יהוה אלהי ישראל הגד-נא לעבדך ויאמר יהוה ירד

23:12 ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת-אנשי ביד-שאול ויאמר יהוה יסגירו

23:13 ויקם דוד ואנשיו כשש-מאות איש ויצאו מקעלה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הגד כי-נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת

23:14 וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר-זיף ויבקשהו שאול כל-הימים ולא-נתנו אלהים בידו

23:15 וירא דוד כי-יצא שאול לבקש את-נפשו ודוד במדבר-זיף בחרשה

23:16 ויקם יהונתן בן-שאול וילך אל-דוד חרשה ויחזק את-ידו באלהים

23:17 ויאמר אליו אל-תירא כי לא תמצאך יד שאול אבי ואתה תמלך על-ישראל ואנכי אהיה-לך למשנה וגם-שאול אבי ידע כן

23:18 ויכרתו שניהם ברית לפני יהוה וישב דוד בחרשה ויהונתן הלך לביתו

23:19 ויעלו זפים אל-שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון

23:20 ועתה לכל-אות נפשך המלך לרדת רד ולנו הסגירו ביד המלך

23:21 ויאמר שאול ברוכים אתם ליהוה כי חמלתם עלי

23:22 לכו-נא הכינו עוד ודעו וראו את-מקומו אשר תהיה רגלו מי ראהו שם כי אמר אלי ערום יערם הוא

23:23 וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל-נכון והלכתי אתכם והיה אם-ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה

23:24 ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון

23:25 וילך שאול ואנשיו לבקש ויגדו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדף אחרי-דוד מדבר מעון

23:26 וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל-דוד ואל-אנשיו לתפשם

23:27 ומלאך בא אל-שאול לאמר מהרה ולכה כי-פשטו פלשתים על-הארץ

23:28 וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על-כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות

24:1 ויעל דוד משם וישב במצדות עין-גדיWant to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

1 Samuel 23: David Saves Keilah and Eludes Saul

פרק כג

23:1 ויגדו לדוד לאמר הנה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את-הגרנות

23:2 וישאל דוד ביהוה לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה ויאמר יהוה אל-דוד לך והכית בפלשתים והושעת את-קעילה

23:3 ויאמרו אנשי דוד אליו הנה אנחנו פה ביהודה יראים ואף כי-נלך קעלה אל-מערכות פלשתים

23:4 ויוסף עוד דוד לשאל ביהוה ויענהו יהוה ויאמר קום רד קעילה כי-אני נתן את-פלשתים בידך

23:5 וילך דוד ואנשו קעילה וילחם בפלשתים וינהג את-מקניהם ויך בהם מכה גדולה וישע דוד את ישבי קעילה

23:6 ויהי בברח אביתר בן-אחימלך אל-דוד קעילה אפוד ירד בידו

23:7 ויגד לשאול כי-בא דוד קעילה ויאמר שאול נכר אתו אלהים בידי כי נסגר לבוא בעיר דלתים ובריח

23:8 וישמע שאול את-כל-העם למלחמה לרדת קעילה לצור אל-דוד ואל-אנשיו

23:9 וידע דוד כי עליו שאול מחריש הרעה ויאמר אל-אביתר הכהן הגישה האפוד

23:10 ויאמר דוד יהוה אלהי ישראל שמע שמע עבדך כי-מבקש שאול לבוא אל-קעילה לשחת לעיר בעבורי

23:11 היסגרני בעלי קעילה בידו הירד שאול כאשר שמע עבדך יהוה אלהי ישראל הגד-נא לעבדך ויאמר יהוה ירד

23:12 ויאמר דוד היסגרו בעלי קעילה אתי ואת-אנשי ביד-שאול ויאמר יהוה יסגירו

23:13 ויקם דוד ואנשיו כשש-מאות איש ויצאו מקעלה ויתהלכו באשר יתהלכו ולשאול הגד כי-נמלט דוד מקעילה ויחדל לצאת

23:14 וישב דוד במדבר במצדות וישב בהר במדבר-זיף ויבקשהו שאול כל-הימים ולא-נתנו אלהים בידו

23:15 וירא דוד כי-יצא שאול לבקש את-נפשו ודוד במדבר-זיף בחרשה

23:16 ויקם יהונתן בן-שאול וילך אל-דוד חרשה ויחזק את-ידו באלהים

23:17 ויאמר אליו אל-תירא כי לא תמצאך יד שאול אבי ואתה תמלך על-ישראל ואנכי אהיה-לך למשנה וגם-שאול אבי ידע כן

23:18 ויכרתו שניהם ברית לפני יהוה וישב דוד בחרשה ויהונתן הלך לביתו

23:19 ויעלו זפים אל-שאול הגבעתה לאמר הלוא דוד מסתתר עמנו במצדות בחרשה בגבעת החכילה אשר מימין הישימון

23:20 ועתה לכל-אות נפשך המלך לרדת רד ולנו הסגירו ביד המלך

23:21 ויאמר שאול ברוכים אתם ליהוה כי חמלתם עלי

23:22 לכו-נא הכינו עוד ודעו וראו את-מקומו אשר תהיה רגלו מי ראהו שם כי אמר אלי ערום יערם הוא

23:23 וראו ודעו מכל המחבאים אשר יתחבא שם ושבתם אלי אל-נכון והלכתי אתכם והיה אם-ישנו בארץ וחפשתי אתו בכל אלפי יהודה

23:24 ויקומו וילכו זיפה לפני שאול ודוד ואנשיו במדבר מעון בערבה אל ימין הישימון

23:25 וילך שאול ואנשיו לבקש ויגדו לדוד וירד הסלע וישב במדבר מעון וישמע שאול וירדף אחרי-דוד מדבר מעון

23:26 וילך שאול מצד ההר מזה ודוד ואנשיו מצד ההר מזה ויהי דוד נחפז ללכת מפני שאול ושאול ואנשיו עטרים אל-דוד ואל-אנשיו לתפשם

23:27 ומלאך בא אל-שאול לאמר מהרה ולכה כי-פשטו פלשתים על-הארץ

23:28 וישב שאול מרדף אחרי דוד וילך לקראת פלשתים על-כן קראו למקום ההוא סלע המחלקות

24:1 ויעל דוד משם וישב במצדות עין-גדי

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.