image

הספר דוד | The David Story (1Sam 16–1Kgs 2:12), 1 Samuel 20: The Friendship of David and Jonathan

1 Samuel 20: The Friendship of David and Jonathan

פרק כ

20:1 ויברח דוד מנוות ברמה ויבא ויאמר לפני יהונתן מה עשיתי מה-עוני ומה-חטאתי לפני אביך כי מבקש את-נפשי

20:2 ויאמר לו חלילה לא תמות הנה לו עשה אבי דבר גדול או דבר קטן ולא יגלה את-אזני ומדוע יסתיר אבי ממני את-הדבר הזה אין זאת

20:3 וישבע עוד דוד ויאמר ידע ידע אביך כי-מצאתי חן בעיניך ויאמר אל-ידע-זאת יהונתן פן-יעצב ואולם חי-יהוה וחי נפשך כי כפשע ביני ובין המות

20:4 ויאמר יהונתן אל-דוד מה-תאמר נפשך ואעשה-לך

20:5 ויאמר דוד אל-יהונתן הנה-חדש מחר ואנכי ישב-אשב עם-המלך לאכול ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלשית

20:6 אם-פקד יפקדני אביך ואמרת נשאל נשאל ממני דוד לרוץ בית-לחם עירו כי זבח הימים שם לכל-המשפחה

20:7 אם-כה יאמר טוב שלום לעבדך ואם-חרה יחרה לו דע כי-כלתה הרעה מעמו

20:8 ועשית חסד על-עבדך כי בברית יהוה הבאת את-עבדך עמך ואם-יש-בי עון המיתני אתה ועד-אביך למה-זה תביאני

20:9 ויאמר יהונתן חלילה לך כי אם-ידע אדע כי-כלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך ולא אתה אגיד לך

20:10 ויאמר דוד אל-יהונתן מי יגיד לי או מה-יענך אביך קשה

20:11 ויאמר יהונתן אל-דוד לכה ונצא השדה ויצאו שניהם השדה

20:12 ויאמר יהונתן אל-דוד יהוה אלהי ישראל כי-אחקר את-אבי כעת מחר השלשית והנה-טוב אל-דוד ולא-אז אשלח אליך וגליתי את-אזנך

20:13 כה-יעשה יהוה ליהונתן וכה יסיף כי-ייטב אל-אבי את-הרעה עליך וגליתי את-אזנך ושלחתיך והלכת לשלום ויהי יהוה עמך כאשר היה עם-אבי

20:14 ולא אם-עודני חי ולא-תעשה עמדי חסד יהוה ולא אמות

20:15 ולא-תכרת את-חסדך מעם ביתי עד-עולם ולא בהכרת יהוה את-איבי דוד איש מעל פני האדמה

20:16 ויכרת יהונתן עם-בית דוד ובקש יהוה מיד איבי דוד

20:17 ויוסף יהונתן להשביע את-דוד באהבתו אתו כי-אהבת נפשו אהבו

20:18 ויאמר-לו יהונתן מחר חדש ונפקדת כי יפקד מושבך

20:19 ושלשת תרד מאד ובאת אל-המקום אשר-נסתרת שם ביום המעשה וישבת אצל האבן האזל

20:20 ואני שלשת החצים צדה אורה לשלח-לי למטרה

20:21 והנה אשלח את-הנער לך מצא את-החצים אם-אמר אמר לנער הנה החצים ממך והנה קחנו ובאה כי-שלום לך ואין דבר חי-יהוה

20:22 ואם-כה אמר לעלם הנה החצים ממך והלאה לך כי שלחך יהוה

20:23 והדבר אשר דברנו אני ואתה הנה יהוה ביני ובינך עד-עולם

20:24 ויסתר דוד בשדה ויהי החדש וישב המלך על-הלחם לאכול

20:25 וישב המלך על-מושבו כפעם בפעם אל-מושב הקיר ויקם יהונתן וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד

20:26 ולא-דבר שאול מאומה ביום ההוא כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי-לא טהור

20:27 ויהי ממחרת החדש השני ויפקד מקום דוד ויאמר שאול אל-יהונתן בנו מדוע לא-בא בן-ישי גם-תמול גם-היום אל-הלחם

20:28 ויען יהונתן את-שאול נשאל נשאל דוד מעמדי עד-בית לחם

20:29 ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר והוא צוה-לי אחי ועתה אם-מצאתי חן בעיניך אמלטה נא ואראה את-אחי על-כן לא-בא אל-שלחן המלך

20:30 ויחר-אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן-נעות המרדות הלוא ידעתי כי-בחר אתה לבן-ישי לבשתך ולבשת ערות אמך

20:31 כי כל-הימים אשר בן-ישי חי על-האדמה לא תכון אתה ומלכותך ועתה שלח וקח אתו אלי כי בן-מות הוא

20:32 ויען יהונתן את-שאול אביו ויאמר אליו למה יומת מה עשה

20:33 ויטל שאול את-החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי-כלה היא מעם אביו להמית את-דוד

20:34 ויקם יהונתן מעם השלחן בחרי-אף ולא-אכל ביום-החדש השני לחם כי נעצב אל-דוד כי הכלמו אביו

20:35 ויהי בבקר ויצא יהונתן השדה למועד דוד ונער קטן עמו

20:36 ויאמר לנערו רץ מצא נא את-החצים אשר אנכי מורה הנער רץ והוא-ירה החצי להעברו

20:37 ויבא הנער עד-מקום החצי אשר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלוא החצי ממך והלאה

20:38 ויקרא יהונתן אחרי הנער מהרה חושה אל-תעמד וילקט נער יהונתן את-החצי ויבא אל-אדניו

20:39 והנער לא-ידע מאומה אך יהונתן ודוד ידעו את-הדבר

20:40 ויתן יהונתן את-כליו אל-הנער אשר-לו ויאמר לו לך הביא העיר

20:41 הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישתחו שלש פעמים וישקו איש את-רעהו ויבכו איש את-רעהו עד-דוד הגדיל

20:42 ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד-עולםWant to learn a language?


Learn from this text and thousands like it on LingQ.

  • A vast library of audio lessons, all with matching text
  • Revolutionary learning tools
  • A global, interactive learning community.

Language learning online @ LingQ

1 Samuel 20: The Friendship of David and Jonathan

פרק כ

20:1 ויברח דוד מנוות ברמה ויבא ויאמר לפני יהונתן מה עשיתי מה-עוני ומה-חטאתי לפני אביך כי מבקש את-נפשי

20:2 ויאמר לו חלילה לא תמות הנה לו עשה אבי דבר גדול או דבר קטן ולא יגלה את-אזני ומדוע יסתיר אבי ממני את-הדבר הזה אין זאת

20:3 וישבע עוד דוד ויאמר ידע ידע אביך כי-מצאתי חן בעיניך ויאמר אל-ידע-זאת יהונתן פן-יעצב ואולם חי-יהוה וחי נפשך כי כפשע ביני ובין המות

20:4 ויאמר יהונתן אל-דוד מה-תאמר נפשך ואעשה-לך

20:5 ויאמר דוד אל-יהונתן הנה-חדש מחר ואנכי ישב-אשב עם-המלך לאכול ושלחתני ונסתרתי בשדה עד הערב השלשית

20:6 אם-פקד יפקדני אביך ואמרת נשאל נשאל ממני דוד לרוץ בית-לחם עירו כי זבח הימים שם לכל-המשפחה

20:7 אם-כה יאמר טוב שלום לעבדך ואם-חרה יחרה לו דע כי-כלתה הרעה מעמו

20:8 ועשית חסד על-עבדך כי בברית יהוה הבאת את-עבדך עמך ואם-יש-בי עון המיתני אתה ועד-אביך למה-זה תביאני

20:9 ויאמר יהונתן חלילה לך כי אם-ידע אדע כי-כלתה הרעה מעם אבי לבוא עליך ולא אתה אגיד לך

20:10 ויאמר דוד אל-יהונתן מי יגיד לי או מה-יענך אביך קשה

20:11 ויאמר יהונתן אל-דוד לכה ונצא השדה ויצאו שניהם השדה

20:12 ויאמר יהונתן אל-דוד יהוה אלהי ישראל כי-אחקר את-אבי כעת מחר השלשית והנה-טוב אל-דוד ולא-אז אשלח אליך וגליתי את-אזנך

20:13 כה-יעשה יהוה ליהונתן וכה יסיף כי-ייטב אל-אבי את-הרעה עליך וגליתי את-אזנך ושלחתיך והלכת לשלום ויהי יהוה עמך כאשר היה עם-אבי

20:14 ולא אם-עודני חי ולא-תעשה עמדי חסד יהוה ולא אמות

20:15 ולא-תכרת את-חסדך מעם ביתי עד-עולם ולא בהכרת יהוה את-איבי דוד איש מעל פני האדמה

20:16 ויכרת יהונתן עם-בית דוד ובקש יהוה מיד איבי דוד

20:17 ויוסף יהונתן להשביע את-דוד באהבתו אתו כי-אהבת נפשו אהבו

20:18 ויאמר-לו יהונתן מחר חדש ונפקדת כי יפקד מושבך

20:19 ושלשת תרד מאד ובאת אל-המקום אשר-נסתרת שם ביום המעשה וישבת אצל האבן האזל

20:20 ואני שלשת החצים צדה אורה לשלח-לי למטרה

20:21 והנה אשלח את-הנער לך מצא את-החצים אם-אמר אמר לנער הנה החצים ממך והנה קחנו ובאה כי-שלום לך ואין דבר חי-יהוה

20:22 ואם-כה אמר לעלם הנה החצים ממך והלאה לך כי שלחך יהוה

20:23 והדבר אשר דברנו אני ואתה הנה יהוה ביני ובינך עד-עולם

20:24 ויסתר דוד בשדה ויהי החדש וישב המלך על-הלחם לאכול

20:25 וישב המלך על-מושבו כפעם בפעם אל-מושב הקיר ויקם יהונתן וישב אבנר מצד שאול ויפקד מקום דוד

20:26 ולא-דבר שאול מאומה ביום ההוא כי אמר מקרה הוא בלתי טהור הוא כי-לא טהור

20:27 ויהי ממחרת החדש השני ויפקד מקום דוד ויאמר שאול אל-יהונתן בנו מדוע לא-בא בן-ישי גם-תמול גם-היום אל-הלחם

20:28 ויען יהונתן את-שאול נשאל נשאל דוד מעמדי עד-בית לחם

20:29 ויאמר שלחני נא כי זבח משפחה לנו בעיר והוא צוה-לי אחי ועתה אם-מצאתי חן בעיניך אמלטה נא ואראה את-אחי על-כן לא-בא אל-שלחן המלך

20:30 ויחר-אף שאול ביהונתן ויאמר לו בן-נעות המרדות הלוא ידעתי כי-בחר אתה לבן-ישי לבשתך ולבשת ערות אמך

20:31 כי כל-הימים אשר בן-ישי חי על-האדמה לא תכון אתה ומלכותך ועתה שלח וקח אתו אלי כי בן-מות הוא

20:32 ויען יהונתן את-שאול אביו ויאמר אליו למה יומת מה עשה

20:33 ויטל שאול את-החנית עליו להכתו וידע יהונתן כי-כלה היא מעם אביו להמית את-דוד

20:34 ויקם יהונתן מעם השלחן בחרי-אף ולא-אכל ביום-החדש השני לחם כי נעצב אל-דוד כי הכלמו אביו

20:35 ויהי בבקר ויצא יהונתן השדה למועד דוד ונער קטן עמו

20:36 ויאמר לנערו רץ מצא נא את-החצים אשר אנכי מורה הנער רץ והוא-ירה החצי להעברו

20:37 ויבא הנער עד-מקום החצי אשר ירה יהונתן ויקרא יהונתן אחרי הנער ויאמר הלוא החצי ממך והלאה

20:38 ויקרא יהונתן אחרי הנער מהרה חושה אל-תעמד וילקט נער יהונתן את-החצי ויבא אל-אדניו

20:39 והנער לא-ידע מאומה אך יהונתן ודוד ידעו את-הדבר

20:40 ויתן יהונתן את-כליו אל-הנער אשר-לו ויאמר לו לך הביא העיר

20:41 הנער בא ודוד קם מאצל הנגב ויפל לאפיו ארצה וישתחו שלש פעמים וישקו איש את-רעהו ויבכו איש את-רעהו עד-דוד הגדיל

20:42 ויאמר יהונתן לדוד לך לשלום אשר נשבענו שנינו אנחנו בשם יהוה לאמר יהוה יהיה ביני ובינך ובין זרעי ובין זרעך עד-עולם

×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.