×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Canon Van Nederland, Willem van Oranje 1533 - 1584

Willem van Oranje 1533 - 1584

1533 - 1584

Willem van Oranje

Van opstandeling tot ‘vader des vaderlands'

Willem van Oranje is een ambitieuze edelman die uitgroeit tot leider van de Opstand en later wordt vereerd als ‘vader des vaderlands'. Hij wordt gezien als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat. Zelf heeft hij echter die zelfstandige staat nooit nagestreefd.

Prins van Oranje

Willem wordt in 1533 op slot Dillenburg (in het huidige Duitsland) geboren. Hij erft in 1544 het Franse prinsdom Oranje (Orange) en mag zich voortaan ‘prins' noemen. Willem van Oranje heeft lutherse ouders maar Karel V eist, als keizer van het Heilige Roomse Rijk en heer der Nederlanden, dat de jonge prins verder een katholieke opvoeding krijgt. Daarom groeit Willem vanaf zijn twaalfde op aan het keizerlijk hof in Brussel. In die tijd is Brussel een wereldstad binnen een rijk dat zich uitstrekt van Oost-Europa tot Zuid-Amerika.

Willem raakt in die omgeving goed op de hoogte van de internationale politieke verhoudingen en bouwt een groot netwerk op. Zo schrijft hij zo'n 13.000 brieven aan zijn internationale contacten. Veel daarvan zijn in het Frans of in zijn moedertaal Duits geschreven.

Adellijke oppositie

Vanaf 1555 verwerft Oranje hoge posities en vaardigt Filips II, de zoon van Karel V, hem af om belangrijke internationale onderhandelingen te voeren. Als militair opperbevelhebber, lid van de Raad van State (adviesraad van de vorst), ridder in de Orde van het Gulden Vlies en stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht wordt hij een van de invloedrijkste edellieden in de Nederlanden. Maar zijn verhouding met Filips II verslechtert. Oranje wordt de belangrijkste woordvoerder van de adellijke oppositiepartij. Hij dringt bij de koning aan op minder strenge kettervervolgingen en verzet zich tegen de grotere rol van professionele ambtenaren in het landsbestuur. Door deze nieuwe ambtenaren raken edellieden hun oude posities kwijt.

Opstand

Het verzet tegen de Spaanse vorst groeit. Diplomatieke pogingen zijn weinig succesvol en in 1566 breekt de Beeldenstorm uit. Filips II beantwoordt de opstand met de aanstelling van de hertog van Alva, die de opstandelingen zwaar bestraft. Willem van Oranje vlucht, en organiseert vanaf 1568 vanuit slot Dillenburg verschillende militaire invallen in de Nederlanden om een einde te maken aan het bewind van Alva. In de Nederlanden voert hij zijn strijd daarnaast met propagandamiddelen als pamfletten, strijdliederen en prenten. Daaraan hebben we onder andere het Wilhelmus te danken. Aanvankelijk blijft militair succes uit. Pas als de geuzen, zoals de opstandelingen zichzelf noemen, op 1 april 1572 Den Briel innemen, begint de Opstand bredere steun te krijgen.

Tegen de verwachting in houden de opstandelingen in Holland en Zeeland stand, mede dankzij het doorzettingsvermogen van Oranje. Met de Pacificatie van Gent in 1576 weten zij zelfs vrede te sluiten met de overige gewesten. Het ideaal van Oranje lijkt nabij: het herstel van de zeventien gewesten onder adellijk bestuur en een einde maken aan de strijd tussen de verschillende groepen op basis van verdraagzaamheid. Maar deze eenheid is niet van lange duur.

Republiek

In 1580 zet Filips een beloning op het hoofd van Willem van Oranje. Willem reageert hierop met zijn Apologie (verweerschrift) en de Staten-Generaal van de opstandige gewesten komen met het Plakkaat van Verlating. De strekking van beide geschriften is dezelfde: verzet is gerechtvaardigd omdat de koning zich als een tiran gedraagt. Op 10 juli 1584 maakt de katholieke Balthasar Gerards met pistoolschoten een einde aan het leven van Willem van Oranje. Willem lijkt niets te hebben bereikt. Maar de opstandige provincies ontwikkelen zich een paar jaar na zijn dood tot een onafhankelijke zelfbewuste republiek. Daarom wordt Willem van Oranje achteraf beschouwd als de grondlegger van deze nieuwe staat, de 'vader des vaderlands'.


Willem van Oranje 1533 - 1584 Wilhelm von Oranien 1533 - 1584 William of Orange 1533 - 1584 Vilhelmas Oranietis 1533-1584 m. Вильгельм Оранский 1533 - 1584 奥兰治的威廉 1533 - 1584

**1533 - 1584**

Willem van Oranje Vilhelmas Oranietis

Van opstandeling tot ‘vader des vaderlands' Nuo maištininko iki "tėvynės tėvo

Willem van Oranje is een ambitieuze edelman die uitgroeit tot leider van de Opstand en later wordt vereerd als ‘vader des vaderlands'. Vilhelmas Oranietis - ambicingas didikas, kuris išauga į sukilimo lyderį ir vėliau yra garbinamas kaip "tėvynės tėvas". Hij wordt gezien als de grondlegger van een nieuwe Nederlandse staat. Jis laikomas naujos Nyderlandų valstybės įkūrėju. Zelf heeft hij echter die zelfstandige staat nooit nagestreefd. Tačiau jis pats niekada nesiekė šios nepriklausomos valstybės.

Prins van Oranje Oranžinis princas

Willem wordt in 1533 op slot Dillenburg (in het huidige Duitsland) geboren. Vilhelmas gimė 1533 m. Dilenburgo pilyje (dabartinėje Vokietijoje). Hij erft in 1544 het Franse prinsdom Oranje (Orange) en mag zich voortaan ‘prins' noemen. 1544 m. jis paveldi Prancūzijos Oranžo kunigaikštystę ir nuo šiol gali vadintis princu. Willem van Oranje heeft lutherse ouders maar Karel V eist, als keizer van het Heilige Roomse Rijk en heer der Nederlanden, dat de jonge prins verder een katholieke opvoeding krijgt. Vilhelmo Oranziečio tėvai buvo liuteronai, tačiau Karolis V, Šventosios Romos imperijos imperatorius ir Nyderlandų valdovas, pareikalavo, kad jaunasis princas ir toliau būtų auklėjamas katalikiškai. Daarom groeit Willem vanaf zijn twaalfde op aan het keizerlijk hof in Brussel. Todėl nuo 12 metų Vilhelmas augo imperatoriaus dvare Briuselyje. In die tijd is Brussel een wereldstad binnen een rijk dat zich uitstrekt van Oost-Europa tot Zuid-Amerika. Tuo metu Briuselis yra metropolis imperijoje, besidriekiančioje nuo Rytų Europos iki Pietų Amerikos.

Willem raakt in die omgeving goed op de hoogte van de internationale politieke verhoudingen en bouwt een groot netwerk op. Šioje aplinkoje Vilemas gerai išmano tarptautinius politinius santykius ir sukuria platų tinklą. Zo schrijft hij zo'n 13.000 brieven aan zijn internationale contacten. Taip jis parašo apie 13 000 laiškų savo tarptautiniams ryšiams. Veel daarvan zijn in het Frans of in zijn moedertaal Duits geschreven. Daugelis jų buvo parašyti prancūzų arba jo gimtąja vokiečių kalba.

Adellijke oppositie Kilni opozicija

Vanaf 1555 verwerft Oranje hoge posities en vaardigt Filips II, de zoon van Karel V, hem af om belangrijke internationale onderhandelingen te voeren. Nuo 1555 m. Oranžas užėmė aukštas pareigas, o Karolio V sūnus Pilypas II pavedė jam vesti svarbias tarptautines derybas. Als militair opperbevelhebber, lid van de Raad van State (adviesraad van de vorst), ridder in de Orde van het Gulden Vlies en stadhouder van Holland, Zeeland en Utrecht wordt hij een van de invloedrijkste edellieden in de Nederlanden. Būdamas vyriausiasis karo vadas, Valstybės tarybos (valdovo patariamosios tarybos) narys, Aukso Rūno ordino riteris, Olandijos, Zelandijos ir Utrechto stadionų valdytojas, jis tapo vienu įtakingiausių žemųjų žemių didikų. Maar zijn verhouding met Filips II verslechtert. Tačiau jo santykiai su Pilypu II pablogėjo. Oranje wordt de belangrijkste woordvoerder van de adellijke oppositiepartij. Oranžinis tampa pagrindiniu kilniosios opozicinės partijos atstovu. Hij dringt bij de koning aan op minder strenge kettervervolgingen en verzet zich tegen de grotere rol van professionele ambtenaren in het landsbestuur. Jis ragino karalių švelniau persekioti eretikus ir prieštaravo didesniam profesionalių pareigūnų vaidmeniui šalies administracijoje. Door deze nieuwe ambtenaren raken edellieden hun oude posities kwijt. Dėl šių naujų pareigūnų bajorai neteko savo senųjų pareigų.

Opstand Sukilimas

Het verzet tegen de Spaanse vorst groeit. Stiprėja pasipriešinimas Ispanijos monarchui. Diplomatieke pogingen zijn weinig succesvol en in 1566 breekt de Beeldenstorm uit. Diplomatinės pastangos buvo nesėkmingos, ir 1566 m. prasidėjo ikonoklazmas. Filips II beantwoordt de opstand met de aanstelling van de hertog van Alva, die de opstandelingen zwaar bestraft. Pilypas II atsakė į sukilimą paskirdamas Alvos hercogą, kuris griežtai nubaudė sukilėlius. Willem van Oranje vlucht, en organiseert vanaf 1568 vanuit slot Dillenburg verschillende militaire invallen in de Nederlanden om een einde te maken aan het bewind van Alva. Vilhelmas Oranietis pabėga ir nuo 1568 m. iš Dilenburgo pilies surengia kelis karinius žygius į Nyderlandus, kad užbaigtų Alvos valdymą. In de Nederlanden voert hij zijn strijd daarnaast met propagandamiddelen als pamfletten, strijdliederen en prenten. Nyderlanduose jis kovojo naudodamas propagandos priemones, tokias kaip lankstinukai, kovinės dainos ir spaudiniai. Daaraan hebben we onder andere het Wilhelmus te danken. Be kita ko, už tai esame dėkingi ir už nacionalinį himną. Aanvankelijk blijft militair succes uit. Iš pradžių karinė sėkmė nepasiekiama. Pas als de geuzen, zoals de opstandelingen zichzelf noemen, op 1 april 1572 Den Briel innemen, begint de Opstand bredere steun te krijgen. Tik 1572 m. balandžio 1 d. elgetoms, kaip save vadino sukilėliai, užėmus Den Brielį, sukilimas ėmė įgauti platesnę paramą.

Tegen de verwachting in houden de opstandelingen in Holland en Zeeland stand, mede dankzij het doorzettingsvermogen van Oranje. Priešingai nei tikėtasi, sukilėliai Olandijoje ir Zelandijoje išsilaikė iš dalies dėl Oranžo atkaklumo. Met de Pacificatie van Gent in 1576 weten zij zelfs vrede te sluiten met de overige gewesten. Po 1576 m. Gento pacifikacijos jiems netgi pavyko sudaryti taiką su kitais regionais. Het ideaal van Oranje lijkt nabij: het herstel van de zeventien gewesten onder adellijk bestuur en een einde maken aan de strijd tussen de verschillende groepen op basis van verdraagzaamheid. Atrodė, kad Oranžinio idealas yra arti: atkurti septyniolika provincijų, valdomų kilmingųjų, ir nutraukti tolerancija pagrįstą tarpgrupinę nesantaiką. Maar deze eenheid is niet van lange duur. Tačiau ši vienybė nėra ilgalaikė.

Republiek Respublika

In 1580 zet Filips een beloning op het hoofd van Willem van Oranje. 1580 m. Pilypas paskyrė atlygį už Viljamo Oranžo galvą. Willem reageert hierop met zijn Apologie (verweerschrift) en de Staten-Generaal van de opstandige gewesten komen met het Plakkaat van Verlating. Vilhelmas atsako savo apologija (gynybos raštu), o sukilusių regionų generalinės valstijos pateikia Plakkaat van Verlating. De strekking van beide geschriften is dezelfde: verzet is gerechtvaardigd omdat de koning zich als een tiran gedraagt. Abiejų raštų esmė ta pati: pasipriešinimas pateisinamas, nes karalius elgiasi kaip tironas. Op 10 juli 1584 maakt de katholieke Balthasar Gerards met pistoolschoten een einde aan het leven van Willem van Oranje. 1584 m. liepos 10 d. katalikas Baltazaras Gerardas pistoleto šūviais nutraukė Vilhelmo Oraniečio gyvybę. Willem lijkt niets te hebben bereikt. Atrodo, kad Viljamas nieko nepasiekė. Maar de opstandige provincies ontwikkelen zich een paar jaar na zijn dood tot een onafhankelijke zelfbewuste republiek. Tačiau praėjus keleriems metams po jo mirties sukilusios provincijos virto nepriklausoma, savimi pasitikinčia respublika. Daarom wordt Willem van Oranje achteraf beschouwd als de grondlegger van deze nieuwe staat, de 'vader des vaderlands'. Todėl Vilhelmas Oranietis retrospektyviai laikomas šios naujos valstybės įkūrėju, "tėvynės tėvu".