×

We use cookies to help make LingQ better. By visiting the site, you agree to our cookie policy.


image

Canon Van Nederland, De Romeinse Limes 47 - ± 350

De Romeinse Limes 47 - ± 350

47 - ± 350

De Romeinse Limes

Op de grens van de Romeinse wereld

Tweeduizend jaar geleden loopt de noordelijke grens van het enorme Romeinse Rijk dwars door het huidige Nederland. In het Latijn wordt de grens ‘limes' genoemd. De limes is in totaal duizenden kilometers lang en loopt van het noorden van Engeland tot aan de rand van de Sahara in Afrika. In de Lage Landen vormt de Rijn de grens.

Invloed

Om de grens te verdedigen bouwen de Romeinen verschillende wachtposten en legerkampen. In de buurt van Nijmegen komt een kamp dat twee legioenen van zesduizend man kan herbergen. Met hun rokken, blinkende helmen, schilden en zwaarden moeten de goed getrainde Romeinse soldaten indruk hebben gemaakt op de lokale bevolking. De Romeinse aanwezigheid is in ieder geval van grote invloed op de omgeving. Er worden imponerende tempels, badhuizen en boerderijen gebouwd en steeds meer land wordt voor landbouw in gebruik genomen. Ook brengen de Romeinen de eerste geschreven taal naar de regio: het Latijn. Ze brengen hun eigen godenverering mee, maar nemen ook Germaanse goden op. Op verschillende plaatsen bouwen ze tempels voor Hercules Magusanus, een combinatie van een Romeinse en een Germaanse godheid. Daarnaast bloeit de handel, want behalve als grens functioneert de Rijn als belangrijke transportader. Voorraden en handelswaar worden per boot aangevoerd.

Aanval uit het noorden

In de ogen van de Romeinen begint ten noorden van de limes de onbeschaafde wereld. Keltische en Germaanse stammen bewonen dit gebied. Maar de limes wordt ook een meer symbolische grens, die een limiet stelt aan de Romeinse macht. Het directe gezag van de Romeinen reikt niet veel verder dan de Rijn, al hebben ze eerst wel de ambitie om hun territorium uit te breiden. Dat begint om te slaan in het jaar 9 na Christus, als Germaanse troepen drie Romeinse legioenen vernietigend verslaan bij het Teutoburgerwoud, in het huidige Duitsland.

Ten noorden van de Rijn zijn de Romeinen nog tot 28 na Chr. heer en meester in het land der Friezen, maar dat volk komt met succes in opstand tegen de Romeinse overheersing. Op bevel van de keizer trekken de Romeinen zich vanaf het jaar 47 terug achter de Rijn, die daarmee de natuurlijke noordgrens wordt. De handel wordt daarna wel gewoon voortgezet en de Romeinse culturele invloed op de Friezen gaat door.

Ook op Romeins grondgebied, ten zuiden van de limes, vinden er opstanden plaats tegen de Romeinse overheersing. De bekendste is de opstand van de Bataven in het jaar 69 onder aanvoering van Julius Civilis. Lange tijd hebben de Bataven in vrede geleefd met de Romeinen en dienen ze ook in het Romeinse leger. Maar tijdens de strijd om de macht die na de dood van keizer Nero is ontstaan, neemt Civilis de leiding op zich van een opstand, die de Romeinen na ongeveer een jaar weten neer te slaan. Honderden jaren later, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, wordt het verhaal over deze Bataafse opstand gebruikt als inspiratiebron voor het verzet tegen Spanje.

Sporen

Vanaf de derde eeuw na Chr. neemt het aantal Germaanse invallen flink toe. De Romeinen zijn genoodzaakt om de limes te verlaten en trekken zich uiteindelijk terug achter de Alpen. Sporen van de Romeinse tijd zijn nog steeds terug te vinden in Nederland. Verschillende plaatsen in de oude grensstreek stammen uit de Romeinse tijd. Ook worden regelmatig nieuwe bodemvondsten gedaan. Zo zijn bij de aanleg van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn een wachttoren en twee schepen gevonden.


De Romeinse Limes 47 - ± 350 Der römische Limes 47 - ± 350 The Roman Limes 47 - ± 350 Il limes romano 47 - ± 350 Limes rzymski 47 - ± 350 O limes romano 47 - ± 350 Римский лимес 47 - ± 350 Roma Kireçleri 47 - ± 350 Римські лайми 47 - ± 350 罗马青柠 47 - ± 350

**47 - ± 350**

De Romeinse Limes The Roman Limes

Op de grens van de Romeinse wereld On the border of the Roman world

Tweeduizend jaar geleden loopt de noordelijke grens van het enorme Romeinse Rijk dwars door het huidige Nederland. Two thousand years ago, the northern border of the vast Roman Empire runs right through what is now the Netherlands. In het Latijn wordt de grens ‘limes' genoemd. De limes is in totaal duizenden kilometers lang en loopt van het noorden van Engeland tot aan de rand van de Sahara in Afrika. In de Lage Landen vormt de Rijn de grens. In the Low Countries, the Rhine forms the border.

Invloed Influence

Om de grens te verdedigen bouwen de Romeinen verschillende wachtposten en legerkampen. To defend the border, the Romans built several guard posts and army camps. In de buurt van Nijmegen komt een kamp dat twee legioenen van zesduizend man kan herbergen. A camp capable of housing two legions of six thousand men will be established near Nijmegen. Met hun rokken, blinkende helmen, schilden en zwaarden moeten de goed getrainde Romeinse soldaten indruk hebben gemaakt op de lokale bevolking. With their skirts, shiny helmets, shields and swords, the well-trained Roman soldiers must have impressed the locals. De Romeinse aanwezigheid is in ieder geval van grote invloed op de omgeving. In any case, the Roman presence has had a great impact on the surrounding area. Er worden imponerende tempels, badhuizen en boerderijen gebouwd en steeds meer land wordt voor landbouw in gebruik genomen. Imposing temples, bathhouses and farms were built, and more and more land was taken up for agriculture. Ook brengen de Romeinen de eerste geschreven taal naar de regio: het Latijn. Ze brengen hun eigen godenverering mee, maar nemen ook Germaanse goden op. They bring their own god worship, but also incorporate Germanic gods. Op verschillende plaatsen bouwen ze tempels voor Hercules Magusanus, een combinatie van een Romeinse en een Germaanse godheid. Daarnaast bloeit de handel, want behalve als grens functioneert de Rijn als belangrijke transportader. Voorraden en handelswaar worden per boot aangevoerd. Supplies and merchandise are brought in by boat.

Aanval uit het noorden Attack from the north

In de ogen van de Romeinen begint ten noorden van de limes de onbeschaafde wereld. In the eyes of the Romans, north of the limes begins the uncivilized world. Keltische en Germaanse stammen bewonen dit gebied. Celtic and Germanic tribes inhabit this area. Maar de limes wordt ook een meer symbolische grens, die een limiet stelt aan de Romeinse macht. But the limes also becomes a more symbolic border, setting a limit to Roman power. Het directe gezag van de Romeinen reikt niet veel verder dan de Rijn, al hebben ze eerst wel de ambitie om hun territorium uit te breiden. The direct authority of the Romans does not extend much beyond the Rhine River, although at first they have ambitions to expand their territory. Dat begint om te slaan in het jaar 9 na Christus, als Germaanse troepen drie Romeinse legioenen vernietigend verslaan bij het Teutoburgerwoud, in het huidige Duitsland. That begins to turn around in AD 9, when Germanic troops devastatingly defeat three Roman legions near the Teutoburg Forest, in present-day Germany.

Ten noorden van de Rijn zijn de Romeinen nog tot 28 na Chr. North of the Rhine, the Romans continued until 28 AD. heer en meester in het land der Friezen, maar dat volk komt met succes in opstand tegen de Romeinse overheersing. lord and master in the land of the Frisians, but that people successfully rebelled against Roman rule. Op bevel van de keizer trekken de Romeinen zich vanaf het jaar 47 terug achter de Rijn, die daarmee de natuurlijke noordgrens wordt. By order of the emperor, the Romans retreated behind the Rhine, which thus became the natural northern border, beginning in the year 47. De handel wordt daarna wel gewoon voortgezet en de Romeinse culturele invloed op de Friezen gaat door. Trade did continue after that, and Roman cultural influence on the Frisians continued.

Ook op Romeins grondgebied, ten zuiden van de limes, vinden er opstanden plaats tegen de Romeinse overheersing. Rebellions against Roman rule also took place in Roman territory, south of the limes. De bekendste is de opstand van de Bataven in het jaar 69 onder aanvoering van Julius Civilis. The most famous is the revolt of the Batavians in the year 69 led by Julius Civilis. Lange tijd hebben de Bataven in vrede geleefd met de Romeinen en dienen ze ook in het Romeinse leger. For a long time, the Batavians lived in peace with the Romans and also served in the Roman army. Maar tijdens de strijd om de macht die na de dood van keizer Nero is ontstaan, neemt Civilis de leiding op zich van een opstand, die de Romeinen na ongeveer een jaar weten neer te slaan. But during the struggle for power that ensued after the death of Emperor Nero, Civilis took charge of a revolt, which the Romans managed to put down after about a year. Honderden jaren later, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, wordt het verhaal over deze Bataafse opstand gebruikt als inspiratiebron voor het verzet tegen Spanje. Hundreds of years later, during the Eighty Years' War, the story of this Batavian uprising is used as inspiration for resistance against Spain.

Sporen Trace

Vanaf de derde eeuw na Chr. From the third century AD. neemt het aantal Germaanse invallen flink toe. the number of Germanic raids increases considerably. De Romeinen zijn genoodzaakt om de limes te verlaten en trekken zich uiteindelijk terug achter de Alpen. The Romans were forced to abandon the limes and eventually retreated behind the Alps. Sporen van de Romeinse tijd zijn nog steeds terug te vinden in Nederland. Traces of the Roman period can still be found in the Netherlands. Verschillende plaatsen in de oude grensstreek stammen uit de Romeinse tijd. Several sites in the ancient border region date back to Roman times. Ook worden regelmatig nieuwe bodemvondsten gedaan. Zo zijn bij de aanleg van de Utrechtse wijk Leidsche Rijn een wachttoren en twee schepen gevonden. For example, a watchtower and two ships were found during the construction of Utrecht's Leidsche Rijn neighborhood.