×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

LinguaTree Slow Greek Lessons, Greek tutor’s advice: How to adopt the right mindset

Greek tutor's advice: How to adopt the right mindset

Γεια σας

και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά.

Το σημερινό θέμα αφορά

κάποιες κακές συνήθειες

που λειτουργούν ως εμπόδιο

όταν προσπαθούμε να μάθουμε μία ξένη γλώσσα.

Αν και το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσω σήμερα

είναι για πιο προχωρημένους ίσως μαθητές,

θα πρότεινα και στους αρχάριους να παρακολουθήσουν το βίντεό μου

μέχρι το τέλος,

γιατί οι συμβουλές που πρόκειται να δώσω

είναι σίγουρα χρήσιμες για όλα τα επίπεδα.

Εάν αυτό σας ακούγεται καλή ιδέα

πάμε να ξεκινήσουμε.

Αρχικά δεν πρέπει να βάζουμε πολύ γενικούς στόχους.

Όσο πιο γενικός και αόριστος είναι ένας στόχος μέσα στο μυαλό μας,

τόσο πιο δύσκολο μας είναι να τον πετύχουμε.

Έτσι, εάν ο στόχος σου είναι να μάθεις να μιλάς ελληνικά,

καλό θα ήταν να τον σπάσεις σε μικρότερους επιμέρους στόχους.

Για παράδειγμα μέσα σε μία εβδομάδα

θα μάθω να χρησιμοποιώ πολύ καλά την ονομαστική πτώση.

Αυτές οι μικρές επιτυχίες

μας βοηθάνε να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας

και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας.

Η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας

σίγουρα δεν είναι η μοναδική σας ασχολία.

Κάποιοι από εσάς σπουδάζετε,

άλλοι δουλεύετε

και γενικά η μέρα σας είναι γεμάτη.

Έτσι, είναι πολύ εύκολο να πει κανείς:

«Άστο, δεν πειράζει. Θα διαβάσω ελληνικά αύριο! »

Το κλειδί για την επιτυχία σε ότι κι αν κάνουμε στη ζωή μας

είναι η συνέπεια.

Μόνο αν προσπαθούμε καθημερινά

θα δούμε αποτελέσματα.

Έστω και 10 λεπτά την ημέρα είναι αρκετά

για να χτίσουμε και να διατηρήσουμε μία συνήθεια.

Η τελευταία μου συμβουλή

είναι να μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους.

Το διαδίκτυο έχει γεμίσει με άτομα

που ισχυρίζονται ότι έμαθαν ιταλικά μέσα σε μόλις ένα μήνα

η μιλάνε άπταιστα γαλλικά μέσα σε μερικές εβδομάδες.

Δεν ξέρω αν όλες αυτές οι ιστορίες είναι αληθινές

αλλά αυτό που θα σας πρότεινα

είναι να συγκρίνετε πάντα τον εαυτό σας με τον εαυτό σας.

Ο καθένας μας έχει τους δικούς του ξεχωριστούς ρυθμούς

και ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε

είναι μοναδικός για τον καθένα μας.

Σίγουρα λοιπόν, οι γνώσεις σας σήμερα

είναι περισσότερες από τις χθεσινές

και πολύ περισσότερες

σε σχέση με την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε να μαθαίνετε ελληνικά.

Και για αυτό σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια!

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο,

τότε σίγουρα θα σας αρέσει και το βίντεό μου

για φράσεις που δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε

ούτε στα ελληνικά αλλά και σε καμία άλλη γλώσσα.

Και μην ξεχνάτε:

να βάζετε πάντα μικρούς και εφικτούς στόχους,

να είστε συνεπείς γιατί με αυτόν τον τρόπο χτίζετε συνήθειες

και τέλος να μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν άλλο παρά μόνο με εσάς.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά!


Greek tutor’s advice: How to adopt the right mindset Greek tutor's advice: How to adopt the right mindset Consejos de un tutor griego: cómo adoptar la mentalidad adecuada Conseil d'un tuteur grec : comment adopter le bon état d'esprit ? I consigli del tutor greco: come adottare la giusta mentalità

Γεια σας

και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο and welcome to another video y bienvenidos a otro vídeo

στο οποίο μιλάω αργά ελληνικά. in which I speak slow Greek. en el que hablo griego lentamente.

Το σημερινό θέμα αφορά Das heutige Thema dreht sich um Today's topic concerns El tema de hoy tiene que ver L'argomento di oggi riguarda

κάποιες κακές συνήθειες einige schlechte Angewohnheiten some bad habits con algunos malos hábitos

που λειτουργούν ως εμπόδιο die als Barriere wirken which act as a barrier que actúan como obstáculo

όταν προσπαθούμε να μάθουμε μία ξένη γλώσσα. wenn wir versuchen, eine Fremdsprache zu lernen. when we try to learn a foreign language. cuando intentamos aprender un idioma nuevo.

Αν και το λεξιλόγιο που θα χρησιμοποιήσω σήμερα Obwohl das Vokabular ich heute verwenden werde Although the vocabulary I will use today Aunque el vocabulario que voy a usar hoy

είναι για πιο προχωρημένους ίσως μαθητές, ist vielleicht etwas für Fortgeschrittene, is for perhaps more advanced students, es quizás para estudiantes más avanzados,

θα πρότεινα και στους αρχάριους να παρακολουθήσουν το βίντεό μου Ich würde auch Anfängern empfehlen, sich mein Video anzusehen I would also suggest beginners to watch my video le recomendaría también a los principiantes que sigan el vídeo

μέχρι το τέλος, bis zum Ende, till the end, hasta el final,

γιατί οι συμβουλές που πρόκειται να δώσω weil der Rat, den ich gleich geben werde because the advice I am going to give porque los consejos que os voy a dar

είναι σίγουρα χρήσιμες για όλα τα επίπεδα. Sie sind definitiv für alle Ebenen nützlich. are certainly useful for all levels. son definitivamente útiles para todos los niveles.

Εάν αυτό σας ακούγεται καλή ιδέα Wenn das für Sie nach einer guten Idee klingt If this sounds like a good idea Si os parece buena idea Se questa sembra una buona idea

πάμε να ξεκινήσουμε. Let's get started. vamos a empezar.

Αρχικά δεν πρέπει να βάζουμε πολύ γενικούς στόχους. Zunächst sollten wir uns keine sehr allgemeinen Ziele setzen. Initially we should not set very general goals. Al principio no deberíamos ponernos objetivos muy genéricos. Innanzitutto, non dobbiamo fissare obiettivi molto generici.

Όσο πιο γενικός και αόριστος είναι ένας στόχος μέσα στο μυαλό μας, Je allgemeiner und vager ein Ziel in unserem Kopf ist, The more general and vague a goal is in our mind, Cuanto más general y vaga sea una meta en nuestra mente,

τόσο πιο δύσκολο μας είναι να τον πετύχουμε. desto schwieriger ist es für uns, ihn zu erreichen. the more difficult it is for us to achieve him. más difícil nos será lograrla.

Έτσι, εάν ο στόχος σου είναι να μάθεις να μιλάς ελληνικά, Wenn Ihr Ziel also ist, Griechisch zu lernen, So, if your goal is to learn to speak Greek, Así, si tu meta es aprender a hablar griego,

καλό θα ήταν να τον σπάσεις σε μικρότερους επιμέρους στόχους. es wäre gut, es in kleinere Einzelziele aufzuteilen. you might want to break it down into smaller individual goals. sería bueno dividirla en objetivos concretos más pequeños. è possibile suddividere l'obiettivo in obiettivi individuali più piccoli.

Για παράδειγμα μέσα σε μία εβδομάδα For example, within one week Por ejemplo, en una semana

θα μάθω να χρησιμοποιώ πολύ καλά την ονομαστική πτώση. Ich werde lernen, den Nominativ sehr gut zu verwenden. I will learn to use the nominal drop very well. voy a aprender a usar muy bien el caso nominativo. Imparerò a usare molto bene il caso nominativo.

Αυτές οι μικρές επιτυχίες Diese kleinen Erfolge These small successes Estos pequeños triunfos

μας βοηθάνε να χτίσουμε την αυτοπεποίθησή μας Sie helfen uns, unser Selbstvertrauen aufzubauen help us build our self-confidence nos ayudan a reforzar nuestra confianza en nosotros mismos ci aiutano a costruire la nostra fiducia in noi stessi

και μας δίνουν δύναμη να συνεχίσουμε την προσπάθειά μας. und sie geben uns die Kraft, unsere Bemühungen fortzusetzen. and give us strength to continue our efforts. y nos dan fuerzas para seguir intentándolo.

Η εκμάθηση μίας ξένης γλώσσας Eine Fremdsprache lernen Learning a foreign language Aprender una lengua extranjera

σίγουρα δεν είναι η μοναδική σας ασχολία. Es ist definitiv nicht Ihre einzige Beschäftigung. it is definitely not your only occupation. seguro que no es vuestra única preocupación. non è certo la sua unica occupazione.

Κάποιοι από εσάς σπουδάζετε, Einige von Ihnen studieren, Some of you are studying, Algunos de vosotros estáis estudiando,

άλλοι δουλεύετε andere arbeiten others work otros trabajáis,

και γενικά η μέρα σας είναι γεμάτη. und im Allgemeinen ist Ihr Tag voll. and generally your day is full. y, en general, tenéis los días completos.

Έτσι, είναι πολύ εύκολο να πει κανείς: So lässt sich ganz einfach sagen: Thus, it is very easy to say: Así que es muy fácil decir:

«Άστο, δεν πειράζει. Θα διαβάσω ελληνικά αύριο! » „Vergiss es, es ist in Ordnung. Ich werde morgen Griechisch lesen! » "Forget it it's OK. I will read Greek tomorrow! » "Venga, no pasa nada. ¡Estudio griego mañana!"

Το κλειδί για την επιτυχία σε ότι κι αν κάνουμε στη ζωή μας Der Schlüssel zum Erfolg bei allem, was wir im Leben tun The key to success in whatever we do in our lives La clave para el éxito en cualquier cosa que hagamos en la vida La chiave del successo in qualsiasi cosa facciamo nella vita

είναι η συνέπεια. ist die Konsequenz. is the consequence. es la consistencia.

Μόνο αν προσπαθούμε καθημερινά Nur wenn wir es jeden Tag versuchen Only if we try everyday Solo si nos esforzamos a diario

θα δούμε αποτελέσματα. wir werden Ergebnisse sehen. we will see results. veremos resultados.

Έστω και 10 λεπτά την ημέρα είναι αρκετά Schon 10 Minuten am Tag reichen aus Even 10 minutes a day is enough Incluso 10 minutos al día son suficientes

για να χτίσουμε και να διατηρήσουμε μία συνήθεια. eine Gewohnheit aufzubauen und beizubehalten. to build and maintain a habit. para construir y mantener un hábito.

Η τελευταία μου συμβουλή Mein letzter Tipp My last piece of advice Mi último consejo

είναι να μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με τους άλλους. ist, sich nicht mit anderen zu vergleichen. is not to compare yourself to others. es no compararse uno mismo con los demás.

Το διαδίκτυο έχει γεμίσει με άτομα Das Internet ist voller Menschen The internet is full of people Internet está lleno de gente Internet è pieno di persone

που ισχυρίζονται ότι έμαθαν ιταλικά μέσα σε μόλις ένα μήνα die behaupten, in nur einem Monat Italienisch gelernt zu haben who claim to have learned Italian in just one month que afirman haber aprendido italiano en solo un mes

η μιλάνε άπταιστα γαλλικά μέσα σε μερικές εβδομάδες. oder innerhalb weniger Wochen fließend Französisch sprechen. or speak fluent French within a few weeks. o hablar francés con fluidez en unas pocas semanas.

Δεν ξέρω αν όλες αυτές οι ιστορίες είναι αληθινές Ich weiß nicht, ob all diese Geschichten wahr sind I don't know if all these stories are true No sé si todas estas historias son ciertas,

αλλά αυτό που θα σας πρότεινα aber was würde ich dir vorschlagen but what I would suggest pero lo que yo os recomendaría

είναι να συγκρίνετε πάντα τον εαυτό σας με τον εαυτό σας. ist, sich immer mit sich selbst zu vergleichen. is to always compare yourself to yourself. es que os comparéis siempre a vosotros mismos con vosotros mismos.

Ο καθένας μας έχει τους δικούς του ξεχωριστούς ρυθμούς Jeder von uns hat seinen eigenen einzigartigen Rhythmus Each of us has our own unique rhythms Cada uno de nosotros tiene su propio ritmo único

και ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε und wie wir lernen and the way we learn y la forma en que aprendemos

είναι μοναδικός για τον καθένα μας. ist für jeden von uns einzigartig. is unique to each of us. es única para cada uno.

Σίγουρα λοιπόν, οι γνώσεις σας σήμερα So sicher, Ihr Wissen heute Definitely your knowledge today Seguro, por tanto, que vuestro conocimiento hoy

είναι περισσότερες από τις χθεσινές sie sind mehr als gestern is more than yesterday es mayor que el de ayer,

και πολύ περισσότερες und vieles mehr and much more y mucho mayor

σε σχέση με την πρώτη μέρα που ξεκινήσατε να μαθαίνετε ελληνικά. verglichen mit dem ersten Tag, an dem Sie angefangen haben, Griechisch zu lernen. compared to the first day you started learning Greek. en comparación con el primer día que empezásteis a aprender griego.

Και για αυτό σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια! Und dafür verdienen Sie viele Glückwünsche! And for that you deserve a lot of congratulations! ¡Y por eso os merecéis muchas felicitaciones! E per questo meritate molte congratulazioni!

Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό βίντεο. Das war also das heutige Video. So that was today's video. Pues este ha sido el vídeo de hoy.

Αν σας φάνηκε χρήσιμο, Wenn Sie es nützlich fanden, If you found it useful, Si os ha parecido útil,

τότε σίγουρα θα σας αρέσει και το βίντεό μου dann wird dir mein Video bestimmt auch gefallen then you will definitely like my video entonces seguro que os gustará también mi vídeo

για φράσεις που δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε für Phrasen, die wir nicht verwenden sollten for phrases we shouldn't use sobre frases que no debemos usar per le frasi che non dovremmo usare

ούτε στα ελληνικά αλλά και σε καμία άλλη γλώσσα. weder auf Griechisch noch in irgendeiner anderen Sprache. neither in Greek nor in any other language. ni en griego ni en ningún otro idioma.

Και μην ξεχνάτε: Und vergiss nicht: And do not forget: Y no os olvidéis:

να βάζετε πάντα μικρούς και εφικτούς στόχους, immer kleine und erreichbare Ziele setzen, always set small and achievable goals, poned siempre metas pequeñas y alcanzables,

να είστε συνεπείς γιατί με αυτόν τον τρόπο χτίζετε συνήθειες Sei konsequent, denn so baust du Gewohnheiten auf be consistent because that's how you build habits sed consistentes porque de esta forma construís hábitos,

και τέλος να μη συγκρίνετε τον εαυτό σας με κανέναν άλλο παρά μόνο με εσάς. und vergleiche dich endlich mit niemandem außer dir selbst. and finally don't compare yourself to anyone but yourself. y por último, no os comparéis con nadie más aparte de con vosotros mismos.

Εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά στο επόμενο μάθημα. Wir sehen uns das nächste Mal in der nächsten Lektion. We will see you next time in the next lesson. Nos vemos la próxima vez, en la próxima clase.

Μέχρι τότε, φιλάκια πολλά! Bis dahin viele Küsse! Until then, lots of kisses! Hasta entonces, ¡muchos besitos!