×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use two very Common Greek Expressions. - YouTube

Learn how to use two very Common Greek Expressions. - YouTube

Αγαπητοί μαθητές γεια σας.

Σήμερα θα λύσουμε την απορία του μαθητή μας Jean - Louis, ο οποίος ζήτησε να μάθει,

ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις φράσεις «έχω καιρό» και «έχω χρόνο»

και πως χρησιμοποιούνται στον λόγο μας.

Τόσο η λέξη «καιρός», εκτός από τις κλιματολογικές συνθήκες, όσο και η λέξη «χρόνος» αναφέρονται

αναφέρονται στο διάστημα ανάμεσα σε δύο χρονικά σημεία, που είναι διαθέσιμο για κάτι.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις.

Για να δούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τη χρήση τους.

«Όταν έχω καιρό, θα περάσω να σε δω».

Όταν δηλαδή έχω διαθέσιμο, ελεύθερο χρόνο, τότε θα περάσω να σε δω.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η λέξη «χρόνος».

«Όταν έχω χρόνο, θα περάσω να σε δω» κι έχουν ακριβώς την ίδια σημασία.

Παρόμοιες περιπτώσεις, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο λέξεις με την ίδια σημασία είναι:

«Δε βρήκα καιρό να διαβάσω / Δε βρήκα χρόνο να διαβάσω.»

«Δε μου μένει καιρός ούτε να φάω / Δε μου μένει χρόνος ούτε να φάω.»

«Δε βρήκα καιρό να του μιλήσω / Δε βρήκα χρόνο να του μιλήσω.»

Ωστόσο, η λέξη καιρός μπορεί να σημαίνει και μια κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι,

όπως για παράδειγμα: «Είναι καιρός να φύγουμε», είναι δηλαδή η κατάλληλη στιγμή

ή «Είναι καιρός να αποφασίσεις για το μέλλον σου», τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αποφασίσεις για το μέλλον σου.

Υπάρχουν ακόμη δύο περιπτώσεις, όπου οι δύο αυτές λέξεις, αποκτούν διαφορετική σημασία.

Η πρώτη είναι: «Έχω χρόνια να το κάνω», που σημαίνει ότι πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που έχω να κάνω κάτι

ή «Έχω καιρό να πάω σινεμά», δηλαδή έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που πήγα σινεμά.

Η δεύτερη περίπτωση, είναι όταν λέμε «Έχω χρόνο να διαβάσω» ή «Έχω χρόνο να μαγειρέψω.»

Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαίνει ότι έχω διαθέσιμο χρόνο να κάνω κάτι, προλαβαίνω.

Εξαρτάται και από την προφορά μας πολλές φορές, ώστε να καταλάβει ο άλλος τι εννοούμε.

Προσέξτε λίγο πώς ακούγεται στην πρώτη και πώς στη δεύτερη περίπτωση:

«Έχω χρόνια να πάω ταξίδι» - «Έχω χρόνο να ετοιμαστώ».

Με τον διαφορετικό τονισμό και την προφορά, η πρότασή μας αποκτά διαφορετική σημασία.

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την λέξη «ώρα»,

όπου και πάλι έχει την ίδια σημασία. Δηλαδή: «Έχω ώρα να ετοιμαστώ», «Έχω ώρα μέχρι να φύγω»,

«Έχω ώρα να απαντήσω στα email μου».

Αυτά λοιπόν για σήμερα.

Γράψτε μας κι εσείς παραδείγματα με αυτές τις λέξεις,

στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο ή στείλτε μας τις δικές σας απορίες.

Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.


Learn how to use two very Common Greek Expressions. - YouTube

Αγαπητοί μαθητές γεια σας. Hallo liebe Studenten. Dear students, hello.

Σήμερα θα λύσουμε την απορία του μαθητή μας Jean - Louis, ο οποίος ζήτησε να μάθει, Heute werden wir die Frage unseres Studenten Jean-Louis lösen, der wissen wollte, Today we will solve the question of our student Jean - Louis, who want to know

ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στις φράσεις «έχω καιρό» και «έχω χρόνο» was ist der unterschied zwischen den sätzen "ich habe zeit" und "ich habe zeit" what is the difference between the phrases "έχω καιρό" and "έχω χρόνο"

και πως χρησιμοποιούνται στον λόγο μας. and how they are used when we speak.

Τόσο η λέξη «καιρός», εκτός από τις κλιματολογικές συνθήκες, όσο και η λέξη «χρόνος» αναφέρονται Neben den klimatischen Bedingungen wird sowohl das Wort „Wetter“ als auch das Wort „Zeit“ erwähnt Both the word "καιρός", except for the weather conditions, and the word "χρόνος" refer to

αναφέρονται στο διάστημα ανάμεσα σε δύο χρονικά σημεία, που είναι διαθέσιμο για κάτι. bezeichnen den Raum zwischen zwei Zeitpunkten, der für etwas zur Verfügung steht. the space between two-time points, which is available for something.

Υπάρχουν βέβαια και κάποιες εξαιρέσεις. Natürlich gibt es einige Ausnahmen. There are, of course, some exceptions.

Για να δούμε μερικά παραδείγματα για να καταλάβετε τη χρήση τους. Schauen wir uns einige Beispiele an, um ihre Verwendung zu verstehen. Let's see some examples to understand their use.

«Όταν έχω καιρό, θα περάσω να σε δω». "Wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei, um dich zu sehen." "Όταν έχω καιρό, θα περάσω να σε δω."

Όταν δηλαδή έχω διαθέσιμο, ελεύθερο χρόνο, τότε θα περάσω να σε δω. Das heißt, wenn ich freie Zeit habe, dann komme ich zu Ihnen. That is, when I have free time, then I will come to see you.

Με τον ίδιο τρόπο, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η λέξη «χρόνος». In gleicher Weise kann das Wort "Zeit" verwendet werden. In the same way, the word "χρόνος" can be used.

«Όταν έχω χρόνο, θα περάσω να σε δω» κι έχουν ακριβώς την ίδια σημασία. „Wenn ich Zeit habe, komme ich vorbei, um dich zu sehen“ und sie haben genau die gleiche Bedeutung. "Όταν έχω χρόνο, θα περάσω να σε δω" and they have exactly the same meaning.

Παρόμοιες περιπτώσεις, όπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν και οι δύο λέξεις με την ίδια σημασία είναι: Ähnliche Fälle, in denen beide Wörter mit derselben Bedeutung verwendet werden können, sind: Similar cases where both words with the same meaning can be used are:

«Δε βρήκα καιρό να διαβάσω / Δε βρήκα χρόνο να διαβάσω.» "Ich fand keine Zeit zum Lesen / Ich fand keine Zeit zum Lesen." "Δε βρήκα καιρό να διαβάσω / Δε βρήκα χρόνο να διαβάσω."

«Δε μου μένει καιρός ούτε να φάω / Δε μου μένει χρόνος ούτε να φάω.» "Ich habe nicht einmal Zeit zum Essen / Ich habe nicht einmal Zeit zum Essen." "Δε μου μένει καιρός ούτε να φάω / Δε μου μένει χρόνος ούτε να φάω."

«Δε βρήκα καιρό να του μιλήσω / Δε βρήκα χρόνο να του μιλήσω.» „Ich fand keine Zeit, mit ihm zu reden / Ich fand keine Zeit, mit ihm zu reden.“ "Δε βρήκα καιρό να του μιλήσω / Δε βρήκα χρόνο να του μιλήσω."

Ωστόσο, η λέξη καιρός μπορεί να σημαίνει και μια κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι, Das Wort Zeit kann jedoch auch eine angemessene Zeit bedeuten, um etwas zu tun, However, the word weather can also mean a good time to do something,

όπως για παράδειγμα: «Είναι καιρός να φύγουμε», είναι δηλαδή η κατάλληλη στιγμή wie zum Beispiel: "Es ist Zeit zu gehen", das heißt, es ist der richtige Zeitpunkt such as "Είναι καιρός να φύγουμε," which is the right time

ή «Είναι καιρός να αποφασίσεις για το μέλλον σου», τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να αποφασίσεις για το μέλλον σου. oder "Es ist Zeit, über deine Zukunft zu entscheiden", jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um über deine Zukunft zu entscheiden. or Είναι καιρός να αποφασίσεις για το μέλλον σου", now is the time to decide on your future.

Υπάρχουν ακόμη δύο περιπτώσεις, όπου οι δύο αυτές λέξεις, αποκτούν διαφορετική σημασία. Es gibt noch zwei Fälle, in denen diese beiden Wörter eine unterschiedliche Bedeutung erhalten. There are two other cases where these two words have different meanings.

Η πρώτη είναι: «Έχω χρόνια να το κάνω», που σημαίνει ότι πέρασαν πολλά χρόνια από τότε που έχω να κάνω κάτι Das erste ist: „Ich hatte Jahre, um es zu tun“, was bedeutet, dass es viele Jahre her ist, dass ich etwas getan habe The first is: "Έχω χρόνια να το κάνω", which means that many years have passed since I had to do something

ή «Έχω καιρό να πάω σινεμά», δηλαδή έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που πήγα σινεμά. oder „Es ist schon eine Weile her, dass ich ins Kino gegangen bin“, was bedeutet, dass es lange her ist, dass ich das letzte Mal ins Kino gegangen bin. or "Έχω καιρό να πάω σινεμά", that is, it has been a long time since I last went to the cinema.

Η δεύτερη περίπτωση, είναι όταν λέμε «Έχω χρόνο να διαβάσω» ή «Έχω χρόνο να μαγειρέψω.» Der zweite Fall ist, wenn wir sagen „Ich habe Zeit zum Lesen“ oder „Ich habe Zeit zum Kochen“. The second case is when we say "Έχω χρόνο να μαγειρέψω."

Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαίνει ότι έχω διαθέσιμο χρόνο να κάνω κάτι, προλαβαίνω. In diesen Fällen bedeutet es, dass ich Zeit habe, etwas zu tun, ich hole auf. In these cases, it means that I have time to do something.

Εξαρτάται και από την προφορά μας πολλές φορές, ώστε να καταλάβει ο άλλος τι εννοούμε. Es kommt auch oft auf unsere Aussprache an, damit der andere versteht, was wir meinen. It also depends on our pronunciation many times, so that the other person understands what we mean.

Προσέξτε λίγο πώς ακούγεται στην πρώτη και πώς στη δεύτερη περίπτωση: Achten Sie darauf, wie es im ersten Fall klingt und wie es im zweiten Fall klingt: Pay close attention to how it sounds in the first and how in the second:

«Έχω χρόνια να πάω ταξίδι» - «Έχω χρόνο να ετοιμαστώ». "Ich habe Jahre Zeit, um auf eine Reise zu gehen" - "Ich habe Zeit, mich vorzubereiten." "Έχω χρόνια να πάω ταξίδι" - "Έχω χρόνο να ετοιμαστώ".

Με τον διαφορετικό τονισμό και την προφορά, η πρότασή μας αποκτά διαφορετική σημασία. Durch die unterschiedliche Intonation und Aussprache bekommt unser Satz eine andere Bedeutung. With different emphasis and pronunciation, our sentence acquires a different meaning.

Στην περίπτωση αυτή, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την λέξη «ώρα», In diesem Fall können wir auch das Wort "Zeit" verwenden, In this case, we can also use the word "ώρα",

όπου και πάλι έχει την ίδια σημασία. Δηλαδή: «Έχω ώρα να ετοιμαστώ», «Έχω ώρα μέχρι να φύγω», wobei wieder die gleiche Bedeutung hat. Das heißt: „Ich habe Zeit, mich fertig zu machen“, „Ich habe Zeit, bis ich gehe“, where it still has the same meaning. That is, "Έχω ώρα να ετοιμαστώ" "Έχω ώρα μέχρι να φύγω"

«Έχω ώρα να απαντήσω στα email μου». "Ich habe Zeit, meine E-Mails zu beantworten." "Έχω ώρα να απαντήσω στα email μου."

Αυτά λοιπόν για σήμερα. Das war es also für heute. That's all for today.

Γράψτε μας κι εσείς παραδείγματα με αυτές τις λέξεις, Schreiben Sie uns auch Beispiele mit diesen Wörtern, Write examples with these words,

στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο ή στείλτε μας τις δικές σας απορίες. in den Kommentaren unter diesem Video oder sende uns deine eigenen Fragen. in the comments below this video or send us your own questions.

Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Until next time, Bye.