×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use two similar Greek words.

Learn how to use two similar Greek words.

Γεια σας αγαπητοί μαθητές.

Σήμερα θα σας εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα στις λέξεις δράση και δραστηριότητα.

Αρχικά, η λέξη δράση, αναφέρεται στην επιθυμία του ανθρώπου να κάνει κάτι, μέσα από μια σειρά από πράξεις. Για παράδειγμα:

«Το σχολείο μας αποφάσισε να βοηθήσει τους άπορους μαθητές, με μια φιλανθρωπική δράση».

Αυτή η προσπάθεια, δε θα γίνει μια φορά και θα τελειώσει,

αλλά θα ακολουθήσουν πολλές ενέργειες, πολλές πράξεις μέχρι να τελειώσει.

«Οι ληστές, ακολουθούν συνωμοτική δράση, ώστε να μην τους βρίσκει η αστυνομία».

Ακολουθούν δηλαδή κάποιο σχέδιο, μια σειρά από πράξεις, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί.

Ακόμη, η λέξη δράση, χρησιμοποιείται για να δείξουμε μια φυσική δύναμη, όπως για παράδειγμα:

«Η δράση του παυσίπονου ήταν άμεση. Μόλις το ήπια, μου πέρασε ο πονοκέφαλος».

Το αποτέλεσμα που είχε δηλαδή, ήταν πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό.

Επίσης: «Η δράση του νερού πάνω στη φωτιά, ήταν αποτελεσματική», δηλαδή, μόλις έπεσε το νερό στη φωτιά, έσβησε.

Υπάρχει βέβαια και ακόμη μια χρήση αυτής της λέξης, στο θέατρο ή στον κινηματογράφο.

«Αυτή η ταινία έχει πολλή δράση» ή «'Η σκηνή αυτή έχει πολλή δράση», έχει δηλαδή μεγάλη αγωνία και περιπέτεια.

Τώρα η λέξη δραστηριότητα, έχει να κάνει με το σύνολο των ενεργειών ενός ατόμου ή μιας ομάδας.

«Η εταιρεία, έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στο εξωτερικό»,

αναπτύχθηκε δηλαδή αρκετά στο εξωτερικό, έχει μεγάλη ενέργεια.

Ακόμη ένα παράδειγμα: «Η Ελένη, σταμάτησε όσες δραστηριότητες έκανε, γιατί δεν έχει ελεύθερο χρόνο».

Σταμάτησε να ασχολείται με άλλες ασχολίες, με άλλες πράξεις.

Αυτά λοιπόν για σήμερα.

Γράψτε μας κι εσείς στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας απορίες κι εμείς

εμείς θα σας τις λύσουμε μέσα από ένα βίντεο μάθημα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.


Learn how to use two similar Greek words.

Γεια σας αγαπητοί μαθητές.

Σήμερα θα σας εξηγήσω τη διαφορά ανάμεσα στις λέξεις δράση και δραστηριότητα. Today I will explain the difference between the words δράση and δραστηριότητα.

Αρχικά, η λέξη δράση, αναφέρεται στην επιθυμία του ανθρώπου να κάνει κάτι, μέσα από μια σειρά από πράξεις. Για παράδειγμα: To begin with, the word ''δράση'' refers to a person's desire to do something through a series of actions. For example:

«Το σχολείο μας αποφάσισε να βοηθήσει τους άπορους μαθητές, με μια φιλανθρωπική δράση». "Our school decided to help needy students with a charity event."

Αυτή η προσπάθεια, δε θα γίνει μια φορά και θα τελειώσει, This effort will not be done once and it will stop,

αλλά θα ακολουθήσουν πολλές ενέργειες, πολλές πράξεις μέχρι να τελειώσει. but many actions will follow, many actions until it is over.

«Οι ληστές, ακολουθούν συνωμοτική δράση, ώστε να μην τους βρίσκει η αστυνομία». "The robbers are following a conspiratorial action, so that the police will not find them."

Ακολουθούν δηλαδή κάποιο σχέδιο, μια σειρά από πράξεις, ώστε να μην γίνονται αντιληπτοί. In other words, they follow a plan, a series of actions, so that they are not perceived by the police.

Ακόμη, η λέξη δράση, χρησιμοποιείται για να δείξουμε μια φυσική δύναμη, όπως για παράδειγμα: Also, the word ''δράση'' is used to indicate a physical force, such as:

«Η δράση του παυσίπονου ήταν άμεση. Μόλις το ήπια, μου πέρασε ο πονοκέφαλος». "The painkiller action was immediate.Asap I got it, headache passed "he said.

Το αποτέλεσμα που είχε δηλαδή, ήταν πολύ γρήγορο και αποτελεσματικό. In other words, the result was very fast and efficient.

Επίσης: «Η δράση του νερού πάνω στη φωτιά, ήταν αποτελεσματική», δηλαδή, μόλις έπεσε το νερό στη φωτιά, έσβησε. Also: "The action of water on the fire, was effective", that is, as soon as the water fell into the fire, it went out.

Υπάρχει βέβαια και ακόμη μια χρήση αυτής της λέξης, στο θέατρο ή στον κινηματογράφο. There is of course another use of this word, in theater or cinema.

«Αυτή η ταινία έχει πολλή δράση» ή «'Η σκηνή αυτή έχει πολλή δράση», έχει δηλαδή μεγάλη αγωνία και περιπέτεια. "This movie has a lot of action" or "This scene has a lot of action", that is, it has great action and adventure.

Τώρα η λέξη δραστηριότητα, έχει να κάνει με το σύνολο των ενεργειών ενός ατόμου ή μιας ομάδας. Now the word activity has to do with all the actions of an individual or a group.

«Η εταιρεία, έχει αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα στο εξωτερικό», "The company has developed a large activity abroad",

αναπτύχθηκε δηλαδή αρκετά στο εξωτερικό, έχει μεγάλη ενέργεια. that is, it was developed a lot abroad, it has a lot of energy.

Ακόμη ένα παράδειγμα: «Η Ελένη, σταμάτησε όσες δραστηριότητες έκανε, γιατί δεν έχει ελεύθερο χρόνο». Another example: "Eleni stopped all her activities, because she does not have free time".

Σταμάτησε να ασχολείται με άλλες ασχολίες, με άλλες πράξεις. He stopped engaging in other pursuits, in other acts.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. So these are for today.

Γράψτε μας κι εσείς στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας απορίες κι εμείς Write us your own questions in the comments below

εμείς θα σας τις λύσουμε μέσα από ένα βίντεο μάθημα. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. we will answer them for you through a video lesson. See you next time, bye.