×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use three important Greek nouns

Learn how to use three important Greek nouns

Γεια σας αγαπητοί μαθητές.

Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τρεις λέξεις και θα εξηγήσουμε τη χρήση τους.

Οι λέξεις αυτές είναι: επιλογή - εκλογή - διαλογή.

Οι τρεις αυτές λέξεις έχουν ίδιο το δεύτερο συνθετικό, που προέρχεται από το ρήμα λέγω,

αλλά το πρώτο συνθετικό είναι διαφορετικό, γεγονός που αλλάζει τη σημασία των λέξεων.

Συνεπώς, τα ρήματα είναι: επιλέγω - εκλέγω - διαλέγω.

Η λέξη επιλογή, αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία κάποιος επιλέγει, ξεχωρίζει το καλύτερο

από ένα σύνολο ή αποφασίζει ανάμεσα σε ορισμένες λύσεις.

Έτσι λέμε: «Η επιλογή επαγγέλματος, είναι πολύ σημαντική για τον κάθε άνθρωπο».

Το να διαλέξει κάποιος το κατάλληλο επάγγελμα είναι πολύ σημαντικό.

«Ήταν δική του επιλογή να φύγει από την Ελλάδα και να πάει να δουλέψει στη Γερμανία».

Ήταν δηλαδή, δική του απόφαση.

«Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να του μιλήσω σήμερα».

Είναι δηλαδή η μοναδική μου, η τελευταία μου ευκαιρία.

Η λέξη εκλογή, αναφέρεται στην ενέργεια ή στο αποτέλεσμα εκλογών, που πραγματοποιείται με ψηφοφορία.

Για παράδειγμα: «Την Κυριακή έγιναν εκλογές για ανάδειξη δημάρχου»,

ψήφισε δηλαδή ο λαός για να υπάρξει νέος δήμαρχος.

«Θεωρούσε βέβαιη την εκλογή του στη θέση του προέδρου της εταιρείας».

Ήταν σίγουρος ότι θα κέρδιζε στις εκλογές.

Τέλος, η λέξη διαλογή, αναφέρεται στην τακτοποίηση κατά κατηγορίες,

όσον αφορά το μέγεθος, την ποιότητα, το είδος και άλλα.

Ορισμένα παραδείγματα είναι: «Στις φρουταρίες υπάρχουν φρούτα και λαχανικά πρώτης και δεύτερης διαλογής».

Αυτά που ανήκουν στην πρώτη διαλογή, έχουν πολύ καλή ποιότητα,

είναι μεγάλα και έχουν ωραία εμφάνιση, ενώ αυτά που ανήκουν στη δεύτερη διαλογή,

είναι πιο μικρά, δεν έχουν τόσο ωραία εμφάνιση και ίσως είναι χτυπημένα και έχουν σημάδια.

«Στα ταχυδρομεία, γίνεται συγκέντρωση και διαλογή των γραμμάτων από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους».

Δηλαδή, πρώτα συγκεντρώνουν, μαζεύουν τα γράμματα και μετά κάνουν διαλογή,

τα διαχωρίζουν ανάλογα με το που πρέπει να τα στείλουν, ανά χώρα, ανά επαρχία κτλ.

Αυτά για σήμερα. Γράψτε μας κι εσείς ορισμένες προτάσεις στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο,

ώστε να καταλάβετε καλύτερα τη σημασία των τριών αυτών λέξεων. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας.


Learn how to use three important Greek nouns

Γεια σας αγαπητοί μαθητές. Hello dear students.

Στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τρεις λέξεις και θα εξηγήσουμε τη χρήση τους. In today's lesson we will talk about three words and explain their use.

Οι λέξεις αυτές είναι: επιλογή - εκλογή - διαλογή. Diese Worte sind: Selektion – Wahl – Selektion. These words are: επιλογή- εκλογή - διαλογή. Queste parole sono: selezione - elezione - selezione.

Οι τρεις αυτές λέξεις έχουν ίδιο το δεύτερο συνθετικό, που προέρχεται από το ρήμα λέγω, Diese drei Wörter haben dieselbe zweite Verbindung, die von dem Verb sagen stammt, These three words have the second part the same, which comes from the verb λέγω Queste tre parole hanno lo stesso secondo composto, che deriva dal verbo dire,

αλλά το πρώτο συνθετικό είναι διαφορετικό, γεγονός που αλλάζει τη σημασία των λέξεων. aber die erste Verbindung ist anders, was die Bedeutung der Wörter ändert. but the prefix is different, which changes the meaning of the words. ma il primo composto è diverso, il che cambia il significato delle parole.

Συνεπώς, τα ρήματα είναι: επιλέγω - εκλέγω - διαλέγω. Daher lauten die Verben: to choose - to choose - to choose. Therefore, the verbs are: επιλέγω - εκλέγω - διαλέγω. Pertanto, i verbi sono: scegliere - scegliere - scegliere.

Η λέξη επιλογή, αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία κάποιος επιλέγει, ξεχωρίζει το καλύτερο Das Wort Auswahl bezieht sich auf den Prozess, durch den man die Besten auswählt The word ''επιλογή'' refers to the process by which one chooses the best La parola selezione si riferisce al processo mediante il quale si seleziona, si individua il meglio

από ένα σύνολο ή αποφασίζει ανάμεσα σε ορισμένες λύσεις. aus einer Menge oder entscheidet sich zwischen bestimmten Lösungen. from a set or decides between certain solutions. da un set o decide tra determinate soluzioni.

Έτσι λέμε: «Η επιλογή επαγγέλματος, είναι πολύ σημαντική για τον κάθε άνθρωπο». So sagen wir: „Die Berufswahl ist für jeden Menschen sehr wichtig.“ So we say, "Η επιλογή επαγγέλματος, είναι πολύ σημαντική για τον κάθε άνθρωπο." È così che diciamo: "La scelta di una professione è molto importante per ogni persona".

Το να διαλέξει κάποιος το κατάλληλο επάγγελμα είναι πολύ σημαντικό. Die Wahl des richtigen Berufes ist sehr wichtig. Choosing the right profession is very important. La scelta della professione giusta è molto importante.

«Ήταν δική του επιλογή να φύγει από την Ελλάδα και να πάει να δουλέψει στη Γερμανία». "Es war seine Entscheidung, Griechenland zu verlassen und in Deutschland zu arbeiten." "Ήταν δική του επιλογή να φύγει από την Ελλάδα και να πάει να δουλέψει στη Γερμανία." "È stata una sua scelta lasciare la Grecia e andare a lavorare in Germania".

Ήταν δηλαδή, δική του απόφαση. Das heißt, es war seine eigene Entscheidung. In other words, it was his own decision. Cioè, è stata una sua decisione.

«Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να του μιλήσω σήμερα». „Ich habe keine andere Wahl. Ich muss heute mit ihm reden." "Δεν έχω άλλη επιλογή. Πρέπει να του μιλήσω σήμερα. " "Non ho altra scelta. Oggi devo parlargli".

Είναι δηλαδή η μοναδική μου, η τελευταία μου ευκαιρία. Es ist meine einzige, meine letzte Chance. In other words, it is my only, my last chance. È la mia unica, la mia ultima possibilità.

Η λέξη εκλογή, αναφέρεται στην ενέργεια ή στο αποτέλεσμα εκλογών, που πραγματοποιείται με ψηφοφορία. Das Wort Wahl bezieht sich auf die Handlung oder das Ergebnis einer Wahl, die durch Abstimmung durchgeführt wird. The word ''εκλογή'' refers to the action or result of elections, which is carried out by voting. La parola elezione si riferisce all'atto o al risultato di un'elezione, effettuata votando.

Για παράδειγμα: «Την Κυριακή έγιναν εκλογές για ανάδειξη δημάρχου», Zum Beispiel: "Am Sonntag gab es Wahlen zur Wahl eines Bürgermeisters", For example: "Την Κυριακή έγιναν εκλογές για ανάδειξη δημάρχου", Ad esempio: "Domenica ci sono state le elezioni per l'elezione di un sindaco",

ψήφισε δηλαδή ο λαός για να υπάρξει νέος δήμαρχος. das heißt, die Leute haben für einen neuen Bürgermeister gestimmt. In other words, the people voted for a new mayor. cioè, il popolo ha votato per un nuovo sindaco.

«Θεωρούσε βέβαιη την εκλογή του στη θέση του προέδρου της εταιρείας». "Er hielt seine Wahl zum Vorstandsvorsitzenden für sicher." "Θεωρούσε βέβαιη την εκλογή του στη θέση του προέδρου της εταιρείας." "Riteneva certa la sua elezione alla carica di presidente della società".

Ήταν σίγουρος ότι θα κέρδιζε στις εκλογές. Er sei zuversichtlich, die Wahl zu gewinnen. He was sure he would win the election. Era fiducioso che avrebbe vinto le elezioni.

Τέλος, η λέξη διαλογή, αναφέρεται στην τακτοποίηση κατά κατηγορίες, Schließlich bezieht sich das Wort sortieren auf das Ordnen nach Kategorien, Finally, the word sorting refers to the categorization, Infine, la parola ordinamento si riferisce all'organizzazione per categorie,

όσον αφορά το μέγεθος, την ποιότητα, το είδος και άλλα. in Bezug auf Größe, Qualität, Art und mehr. in terms of size, quality, type and more. in termini di dimensioni, qualità, tipo e altro ancora.

Ορισμένα παραδείγματα είναι: «Στις φρουταρίες υπάρχουν φρούτα και λαχανικά πρώτης και δεύτερης διαλογής». Einige Beispiele sind: "In den Obstgärten gibt es Obst und Gemüse erster und zweiter Klasse." Some examples are: Στις φρουταρίες υπάρχουν φρούτα και λαχανικά πρώτης και δεύτερης διαλογής" Alcuni esempi sono: "Nei frutteti ci sono frutta e verdura di prima e seconda scelta".

Αυτά που ανήκουν στην πρώτη διαλογή, έχουν πολύ καλή ποιότητα, Diejenigen, die zur ersten Auswahl gehören, sind von sehr guter Qualität, The ones that belong to the first sorting, have very good quality, Quelli appartenenti alla prima selezione sono di ottima qualità,

είναι μεγάλα και έχουν ωραία εμφάνιση, ενώ αυτά που ανήκουν στη δεύτερη διαλογή, Sie sind groß und haben ein gutes Aussehen, während diejenigen, die zur zweiten Auswahl gehören, are large and have a nice appearance, while those belonging to the second sort, sono grandi e di bell'aspetto, mentre quelli appartenenti alla seconda selezione,

είναι πιο μικρά, δεν έχουν τόσο ωραία εμφάνιση και ίσως είναι χτυπημένα και έχουν σημάδια. Sie sind kleiner, sehen nicht so schön aus und können mitgenommen und vernarbt sein. they are smaller, do not look so nice, and maybe bumpy and have scars. sono più piccoli, non hanno un bell'aspetto e possono essere malconci e sfregiati.

«Στα ταχυδρομεία, γίνεται συγκέντρωση και διαλογή των γραμμάτων από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους». "In Postämtern werden Briefe von Postangestellten gesammelt und sortiert." "Στα ταχυδρομεία, γίνεται συγκέντρωση και διαλογή των γραμμάτων από τους ταχυδρομικούς υπαλλήλους" "Negli uffici postali le lettere vengono raccolte e smistate dagli impiegati postali".

Δηλαδή, πρώτα συγκεντρώνουν, μαζεύουν τα γράμματα και μετά κάνουν διαλογή, Das heißt, sie sammeln zuerst, sammeln die Briefe und sortieren dann, That is, they first collect the letters, and then sort them out, Cioè, prima raccolgono, raccolgono le lettere e poi smistano,

τα διαχωρίζουν ανάλογα με το που πρέπει να τα στείλουν, ανά χώρα, ανά επαρχία κτλ. Sie trennen sie danach, wohin sie sie schicken müssen, nach Land, Provinz usw. they separate them according to where they should be sent, per country, per province, etc. li separano in base a dove devono inviarli, per paese, per provincia, ecc.

Αυτά για σήμερα. Γράψτε μας κι εσείς ορισμένες προτάσεις στα σχόλια κάτω από αυτό το βίντεο, Das ist alles für heute. Schreiben Sie uns auch einige Vorschläge in die Kommentare unter diesem Video, That's all for today. Write us some sentences in the comments below this video, È tutto per oggi. Scrivici anche tu qualche suggerimento nei commenti sotto questo video,

ώστε να καταλάβετε καλύτερα τη σημασία των τριών αυτών λέξεων. Μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας. to better understand the meaning of these three words. Until next time, Bye. in modo che tu possa capire meglio il significato di queste tre parole. Alla prossima, ciao.