×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use the Greek word ''προκειται'' - YouTube

Learn how to use the Greek word ''προκειται'' - YouTube

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα! Welcome to another Greek video lesson.

Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Πέτρο.

Ο Πέτρος μας ρώτησε τι σημαίνει η λέξη «πρόκειται» και πώς τη χρησιμοποιούμε.

Είναι αλήθεια ότι η λέξη αυτή είναι αρκετά δύσκολη στη χρήση

και δεν είναι εύκολο για κάποιον να τη χρησιμοποιεί σωστά. Πάμε να εξηγήσουμε.

Καταρχάς, είναι σημαντικό να πούμε ότι η λέξη «πρόκειται» είναι απρόσωπο ρήμα.

Δεν έχει δηλαδή άλλα πρόσωπα, δεν έχει καταλήξεις.

Υπάρχει μόνο το «πρόκειται» και το «επρόκειτο» στον παρατατικό.

Όταν λοιπόν, λέμε τη λέξη αυτή αναφερόμαστε σε μία μελλοντική ενέργεια ή ένα μελλοντικό γεγονός

που κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί.

Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα συμβεί αλλά πολύ πιθανόν να συμβεί.

Κάποια παραδείγματα είναι «πρόκειται να ταξιδέψω το σαββατοκύριακο»

ή «δεν πρόκειται να της μιλήσω ποτέ ξανά».

Μπορείτε επίσης να πείτε «αύριο πρόκειται να συνεδριάσει η βουλή» δηλαδή η βουλή πολύ πιθανόν να έχει συνεδρίαση αύριο.

Η ίδια λέξη όμως έχει ακόμη μια σημασία όταν βάζουμε το «για» μαζί της.

Αν πούμε για παράδειγμα, «πρόκειται για καλό παιδί»

τότε εννοούμε ότι γίνεται λόγος ή αφορά ένα καλό παιδί.

Κάποια άλλα παραδείγματα είναι «πρόκειται για λάθος» δηλαδή αυτό για το οποίο γίνεται συζήτηση ήταν ένα λάθος.

Αυτά είχαμε για σήμερα.

Ένα πολύ μικρό μάθημα αλλά πολύ σημαντικό.

Ελπίζω να μάθατε κάτι ακόμη στο σημερινό μάθημα.

Γραψτε μας στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας προτάσεις με τη λέξη αυτή.

Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά.


Learn how to use the Greek word ''προκειται'' - YouTube Erfahren Sie, wie Sie das griechische Wort „prokétai“ verwenden – YouTube

Γεια σας. Καλώς ήρθατε και σε αυτό το βίντεο μάθημα! Welcome to another Greek video lesson.

Σήμερα θα απαντήσουμε μία ερώτηση από τον μαθητή μας Πέτρο. Today we will answer a question from our student Petros.

Ο Πέτρος μας ρώτησε τι σημαίνει η λέξη «πρόκειται» και πώς τη χρησιμοποιούμε. Peter fragte uns, was das Wort „ist“ bedeutet und wie wir es verwenden. Peter asked us what the word "πρόκειται" means and how we use it.

Είναι αλήθεια ότι η λέξη αυτή είναι αρκετά δύσκολη στη χρήση Es ist wahr, dass dieses Wort ziemlich schwierig zu gebrauchen ist It is true that this word is quite difficult to use

και δεν είναι εύκολο για κάποιον να τη χρησιμοποιεί σωστά. Πάμε να εξηγήσουμε. und es ist nicht einfach für jemanden, es richtig zu benutzen. Lassen Sie uns erklären. and it's not easy for someone to use it properly. Let's explain.

Καταρχάς, είναι σημαντικό να πούμε ότι η λέξη «πρόκειται» είναι απρόσωπο ρήμα. Zunächst ist es wichtig zu sagen, dass das Wort „ist“ ein unpersönliches Verb ist. First of all, it is important to say that the word "πρόκειται" is an impersonal verb.

Δεν έχει δηλαδή άλλα πρόσωπα, δεν έχει καταλήξεις. Mit anderen Worten, es hat keine anderen Personen, keine Endungen. In other words, he has no other persons, no endings.

Υπάρχει μόνο το «πρόκειται» και το «επρόκειτο» στον παρατατικό. In der Vergangenheitsform gibt es nur „ist“ und „war“. There is only "πρόκειται" and "επρόκειτο" in the continuous past.

Όταν λοιπόν, λέμε τη λέξη αυτή αναφερόμαστε σε μία μελλοντική ενέργεια ή ένα μελλοντικό γεγονός Wenn wir also dieses Wort sagen, beziehen wir uns auf eine zukünftige Handlung oder ein zukünftiges Ereignis So when we say that word we are referring to a future action or a future event

που κατά πάσα πιθανότητα θα συμβεί. was wohl passieren wird. which will probably happen.

Δεν είμαστε σίγουροι ότι θα συμβεί αλλά πολύ πιθανόν να συμβεί. Wir sind nicht sicher, ob es passieren wird, aber es wird sehr wahrscheinlich sein. We are not sure it will happen but it is very likely.

Κάποια παραδείγματα είναι «πρόκειται να ταξιδέψω το σαββατοκύριακο» Einige Beispiele sind "Ich werde am Wochenende reisen" Some examples are "I'm going to travel at the weekend"

ή «δεν πρόκειται να της μιλήσω ποτέ ξανά». oder "Ich werde nie wieder mit ihr reden." or "I'm never going to talk to her again."

Μπορείτε επίσης να πείτε «αύριο πρόκειται να συνεδριάσει η βουλή» δηλαδή η βουλή πολύ πιθανόν να έχει συνεδρίαση αύριο. Sie können auch sagen „das Parlament trifft sich morgen“, was bedeutet, dass das Parlament sehr wahrscheinlich morgen eine Sitzung abhalten wird. You can also say "the parliament is going to meet tomorrow", meaning that the parliament will most likely have a meeting tomorrow.

Η ίδια λέξη όμως έχει ακόμη μια σημασία όταν βάζουμε το «για» μαζί της. Aber dasselbe Wort hat eine andere Bedeutung, wenn wir es mit „für“ ergänzen. But the same word has another meaning when we put "για" with it.

Αν πούμε για παράδειγμα, «πρόκειται για καλό παιδί» Wenn wir zum Beispiel sagen: "Das ist ein guter Junge" If we say, for example, "πρόκειται για καλό παιδί."

τότε εννοούμε ότι γίνεται λόγος ή αφορά ένα καλό παιδί. dann meinen wir, dass von einem guten Kind gesprochen wird oder es sich um ein gutes Kind handelt. then we mean that we are talking about a good child.

Κάποια άλλα παραδείγματα είναι «πρόκειται για λάθος» δηλαδή αυτό για το οποίο γίνεται συζήτηση ήταν ένα λάθος. Einige andere Beispiele sind "das ist ein Fehler", was bedeutet, dass das, was diskutiert wird, ein Fehler war. Some other examples are "πρόκειται για λάθος", so what was being discussed was a mistake.

Αυτά είχαμε για σήμερα. Das war alles, was wir für heute hatten. That's what we had for today.

Ένα πολύ μικρό μάθημα αλλά πολύ σημαντικό. Eine sehr kleine Lektion, aber sehr wichtig. A small lesson but very important.

Ελπίζω να μάθατε κάτι ακόμη στο σημερινό μάθημα. Ich hoffe, Sie haben in der heutigen Lektion noch etwas gelernt. I hope you learned something more in today's lesson.

Γραψτε μας στα σχόλια πιο κάτω τις δικές σας προτάσεις με τη λέξη αυτή. Schreiben Sie uns Ihre eigenen Vorschläge mit diesem Wort in die Kommentare unten. Write to us in the comments below your own sentences with this word.

Τα λέμε την επόμενη φορά. Μέχρι τότε. Γεια χαρά. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Hallo gut. See you next time. Until then. Bye.