×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, Learn how to use the Greek verb ''μου αρέσει''

Learn how to use the Greek verb ''μου αρέσει''

Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτό το μάθημα

Αυτή τη βδομάδα θα απαντήσουμε σε μία ερώτηση από τη μαθήτριά μας Μαρία.

Όπως σας είπα πολλές φορές στείλτε μας τις ερωτήσεις σας και εμείς θα τις απαντήσουμε το συντομότερο με ένα βίντεο μάθημα.

Η Μαρία, μας είπε ότι δυσκολεύεται στη χρήση του ρήματος μου αρέσει» σε όλα τα πρόσωπα.

Δεν καταλαβαίνει πώς να το χρησιμοποιεί με τις προσωπικές αντωνυμίες.

Θα έλεγα ότι αυτό το ρήμα μπερδεύει πολλούς μαθητές των ελληνικών διότι έχει διαφορετική μορφή από τα συνηθισμένα ρήματα.

Για να καταλάβετε πώς θα χρησιμοποιείτε το ρήμα αυτό θα πρέπει να μεταφράζουμε λέξη προς λέξη από τα ελληνικά στα αγγλικά.

Ας δούμε το ρήμα μαζί με την αντωνυμία.

Έχουμε το «μου αρέσει». Αυτό στα αγγλικά μεταφράζεται «it pleasing me».

Δηλαδή, αν πούμε «μου αρέσει το μήλο» ουσιαστικά λέμε «apple is pleasing me» εννοώντας βέβαια ότι το απολαμβάνω, με ευχαριστεί.

Αν θέλουμε να αλλάξουμε το πρόσωπο που απολαμβάνει ή ευχαριστείται

αλλάζουμε την προσωπική αντωνυμία.

Επομένως, μπορούμε να πούμε: μου αρέσει, σου αρέσει, του αρέσει, της αρέσει, μας αρέσει, σας αρέσει, τους αρέσει.

Από την άλλη, αν θέλουμε να αλλάξουμε το αντικείμενο ή τον άνθρωπο που αρέσει σε κάποιον άλλο αλλάζουμε το ρήμα.

Μπορείτε να πείτε «μου αρέσεις» εννοώντας «I like you»

ή μπορείτε να πείτε «μου αρέσουν» εννοώντας «I like them».

Επομένως, αλλάζετε τις καταλήξεις του ρήματος για να αλλάξετε το άτομο ή αντικείμενο που αρέσει

και αλλάζετε την αντωνυμία για να αλλάξετε το πρόσωπο που απολαμβάνει ή ευχαριστείτε με το αντικείμενο.

Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτό το ρήμα και να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε καλύτερα στο μέλλον. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας.


Learn how to use the Greek verb ''μου αρέσει''

Γεια σας και καλώς ήρθατε και αυτό το μάθημα Hello and welcome to this lesson.

Αυτή τη βδομάδα θα απαντήσουμε σε μία ερώτηση από τη μαθήτριά μας Μαρία. This week we will answer a question from our student Maria.

Όπως σας είπα πολλές φορές στείλτε μας τις ερωτήσεις σας και εμείς θα τις απαντήσουμε το συντομότερο με ένα βίντεο μάθημα. As I told you many times, send us your questions and we will respond as soon as possible with a video lesson.

Η Μαρία, μας είπε ότι δυσκολεύεται στη χρήση του ρήματος μου αρέσει» σε όλα τα πρόσωπα. Maria, told us that it is difficult for her to use the verb ''μου αρέσει" to all the persons.

Δεν καταλαβαίνει πώς να το χρησιμοποιεί με τις προσωπικές αντωνυμίες. He does not understand how to use it with personal pronouns.

Θα έλεγα ότι αυτό το ρήμα μπερδεύει πολλούς μαθητές των ελληνικών διότι έχει διαφορετική μορφή από τα συνηθισμένα ρήματα. I would say that this verb confuses many students of Greek because it has a different form than the usual verbs.

Για να καταλάβετε πώς θα χρησιμοποιείτε το ρήμα αυτό θα πρέπει να μεταφράζουμε λέξη προς λέξη από τα ελληνικά στα αγγλικά. Um zu verstehen, wie man dieses Verb verwendet, müssen wir Wort für Wort aus dem Griechischen ins Englische übersetzen. To understand how to use this verb we need to translate word by word from Greek into English.

Ας δούμε το ρήμα μαζί με την αντωνυμία. Schauen wir uns das Verb zusammen mit dem Pronomen an. Let's see the verb along with the pronoun.

Έχουμε το «μου αρέσει». Αυτό στα αγγλικά μεταφράζεται «it pleasing me». Wir haben das „gefällt mir“. Dies bedeutet auf Englisch „es gefällt mir“. We have the "μου αρέσει". This, in English, translates "it pleasing me".

Δηλαδή, αν πούμε «μου αρέσει το μήλο» ουσιαστικά λέμε «apple is pleasing me» εννοώντας βέβαια ότι το απολαμβάνω, με ευχαριστεί. Das heißt, wenn wir sagen "Ich mag den Apfel", sagen wir im Wesentlichen "Der Apfel gefällt mir", was natürlich bedeutet, dass ich ihn genieße, danke. That is, if we say "μου αρέσει το μήλο" we basically say "apple is pleasing me" which means I enjoy it.

Αν θέλουμε να αλλάξουμε το πρόσωπο που απολαμβάνει ή ευχαριστείται Wenn wir die Person ändern wollen, die genießt oder zufrieden ist If we want to change the person who enjoys

αλλάζουμε την προσωπική αντωνυμία. we change the personal pronoun.

Επομένως, μπορούμε να πούμε: μου αρέσει, σου αρέσει, του αρέσει, της αρέσει, μας αρέσει, σας αρέσει, τους αρέσει. Also können wir sagen: Ich mag es, du magst es, er mag es, sie mag es, wir mögen es, du magst es, sie mögen es. So we can say: μου αρέσει, σου αρέσει, του αρέσει, της αρέσει, μας αρέσει, σας αρέσει, τους αρέσει.

Από την άλλη, αν θέλουμε να αλλάξουμε το αντικείμενο ή τον άνθρωπο που αρέσει σε κάποιον άλλο αλλάζουμε το ρήμα. Wenn wir dagegen das Objekt oder die Person ändern wollen, die jemand anderes mag, ändern wir das Verb. On the other hand, if we want to change the object or the person who is liked by someone else, we change the verb.

Μπορείτε να πείτε «μου αρέσεις» εννοώντας «I like you» Du kannst sagen „Ich mag dich“, was „Ich mag dich“ bedeutet. You can say "μου αρέσεις" which means "I like you"

ή μπορείτε να πείτε «μου αρέσουν» εννοώντας «I like them». oder Sie können "Ich mag sie" sagen, was "Ich mag sie" bedeutet. or you can say μου αρέσουν " I like them".

Επομένως, αλλάζετε τις καταλήξεις του ρήματος για να αλλάξετε το άτομο ή αντικείμενο που αρέσει Daher ändern Sie die Verbenden, um die Person oder das Objekt zu ändern, die/das Ihnen gefällt So you change the verb endings to change the person or object which is liked

και αλλάζετε την αντωνυμία για να αλλάξετε το πρόσωπο που απολαμβάνει ή ευχαριστείτε με το αντικείμενο. und ändern Sie das Pronomen, um die Person zu ändern, die das Objekt genießt oder erfreut. and you change the pronoun to change the person who like or enjoy with the object.

Ελπίζω να σας βοήθησα με αυτό το ρήμα και να μπορέσετε να το χρησιμοποιήσετε καλύτερα στο μέλλον. Τα λέμε το άλλο Σάββατο. Γεια σας. Ich hoffe, dass ich Ihnen mit diesem Verb geholfen habe und dass Sie es in Zukunft besser verwenden können. Bis zum nächsten Samstag. Hallo. I hope to have helped you with this verb and to be able to use it better in the future.Speak to you next Saturday. Bye.