×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Greek Vocabulary Lessons, 4 Greek words and how to use them

4 Greek words and how to use them

Αγαπητοί μαθητές γεια σας.

Ο μαθητής μας Filippious, θέλει να μάθει ποια είναι η διάφορά ανάμεσα στις λέξεις

ολότελα και εντελώς και πότε χρησιμοποιούμε τις λέξεις καθόλου και ολόκληρος.

Οι λέξεις ''ολότελα'' και ''εντελώς'', είναι και οι δύο επιρρήματα κι έχουν ακριβώς την ίδια σημασία.

Υπάρχουν ακόμη δύο λέξεις που χρησιμοποιούμε εμείς οι Έλληνες,

που έχουν και πάλι την ίδια σημασία με αυτές τις δύο και είναι τα επιρρήματα ''τελείως'' και ''απολύτως''.

Και οι τέσσερις αυτές λέξεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

Για παράδειγμα: «Είναι ολότελα/εντελώς/τελείως/απόλυτα τρελός», δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι τρελός!

«Είμαι ολότελα/εντελώς/τελείως/απολύτως βέβαιη, ότι τον είδα να φεύγει.

«Τώρα βγήκε από το νοσοκομείο και είναι ολότελα/εντελώς/τελείως/απολύτως καλά»

«Είναι ολότελα/εντελώς/τελείως/απολύτως αδύνατο να συνεργαστείς μαζί του»

«Το ξέχασα ολότελα/εντελώς/τελείως/απολύτως»

Η λέξη καθόλου, είναι και αυτή επίρρημα, δηλώνει το ποσό και χρησιμοποιείται κυρίως σε αρνητικές προτάσεις.

Για παράδειγμα: «Δε με νοιάζει καθόλου για τον Κώστα», δηλαδή δεν με ενδιαφέρει.

. «Δεν πεινάω καθόλου», «Δεν έχω καθόλου λεφτά», «Δεν περάσαμε καθόλου καλά».

Ωστόσο, μπορούμε μερικές φορές, να την χρησιμοποιήσουμε και σε ερωτήσεις,

που δέχονται μονολεκτική απάντηση, κυρίως ναι ή όχι.

Όπως για παράδειγμα: «Σου άρεσε το βιβλίο καθόλου;», «Με αγαπάς καθόλου;»,

«Μιλάει καθόλου ελληνικά;», «Πονάς καθόλου;».

Όλες αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να πάρουν απάντηση ναι ή όχι.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το καθόλου δε σημαίνει τίποτα, αλλά λίγο / λιγάκι.

Τέλος, η λέξη ολόκληρος/η/ο, είναι επίθετο και αναφέρεται σε αυτόν/η/ο στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του.

Για παράδειγμα: «Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος», «Έφαγε ένα ολόκληρο πιάτο μακαρόνια»,

«Για το στιφάδο, προτιμάμε μικρά κρεμμύδια που τα βάζουμε ολόκληρα στην κατσαρόλα»

Επίσης, το επίθετο αυτό, χρησιμοποιείται πολλές φορές για να εκφράσει μια υπερβολή.

«Πώς είναι δυνατόν, ολόκληρος διοικητής, να παίζει με τους στρατιώτες;»,

αφού έχει μια τόσο ψηλή θέση, πως είναι δυνατόν να το κάνει αυτό; «Πώς ψήλωσε έτσι ο γιος σου;

Έγινε ολόκληρος άντρας», μεγάλωσε δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα.

Πολλές φορές, για αστείο, όταν μας ρωτάει κάποιος «Είσαι ο Ανδρέας; Ολόκληρος!»,

μπορούμε να απαντήσουμε.

Δηλαδή, είμαι εγώ ο ίδιος που στέκομαι μπροστά σου και όχι κάποιος άλλος. Από πάνω μέχρι κάτω, είμαι ο Ανδρέας.

Αυτά λοιπόν για σήμερα.

Ελπίζω τώρα, να κατάλαβε ο μαθητής μας Filippious, πότε χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις.

Μπορείτε να γράψετε κι εσείς τις δικές σας προτάσεις, στα σχόλια κάτω από το βίντεο.

Τα λέμε και πάλι την επόμενη φορά. Γεια χαρά!


4 Greek words and how to use them

Αγαπητοί μαθητές γεια σας. Dear students, hello.

Ο μαθητής μας Filippious, θέλει να μάθει ποια είναι η διάφορά ανάμεσα στις λέξεις Our student Filippious wants to know what the difference is between the words

ολότελα και εντελώς και πότε χρησιμοποιούμε τις λέξεις καθόλου και ολόκληρος. ''ολότελα'' and ''εντελώς'' and when we use the words ''καθόλου'' and ''ολόκληρος''.

Οι λέξεις ''ολότελα'' και ''εντελώς'', είναι και οι δύο επιρρήματα κι έχουν ακριβώς την ίδια σημασία. Die Wörter „vollständig“ und „vollständig“ sind beide Adverbien und haben genau die gleiche Bedeutung. The words "ολότελα" and "εντελώς" are both adverbs and have exactly the same meaning.

Υπάρχουν ακόμη δύο λέξεις που χρησιμοποιούμε εμείς οι Έλληνες, Es gibt noch zwei weitere Wörter, die wir Griechen verwenden, There are two more words that we Greeks use,

που έχουν και πάλι την ίδια σημασία με αυτές τις δύο και είναι τα επιρρήματα ''τελείως'' και ''απολύτως''. die wiederum die gleiche Bedeutung wie diese beiden haben und die Adverbien "vollständig" und "absolut" sind. which again have the same meaning as these two and are the adjectives "τελείως" and "απολύτως".

Και οι τέσσερις αυτές λέξεις, μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τον ίδιο ακριβώς τρόπο. Alle vier dieser Wörter können auf genau die gleiche Weise verwendet werden. All four of these words can be used in exactly the same way.

Για παράδειγμα: «Είναι ολότελα/εντελώς/τελείως/απόλυτα τρελός», δηλαδή δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι τρελός! Zum Beispiel: „Er ist völlig/total/vollständig/absolut verrückt“, was bedeutet, dass es keinen Zweifel daran gibt, dass er verrückt ist! For example: "Είναι ολότελα/εντελώς/τελείως/απόλυτα τρελός", that is, there is no doubt that he is crazy!

«Είμαι ολότελα/εντελώς/τελείως/απολύτως βέβαιη, ότι τον είδα να φεύγει. „Ich bin absolut/vollständig/vollständig/absolut sicher, dass ich ihn gehen sah. "I am absolutely sure that I saw him leaving.

«Τώρα βγήκε από το νοσοκομείο και είναι ολότελα/εντελώς/τελείως/απολύτως καλά» "Sie ist jetzt aus dem Krankenhaus und es geht ihr vollkommen/total/komplett/absolut gut" "Now he's out of the hospital and he's completely fine"

«Είναι ολότελα/εντελώς/τελείως/απολύτως αδύνατο να συνεργαστείς μαζί του» "Es ist völlig/vollständig/vollständig/absolut unmöglich, mit ihm zu arbeiten" "It is absolutely impossible to work with him"

«Το ξέχασα ολότελα/εντελώς/τελείως/απολύτως» „Ich habe ganz/ganz/ganz/absolut vergessen“ "I forgot it completely

Η λέξη καθόλου, είναι και αυτή επίρρημα, δηλώνει το ποσό και χρησιμοποιείται κυρίως σε αρνητικές προτάσεις. Das Wort überhaupt nicht, es ist auch ein Adverb, es gibt die Menge an und wird hauptsächlich in negativen Sätzen verwendet. The word ''καθόλου'', is also an adverb, indicates the amount and is used mainly in negative sentences.

Για παράδειγμα: «Δε με νοιάζει καθόλου για τον Κώστα», δηλαδή δεν με ενδιαφέρει. Zum Beispiel: „Kostas interessiert mich überhaupt nicht“, d.h. es ist mir egal. For example: "Δε με νοιάζει καθόλου για τον Κώστα", that is, I do not care at all.

. «Δεν πεινάω καθόλου», «Δεν έχω καθόλου λεφτά», «Δεν περάσαμε καθόλου καλά». . "I'm not hungry at all", "I have no money at all", "We did not have a good time at all".

Ωστόσο, μπορούμε μερικές φορές, να την χρησιμοποιήσουμε και σε ερωτήσεις, Wir können es jedoch manchmal auch in Fragen verwenden, However, we can sometimes use it in questions,

που δέχονται μονολεκτική απάντηση, κυρίως ναι ή όχι. die eine Ein-Wort-Antwort akzeptieren, meistens ja oder nein. who receive a one-word answer, mainly yes or no.

Όπως για παράδειγμα: «Σου άρεσε το βιβλίο καθόλου;», «Με αγαπάς καθόλου;», Wie zum Beispiel: „Hat dir das Buch überhaupt gefallen?“, „Liebst du mich überhaupt?“, For example: "Did you like the book at all?", "Do you love me at all?",

«Μιλάει καθόλου ελληνικά;», «Πονάς καθόλου;». "Spricht er überhaupt Griechisch?", "Haben Sie Schmerzen?". "Does he speak Greek at all?", "Does it hurt at all?".

Όλες αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να πάρουν απάντηση ναι ή όχι. Alle diese Fragen können mit Ja oder Nein beantwortet werden. All these questions can be answered yes or no.

Σε αυτές τις περιπτώσεις το καθόλου δε σημαίνει τίποτα, αλλά λίγο / λιγάκι. Gar nicht bedeutet in diesen Fällen nichts, sondern ein bisschen. In these cases, ''καθόλου'' does not mean anything at all, but a little.

Τέλος, η λέξη ολόκληρος/η/ο, είναι επίθετο και αναφέρεται σε αυτόν/η/ο στον οποίο περιλαμβάνονται όλα τα στοιχεία του. Schließlich ist das Wort Ganzes ein Adjektiv und bezieht sich auf dasjenige, in dem alle seine Elemente enthalten sind. Finally, the word ''ολόκληρος/η/ο'' is an adjective and refers to the person who includes all its elements.

Για παράδειγμα: «Πέρασε ένας ολόκληρος χρόνος», «Έφαγε ένα ολόκληρο πιάτο μακαρόνια», For example: "A whole year has passed", "He ate a whole plate of spaghetti",

«Για το στιφάδο, προτιμάμε μικρά κρεμμύδια που τα βάζουμε ολόκληρα στην κατσαρόλα» "For the stifado, we prefer small onions that we put whole in the pot"

Επίσης, το επίθετο αυτό, χρησιμοποιείται πολλές φορές για να εκφράσει μια υπερβολή. Also, this adjective is often used to express an exaggeration.

«Πώς είναι δυνατόν, ολόκληρος διοικητής, να παίζει με τους στρατιώτες;», "How is it possible, an ''important'' commander to play with the soldiers?"

αφού έχει μια τόσο ψηλή θέση, πως είναι δυνατόν να το κάνει αυτό; «Πώς ψήλωσε έτσι ο γιος σου; having such a high position, how is it possible for him to do that? "How did your son grow up like that?"

Έγινε ολόκληρος άντρας», μεγάλωσε δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα. He became a ''whole'' man ", that is, he grew up very fast and now is a real man.

Πολλές φορές, για αστείο, όταν μας ρωτάει κάποιος «Είσαι ο Ανδρέας; Ολόκληρος!», Many times, as a joke, when someone asks us "Είσαι ο Ανδρέας; Ολόκληρος!",

μπορούμε να απαντήσουμε. we can answer.

Δηλαδή, είμαι εγώ ο ίδιος που στέκομαι μπροστά σου και όχι κάποιος άλλος. Από πάνω μέχρι κάτω, είμαι ο Ανδρέας. That is, I am the one standing in front of you and not someone else. From top to bottom, I'm Andreas.

Αυτά λοιπόν για σήμερα. So that's all for today.

Ελπίζω τώρα, να κατάλαβε ο μαθητής μας Filippious, πότε χρησιμοποιούμε αυτές τις λέξεις. I hope now that our student Filippious understands when we use these words.

Μπορείτε να γράψετε κι εσείς τις δικές σας προτάσεις, στα σχόλια κάτω από το βίντεο. You can also write your own sentences, in the comments below the video.

Τα λέμε και πάλι την επόμενη φορά. Γεια χαρά! See you again next time. Bye!