×

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε τη λειτουργία του LingQ. Επισκέπτοντας τον ιστότοπο, συμφωνείς στην cookie policy.


image

Παπαντωνίου, Ζ. - Τα Ψηλά Βουνά (1918), 1. Οι τρεις φωτιές

1. Οι τρεις φωτιές

Βραδιάζει. Τι λαμπρή φωτιά είναι αυτή που φάνηκε στο βουνό! Πρώτος ο Φάνης την είδε. Πρώτος αυτός βλέπει τις ομορφιές της γης και τ' ουρανού και τις δείχνει στ' άλλα παιδιά: τον ήλιο που βασιλεύει, τα σύννεφα που τρέχουν στον ουρανό, το άστρο που καθρεφτίζεται στο ρυάκι.

—Κοιτάτε, είπε, μια φωτιά εκεί απάνω! κι έδειξε τη φωτιά στα δύο παιδιά που ήταν μαζί του, στον Μαθιό και στον Κωστάκη. Κάθονται κι οι τρεις αυτή την ώρα στο πεζούλι της εκκλησίας. Είναι κουρασμένοι από το πολύ παιχνίδι. Έχουν διακοπές.

—Ναι, αλήθεια, μια φωτιά! είπαν οι άλλοι δύο.

—Πώς λάμπει! είπε ο Φάνης. Σαν το χρυσάφι.

Τα παιδιά την κοιτάζουν και ρωτούν το ένα το άλλο: ποιος τάχα την άναψε; Μήπως οι τσοπάνηδες, που βόσκουν τα κοπάδια; Μήπως οι λοτόμοι, που κόβουν τα δέντρα με τα τσεκούρια; Ή μήπως κανένας που πήγε να προσκυνήσει στον Αϊ-Λια; Κάπου εκεί κοντά είναι αυτό το μοναστήρι.

—Μπορεί να μην την άναψαν άνθρωποι, είπε ο Κωστάκης.

—Τότε ποιος;

—Μπορεί να την άναψε ο Αράπης.

—Και τι είναι αυτός ο Αράπης; ρώτησαν οι άλλοι δύο.

—Είναι ένας μεγάλος αράπης, που έχει τη σπηλιά του εκεί απάνω σ' έναν βράχο. Στη μέση στο βουνό λένε πως είναι αυτός ο βράχος.

—Σώπα, καημένε Κωστάκη, λέει ο Μαθιός. Το πιστεύεις εσύ; Εγώ δεν το πιστεύω. Ποιος το είδε;

—Το έλεγε η γιαγιά μου.

—Και πού το ξέρει αυτή;

—Είναι πολύ γριά η γιαγιά μου.

Όσο νύχτωνε τόσο έλαμπε αυτή η φωτιά κι όσο έλαμπε τόσο ο Κωστάκης πίστευε τη γιαγιά του. O Μαθιός δεν πίστευε τίποτα. Ήταν βέβαιος πως τη φωτιά την είχε ανάψει τσοπάνης.

O Φάνης δε μιλούσε.

—Φάνη! Φάνη! Τρεις φωτιές, τρεις φωτιές!

Έτσι ακούστηκαν να φωνάζουν δύο παιδιά, που έτρεχαν κατά το μέρος εκείνο για να βρούνε τον Φάνη.

O Φάνης τις είχε δει εκείνη τη στιγμή. Στη μία φωτιά κοντά είχαν ανάψει κι άλλες δυο. Τρεις χρυσές φωτιές έλαμπαν αραδιασμένες στο βουνό, που δε φαίνεται πια παρά σαν θεόρατος γαλανός ίσκιος απάνω στον ουρανό.

Η ευαίσθητη ψυχή του Φάνη έμεινε και στο θέαμα τούτο εκστατική.

—Ποιος τις άναψε; ρωτά και πάλι ο Μαθιός. Τι λες εσύ, Φάνη;

O Φάνης απάντησε:

—Να ήμασταν εκεί απάνω!


1. Οι τρεις φωτιές 1\. Die drei Feuer 1\. The three fires 1. Los tres fuegos 1. سه آتش 1\. Les trois feux 1\. I tre fuochi 1\. 三つの火 1. Trzy pożary 1\. Os três fogos 1\. Три огня 1. Üç yangın 1、三把火

Βραδιάζει. Es wird spät. Getting late. Il se fait tard. Fare tardi. Ficando tarde. Поздно. Τι λαμπρή φωτιά είναι αυτή που φάνηκε στο βουνό! Was für ein leuchtendes Feuer ist das, was auf dem Berg erschienen ist! What a brilliant fire is that which appeared on the mountain! Quel feu glorieux que celui qui est apparu sur la montagne ! Che fuoco brillante è quello che è apparso sulla montagna! Que fogo brilhante é aquele que apareceu na montanha! Какой яркий огонь появился на горе! Πρώτος ο Φάνης την είδε. Fanis sah sie zuerst. Fanis saw her first. Fanis a été le premier à le voir. Fanis l'ha vista per prima. Fanis a viu primeiro. Фанис увидел ее первым. Πρώτος αυτός βλέπει τις ομορφιές της γης και τ' ουρανού και τις δείχνει στ' άλλα παιδιά: τον ήλιο που βασιλεύει, τα σύννεφα που τρέχουν στον ουρανό, το άστρο που καθρεφτίζεται στο ρυάκι. Er sieht als Erster die Schönheiten der Erde und des Himmels und zeigt sie den anderen Kindern: die Sonne, die herrscht, die Wolken, die am Himmel ziehen, der Stern, der sich im Bach spiegelt. He is the first to see the beauties of the earth and the sky and shows them to the other children: the sun that reigns, the clouds that run in the sky, the star that is reflected in the stream. Il est le premier à voir les beautés de la terre et du ciel et à les montrer aux autres enfants : le soleil qui règne, les nuages qui courent dans le ciel, l'étoile qui se reflète dans le ruisseau. È il primo a vedere le bellezze della terra e del cielo e le mostra agli altri bambini: il sole che regna, le nuvole che corrono nel cielo, la stella che si specchia nel ruscello. Ele é o primeiro a ver as belezas da terra e do céu e as mostra às outras crianças: o sol que reina, as nuvens que correm no céu, a estrela que se reflete no riacho. Он первым видит красоты земли и неба и показывает их другим детям: царящее солнце, бегущие по небу облака, звезду, отражающуюся в ручье.

—Κοιτάτε, είπε, μια φωτιά εκεί απάνω! – Schau, sagte er, da oben ein Feuer! —Look, he said, a fire up there! Regardez, dit-il, il y a du feu là-haut ! — Guarda, disse, un fuoco lassù! — Olha, ele disse, uma fogueira lá em cima! — Смотри, — сказал он, — там костер! κι έδειξε τη φωτιά στα δύο παιδιά που ήταν μαζί του, στον Μαθιό και στον Κωστάκη. und er zeigte das Feuer den beiden Kindern, die bei ihm waren, Mathios und Kostakis. and he showed the fire to the two children who were with him, Mathios and Kostakis. et montre le feu aux deux enfants qui l'accompagnent, Mathios et Kostakis. e mostrò il fuoco ai due bambini che erano con lui, Mathios e Kostakis. e mostrou o fogo para as duas crianças que estavam com ele, Mathios e Kostakis. и он показал огонь двум детям, которые были с ним, Матиосу и Костакису. Κάθονται κι οι τρεις αυτή την ώρα στο πεζούλι της εκκλησίας. Alle drei sitzen zu dieser Zeit auf der Veranda der Kirche. All three of them are sitting on the porch of the church at this time. Tutti e tre sono seduti sotto il portico della chiesa in questo momento. Todos os três estão sentados na varanda da igreja neste momento. Все трое сидят в это время на паперти церкви. Είναι κουρασμένοι από το πολύ παιχνίδι. Sie sind müde, weil sie zu viel gespielt haben. They are tired from playing too much. Sono stanchi di giocare troppo. Eles estão cansados de jogar muito. Они устают от того, что слишком много играют. Έχουν διακοπές. Sie sind im Urlaub. They are on vacation. Ils ont un jour férié. Sono in vacanza. Eles estão de férias. Они в отпуске.

—Ναι, αλήθεια, μια φωτιά! —Yes, indeed, a fire! -Oui, vraiment, un feu ! — Sì, proprio un fuoco! — Sim, de fato, um incêndio! — Да, действительно, огонь! είπαν οι άλλοι δύο. sagten die anderen beiden. said the other two. disent les deux autres. disseram os outros dois. — сказали двое других.

—Πώς λάμπει! —How it shines! -Comme il brille ! —Come brilla! — Como brilha! — Как блестит! είπε ο Φάνης. Sagte Fanis. Fanis said. a déclaré M. Fanis. Σαν το χρυσάφι. Wie Gold. Like gold. Comme l'or. Come l'oro. Como ouro. Как золото.

Τα παιδιά την κοιτάζουν και ρωτούν το ένα το άλλο: ποιος τάχα την άναψε; Μήπως οι τσοπάνηδες, που βόσκουν τα κοπάδια; Μήπως οι λοτόμοι, που κόβουν τα δέντρα με τα τσεκούρια; Ή μήπως κανένας που πήγε να προσκυνήσει στον Αϊ-Λια; Κάπου εκεί κοντά είναι αυτό το μοναστήρι. Die Kinder schauen es an und fragen einander: Wer hat es angezündet? Oder die Hirten, die die Herden hüten? Vielleicht die Holzfäller, die mit Äxten die Bäume fällen? Oder vielleicht jemand, der Ai-Lea angebetet hat? Irgendwo in der Nähe ist dieses Kloster. The children look at it and ask each other: who lit it? Or the shepherds, who tend the flocks? Maybe the fellers, who cut down the trees with axes? Or maybe someone who went to worship Ai-Lea? Somewhere nearby is this monastery. Les enfants la regardent et se demandent les uns aux autres : qui l'a allumée ? Les bergers qui font paître les troupeaux ? Ou les laboureurs, qui coupent les arbres à la hache ? Ou quelqu'un qui est allé adorer saint Jean ? Quelque part près de là, il y a ce monastère. I bambini la guardano e si chiedono: chi l'ha accesa? Sono stati i pastori che pascolano le greggi? O gli aratori, che abbattevano gli alberi con l'ascia? O è stato qualcuno che è andato a venerare San Giovanni? Da qualche parte lì vicino c'è questo monastero. As crianças olham e perguntam umas às outras: quem acendeu? Ou os pastores, que cuidam dos rebanhos? Talvez os caras, que cortam as árvores com machados? Ou talvez alguém que foi adorar Ai-Lea? Em algum lugar próximo está este mosteiro. Дети смотрят на нее и спрашивают друг друга: кто ее зажег? Или пастухи, пасущие стада? Может быть, вальщики, которые топорами рубили деревья? Или, может быть, кто-то, кто пошел поклоняться Ай-Лея? Где-то рядом находится этот монастырь.

—Μπορεί να μην την άναψαν άνθρωποι, είπε ο Κωστάκης. - "Vielleicht haben die Leute es nicht angezündet", sagte Kostakis. —It may not have been lit by humans, Kostakis said. Peut-être que les gens ne l'ont pas allumée", a déclaré Kostakis. -Forse la gente non l'ha accesa", ha detto Kostakis. — Pode não ter sido iluminado por humanos, disse Kostakis. — Возможно, его зажгли не люди, — сказал Костакис.

—Τότε ποιος; -Wer dann? —Then who? -Alors qui ? -Então quem? -Тогда кто?

—Μπορεί να την άναψε ο Αράπης. – Arapis hat es vielleicht angezündet. —Arapis may have lit it. Peut-être que c'est le nègre qui l'a allumée. — Arapis pode ter acendido. — Возможно, его зажег Арапис.

—Και τι είναι αυτός ο Αράπης; ρώτησαν οι άλλοι δύο. – Und was ist dieser Araber? fragten die anderen beiden. —And what is this Arab? asked the other two. Et qu'est-ce que c'est que ce Nigger ? demandèrent les deux autres. — E o que é esse árabe? perguntaram os outros dois. — А что это за араб? — спросили двое других.

—Είναι ένας μεγάλος αράπης, που έχει τη σπηλιά του εκεί απάνω σ' έναν βράχο. – Er ist ein großer Arap, der dort auf einem Felsen seine Höhle hat. —He is a great arap, who has his cave over there on a rock. -Il y a un grand nègre qui a sa grotte sur un rocher. — Ele é um grande arap, que tem sua caverna ali em cima de uma rocha. — Это великий арап, у которого пещера вон там, на скале. Στη μέση στο βουνό λένε πως είναι αυτός ο βράχος. Sie sagen, dass dieser Felsen in der Mitte des Berges ist. They say this rock is in the middle of the mountain. Au milieu de la montagne, ils disent qu'il y a ce rocher. Al centro della montagna, dicono, c'è questa roccia. Dizem que esta pedra está no meio da montanha. Говорят, эта скала находится посреди горы.

—Σώπα, καημένε Κωστάκη, λέει ο Μαθιός. „Halt die Klappe, armer Kostakis“, sagt Mathios. "Shut up, poor Kostakis," says Mathios. -Tiens bon, pauvre Kostakis, dit Mathios. "Cala a boca, pobre Kostakis", diz Mathios. «Заткнись, бедный Костакис, — говорит Матиос. Το πιστεύεις εσύ; Εγώ δεν το πιστεύω. Do you believe it? I do not believe it. Vous y croyez ? Je n'y crois pas. Ci credi? Non ci credo. Voce acredita nisso? Eu não acredito nisso. Ты веришь в это? Я не верю в это. Ποιος το είδε; Wer hat es gesehen? Who saw it? Qui l'a vu ? Chi l'ha visto? Quem viu? Кто это видел?

—Το έλεγε η γιαγιά μου. – Das hat meine Großmutter immer gesagt. —That's what my grandmother used to say. Ma grand-mère avait l'habitude de dire. — Così diceva mia nonna. — Isso é o que minha avó costumava dizer.

—Και πού το ξέρει αυτή; -Und woher weiß sie das? —And how does she know that? Et comment le sait-elle ? —E come fa a saperlo? — E como ela sabe disso? — А откуда она это знает?

—Είναι πολύ γριά η γιαγιά μου. —Meine Großmutter ist sehr alt. —My grandmother is very old. Ma grand-mère est très âgée. — Minha avó é muito velha. — Моя бабушка очень старая.

Όσο νύχτωνε τόσο έλαμπε αυτή η φωτιά κι όσο έλαμπε τόσο ο Κωστάκης πίστευε τη γιαγιά του. Je länger es Nacht war, desto heller glühte dieses Feuer, und je länger es glühte, desto mehr glaubte Kostakis seiner Großmutter. The longer it was night, the brighter this fire glowed, and the longer it glowed, the more Kostakis believed his grandmother. À la tombée de la nuit, le feu s'est mis à briller, et Kostakis a cru en sa grand-mère. Più lunga era la notte, più brillava questo fuoco e più a lungo brillava, più Kostakis credeva a sua nonna. Quanto mais era a noite, mais forte este fogo brilhava, e quanto mais tempo brilhava, mais Kostakis acreditava em sua avó. Чем длиннее была ночь, тем ярче светился этот огонь, и чем дольше он светился, тем больше Костаки верил своей бабушке. O Μαθιός δεν πίστευε τίποτα. Matthew didn't believe anything. Mathius n'a rien cru. Matteo non credeva a niente. Мэтью ни во что не верил. Ήταν βέβαιος πως τη φωτιά την είχε ανάψει τσοπάνης. Er war sich sicher, dass das Feuer von einem Hirten gelegt worden war. He was sure that the fire had been started by a shepherd. Il est sûr que le feu a été allumé par un berger. Era sicuro che il fuoco fosse stato appiccato da un pastore. Ele tinha certeza de que o fogo tinha sido iniciado por um pastor. Он был уверен, что пожар устроил пастух.

O Φάνης δε μιλούσε. Fanis was not speaking. Fanis ne parle pas. Fanis non parlava. Фанис молчал.

—Φάνη! —Fani! —Fani! -Fani ! — Фани! Φάνη! Fani! Fani! Fanny ! Τρεις φωτιές, τρεις φωτιές! Three fires, three fires! Trois feux, trois feux ! Три огня, три огня!

Έτσι ακούστηκαν να φωνάζουν δύο παιδιά, που έτρεχαν κατά το μέρος εκείνο για να βρούνε τον Φάνη. So hörte man zwei Kinder schreien, die zu diesem Ort rannten, um Fanis zu finden. Thus two children were heard shouting, running towards that place to find Fanis. Ils entendent alors les cris de deux enfants qui courent vers cet endroit pour retrouver Fanis. Si sentivano così gridare due bambini, che correvano verso quel luogo per trovare Fanis. Assim, duas crianças foram ouvidas gritando, correndo em direção àquele local para encontrar Fanis. Таким образом, были слышны крики двух детей, которые бежали туда, чтобы найти Фанис.

O Φάνης τις είχε δει εκείνη τη στιγμή. Fanis hatte sie in diesem Moment gesehen. Fanis had seen them at that moment. Fanis les avait vus à ce moment-là. Fanis li aveva visti in quel momento. Fanis os tinha visto naquele momento. Фанис увидел их в этот момент. Στη μία φωτιά κοντά είχαν ανάψει κι άλλες δυο. In einem Feuer in der Nähe waren zwei weitere angezündet worden. In one fire nearby, two others had been lit. Près d'un feu, deux autres ont été allumés à proximité. In un incendio nelle vicinanze, ne erano stati accesi altri due. Em um incêndio próximo, dois outros foram acesos. В одном пожаре поблизости загорелись два других. Τρεις χρυσές φωτιές έλαμπαν αραδιασμένες στο βουνό, που δε φαίνεται πια παρά σαν θεόρατος γαλανός ίσκιος απάνω στον ουρανό. Drei goldene Feuer leuchteten verstreut auf dem Berg, der nicht mehr sichtbar ist, außer als schwacher blauer Schatten am Himmel. Three golden fires shone scattered on the mountain, which is no longer visible except as a faint blue shadow in the sky. Trois feux d'or brillent sur la montagne, qui ne ressemble plus à une ombre bleue céleste dans le ciel. Tre fuochi d'oro brillavano sparsi sulla montagna, che non è più visibile se non come una debole ombra azzurra nel cielo. Três fogos dourados brilharam espalhados na montanha, que não é mais visível, exceto como uma tênue sombra azul no céu. Три золотых огня сияли, разбросанные по горе, которая больше не видна, кроме слабой синей тени в небе.

Η ευαίσθητη ψυχή του Φάνη έμεινε και στο θέαμα τούτο εκστατική. Auch die sensible Seele von Fanis war überwältigt von diesem Anblick. The sensitive soul of Fanis was also ecstatic at this sight. L'âme sensible de Fanny reste en extase devant ce spectacle. Anche l'anima sensibile di Fanis era estasiata a questa vista. A alma sensível de Fanis também ficou em êxtase com essa visão. Чуткая душа Фаниса тоже пришла в восторг от этого зрелища.

—Ποιος τις άναψε; ρωτά και πάλι ο Μαθιός. – Wer hat sie angezündet? Fragt Matthäus noch einmal. —Who lit them? Matthew asks again. -Qui les a allumés ? demande encore Mathios. —Chi li ha accesi? Matteo chiede di nuovo. — Quem os acendeu? Mateus pergunta novamente. — Кто их зажег? — снова спрашивает Мэтью. Τι λες εσύ, Φάνη; What do you say, Fani? Qu'en penses-tu, Fanny ? Che ne dici Fani? O que você diz, Fani?

O Φάνης απάντησε: Fanis antwortete: Fanis answered: Fanis a répondu : Fanis ha risposto:

—Να ήμασταν εκεί απάνω! — Wenn wir nur da oben wären! — If only we were up there! J'aimerais être là-haut ! — Se solo fossimo lassù! — Se ao menos estivéssemos lá em cima! — Если бы мы были там наверху!